خبر خبر

همدردي با آقاي علي صفرپور
با نهايت تاسف باخبر شديم همکار گرامي آقاي علي صفرپور، همکار شاغل اداره فني و مهندسي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گرامي شان عزادار شده اند.
ضمن ابراز همدردي مصيبت وارده را به ايشان و خانواده محترم تسليت گفته و براي آن مرحوم غفران الهي خواستاريم.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط