خبر خبر

مناقصه پروژه اجراي ديوار بتني پيش ساخته فرودگاه بين المللي شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز
اداره کل فرودگاههاي خوزستان در نظر دارد مناقصه پروژه اجراي ديوار بتني پيش ساخته فرودگاه بين المللي شهيد سپهبد قاسم سليماني طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط