خبر خبر

آگهي مزايده فروش اموال و آهن آلات اسقاط ، ضايعات فلزي وغير فلزي فرودگاه اهواز
فرودگاه بين المللي شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز در نظر دارد، فروش اموال و آهن آلات اسقاط و ضايعات فلزي و غير فلزي خود را با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت www.setadiran.ir و www.iets.mporg.ir به صورت الکترونيکي به فروش برساند .

علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط