خبر خبر

تشکيل شوراهاي فرهنگي و امر به معروف و نهي از منکر در فرودگاه ها
رييس شوراي فرهنگي و امر به معروف شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي نامه اي به مديران کل و مديران فرودگاه هاي کشور، تشکيل و معرفي رييس، دبير و اعضاي شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر و فرهنگي هر فرودگاه را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، رضا باقی زاده، رییس شورای امر به معروف در این نامه عنوان کرده است: در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد ماده 5 دستورالعمل اجرایی این قانون باید شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمام فرودگاه های کشور تشکیل شود.

وی همچنین در بخشنامه دیگری در اجرای تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه شماره 185402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تشکیل شوراهای فرهنگی در دستگاه های اجرایی و طبق مصوبه شورای فرهنگی و تصویب هیات مدیره و تایید رییس هیات مدیره همچنین برای تحقق اهداف و ارتقای شاخص های فرهنگی و پرهیز از فعالیت های موازی در فرودگاه ها تشکیل شورای فرهنگی در هر فرودگاه را الزام کرده است.

در این نامه در خصوص ترکیب شورای فرهنگی در واحدهای فرودگاهی اشاره شده که هفت نفر از یازده نفر ترکیب اعضا، ارکان شورا هستند که شامل مدیرکل/ مدیرفرودگاه، معاون اداری و مالی، مسوول حراست، مسوول روابط عمومی، دبیر اقامه نماز، فرمانده پایگاه بسیج و امام جماعت است و در صورت نیاز می توان تا چهار نفر با صلاحدید مدیرکل/ مدیر فرودگاه به اعضای شورا اضافه کرد.

روسای شوراهای فرهنگی فرودگاه ها با معرفی مدیر فرودگاه و تایید رییس شورای فرهنگی شرکت تعیین می شوند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط