خبر خبر

مناقصه عمومي دو مرحله اي «فشرده» تحويل همزمان با ارزيابي کيفي
اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي «فشرده» خريد دو دستگاه ترانسفورماتور،از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت www.setadiran.ir و www.iets.mporg.ir بشرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه برگزار نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نماييد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط