خبر خبر

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت www.setadiran.ir و www.iets.mporg.ir بشرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه برگزار نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نماييد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط