خبر خبر

آگهي مناقصه يک مرحله اي خدمات تنظيفات محاوط و سالن ترمينال هاي فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات تنظيفات محاوط و سالن هاي ترمينال فرودگاه، مناقصه از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت www.setadiran.ir و www.iets.mporg.ir مناقصه برگزار نمايد.

علاقه‎مندان جهت کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط