خبر خبر

مديرکل جديد فرودگاه مشهد منصوب شد/ اميرمکري: مطالعات احداث فرودگاه جديد مشهد و تبديل به هاب هوايي زيارتي در دستور کار قرار گيرد
مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با انتصاب محمود اماني بني مديرکل جديد فرودگاه هاي استان خراسان رضوي بر برنامه ريزي براي انجام مطالعات کارشناسي در خصوص احداث فرودگاه جديد مشهد مقدس با هدف تبديل آن به هاب هوايي گردشگري زيارتي در منطقه تاکيد کرد.

به گزارش روابطعمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طي ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، محمود اماني بني، به سمت مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي منصوب شد.

سياوش اميرمكري با توجه به توان و تجربيات امانی بنی که پیش از این مدیرکل فرودگاه های هرمزگان بود، از وي خواسته است تا در زمينه استقرار سيستم مديريت ايمني و ارتقاي سطح خدمات فرودگاهي و هوانوردی در جهت پاسداشت حقوق شهروندي مسافران و هماهنگي موثر با شركتهاي هواپيمايي و نهادهاي حفاظتي-امنيتي و ديگر مجموعههاي مرتبط با خدمات فرودگاهي برنامه ريزي و اقدام كند.

اميرمكري از مديركل جديد فرودگاه هاي خراسان رضوی خواسته است كه در زمينه توسعه كار تيمي، افزايش مهارتها و بهبود شرايط كاري منابع انساني متخصص، ضمن تاكيد بر شناسايي و به كارگيري نيروهاي مستعد و جوان با هدف همتاپروري و كادرسازي و نيز نگهداري اصولي زيرساختهاي موجود و بهرهبرداري موثر و اقتصادي از ظرفيتهاي فرودگاهي، توسعه كسب و كارها و وصول به موقع درآمدها، كاهش هزينهها، رعايت دقيق قوانين و مقررات و هماهنگي كامل با ستاد شركت اقدام كند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین در این ابلاغ برتلاش و پیگیری مجدانه برای تملک اراضی لازم به منظور توسعه زیرساخت های موردنیاز بر اساس طرح جامع فرودگاه مشهد و فرودگاه های اقماری استان، برنامه ریزی لازم برای تصویب طرح های میان مدت و بلند مدت فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد، برنامه ریزی لازم جهت انجام مطالعات کارشناسی در خصوص احداث فرودگاه جدید بین المللی مشهد مقدس با هدف تبدیل آن به هاب هوایی گردشگری زیارتی در منطقه و تعامل موثر با واحدهای نظامی و انتظامی به گونه ای که ضمن تسهیل ماموریت نیروهای فوق الذکر امکان گسترش فرودگاه و توسعه پروازهای مسافری و تجاری از مناطق مختلف میسر شود، تاکید شده است.

گفتنی است؛ پیش از این محمدباقر قاسم زاده عهده دار اين سمت بود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط