خبر خبر

اظهار همدردي با آقاي يوسف ساکي
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يوسف ساکي از کارشناسان ايمني هواپيما اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي فرودگاه اهواز ، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
ضمن ابراز همدردي، مصيبت وارده را به ايشان تسليت مي‎گوييم و از درگاه خداوند مهربان براي آن سفر کرده آمرزش و براي بازماندگان صبر و آرامش آرزو مي‎کنيم.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط