خبر خبر

سند مالکيت فرودگاه اهواز صادر شد
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي از صدور سند تک برگ مالکيت فرودگاه اهواز با مساحت 275.5 هکتار خبر داد.

حسين رفيعي در گفتگو با روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: اين سند تک برگ شامل تمام اراضي فرودگاه اهواز مي شود که پس از صدور به این شرکت تحویل داده شده است.

وی با بيان اينكه مستندسازي و اقدامات انجام شده براي دريافت اين سند بدون صرف هزينه بوده است، گفت: دريافت اين سند در راستاي تحقق قوانين و مقررات مرتبط با مستندسازي اموال دولت، حفظ حقوق بیت المال و اجراي تصميم جلسه سيصد و سي و هفتم كميسيون مستندسازي و تغيير بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي دولت و با تلاش و پيگيري مدیریت ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي و همکاری اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان محقق شده است. 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط