خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري رستوران و کافی شاپ در فرودگاه اهواز
اداره كل فرودگاههاي استان خوزستاندر نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از رستوران و کافی شاپ فرودگاه بين المللي اهواز به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند،دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  مورخ   96/5/25 ضمن واريز مبلغ700/000 ريال به حساب2176842203000در وجه اداره كل فرودگاههاي استان خوزستان با مراجعه به اداره حقوقی بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه اهواز ساختمان اداری طبقه اول  نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

سپرده شرکت در فراخوان معادل 130/000/000 ریال، بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 96/5/29 به فرودگاه  اهواز اداره امور عمومی  می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارایه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود وهزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي باشد.

مشخصات محل هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت فرودگاه: .......                      اداره كل فرودگاههاي استان خوزستان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد