خبر خبر

مدیر فرودگاه اهواز رییس کار گروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فرودگاه اهواز
رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان به عنوان رییس کار گروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فرودگاه اهواز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان ؛طی حکمی از سوی محمد رضا امامی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان به سمت رییس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فرودگاه اهواز منصوب شد.

در این حکم آمده است ؛ به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی ، تکریم ارباب رجوع ، ساماندهی و رسیدگی به شکایات ، سلامت اداری و مبارزه با فساد ، شایسته است با بهره گیری از توان کارشناسی و همکاری سایر اعضاء نسبت به تحقق وظایف کارگروه اقدام نمایید.

گفتنی است ؛ اعضای این کارگروه از مدیر کل یا مدیر فرودگاه ، معاون توسعه مدیریت  و منابع ، معاون عملیات فرودگاهی ، رییس اداره امور اجرایی ، رییس اداره یا مسئول حراست ، رییس اداره یا مسئول دفتر حقوقی ، ذیحساب و مسئول امور مالی ، مسئول فناوری اطلاعات تشکیل می شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط