خبر خبر

نصب استوانه های ترافیکی در فرودگاه اهواز
استوانه های ترافیکی جهت جدا سازی اپرون از مسیر سرویس رد در فرودگاه اهواز نصب شد

استوانه های ترافیکی جهت جدا سازی اپرون از مسیر سرویس رد در فرودگاه اهواز نصب شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ به منظور جلوگیری از برخورد خودروهای متردد در اپرون و سرویس ردها ، استوانه های ترافیکی (جدا کننده) در فرودگاه اهواز نصب شد .

هدف از انجام این عملیات ارتقاء سطح ایمنی خودروها در اپرون به هنگام ورود و خروج به سرویس رد و کاهش درصد تخلفات و تصادفات در ایرساید می باشد .

گفتنی است ؛ در این عملیات حدود به 340 متر استوانه جداکننده با نظارت واحد مدیریت اپرون اداه ایمنی و آتش نشانی فرودگاه اهواز نصب شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد