ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کاسپین

CPN020

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:10:00

MD82

جمعه

09:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6215

مشهد

نشست |

09:15:00

MD82

جمعه

09:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1210

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:35:00

100

جمعه

09:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

جمعه

10:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

12:30:00

MD82

جمعه

12:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6975

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

جمعه

13:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2538

جزیره سیری

طبق برنامه |

F-27-500

جمعه

14:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

تهران

طبق برنامه |

F-28-1000

جمعه

16:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8057

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM 1300

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

18:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2578

رامسر

طبق برنامه |

F-27-500

جمعه

18:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA333

اصفهان

طبق برنامه |

100

جمعه

20:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5663

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2628

کیش

طبق برنامه |

F-27-500

جمعه

22:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3831

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

22:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2632

رشت

طبق برنامه |

F-27-500

جمعه

23:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

تهران

طبق برنامه |

F-28-1000

جمعه

23:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه |

146-300

شنبه

06:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

07:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7031

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:45

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:00

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:00

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:15

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA271

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

21:35

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ 5625

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5625

مشهد

طبق برنامه |

A-310-300

شنبه

22:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم

QSM1213

تهران

پرواز كرد |

7

1396-06-31 09:30

100

جمعه

09:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6974

اصفهان

پرواز كرد |

4

1396-06-31 10:05

MD82

جمعه

10:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1211

تهران

پرواز كرد |

8

1396-06-31 10:32

100

جمعه

10:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6216

مشهد

پرواز كرد |

2

1396-06-31 10:30

MD82

جمعه

10:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

مشهد

پرواز كرد |

6

1396-06-31 11:45

MD82

جمعه

11:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

مشهد

آماده پرواز |

6

MD82

جمعه

13:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2579

رامسر

طبق برنامه |

F-27-500

جمعه

14:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

تهران

دريافت كارت پرواز |

4

MD82

جمعه

14:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2629

کیش

طبق برنامه |

F-27-500

جمعه

16:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

16:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

17:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8057

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

18:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2633

رشت

طبق برنامه |

100

جمعه

19:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه |

A-310-300

جمعه

21:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5664

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG 4012

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3832

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

23:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

06:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه |

BAE146

شنبه

07:25

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7030

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:45

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه |

M83

شنبه

08:50

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2531

کیش

طبق برنامه |

100

شنبه

14:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2637

نوشهر

طبق برنامه |

100

شنبه

14:20

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA270

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

17:30

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2625

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

20:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

22:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG 4012

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:30

۱ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5626

مشهد

طبق برنامه |

A-310-300

شنبه

23:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY897

استانبول

طبق برنامه |

F-28-1000

شنبه

02:10

۱ مهر ۱۳۹۶

سعودی

SVA4894

مدینه

طبق برنامه |

F-28-1000

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

سعودی

SVA4888

مدینه

طبق برنامه |

F-28-1000

شنبه

15:35

۱ مهر ۱۳۹۶

سعودی

SVA4890

مدینه

طبق برنامه |

F-28-1000

شنبه

23:59

۱ مهر ۱۳۹۶