ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر تور

956

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

08:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7031

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

07:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

431

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

07:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4017

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

06:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4586

تهران

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

شنبه

06:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2626

يزد

طبق برنامه

FK50

ورودي داخلي

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2632

رشت

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

22:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6213

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1060

تهران

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

333

اصفهان

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

20:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3975

ساري

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

20:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2628

كيش

طبق برنامه

FK50

ورودي داخلي

جمعه

19:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4135

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6247

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3831

شيراز

طبق برنامه

AB4

ورودي داخلي

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4013

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

18:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6275

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2618

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

16:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

155

مشهد

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

830

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

16:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1098

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

15:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2538

سيري

طبق برنامه

FA50

ورودي داخلي

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6297

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

14:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

AB4

ورودي داخلي

جمعه

12:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5657

مشهد

طبق برنامه

B105

خروجي داخلي

جمعه

10:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

152

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

09:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

020

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

09:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپیمایی قشم

1212

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

08:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3883

شيراز

نشست(07:50)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

AT72

ورودي داخلي

جمعه

08:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

431

تهران

نشست(06:50)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4586

تهران

نشست(06:10)-پايان تحويل بار

A310

ورودي داخلي

جمعه

06:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2614

تهران

نشست(00:03)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3746

اصفهان

نشست(00:33)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2624

اصفهان

نشست(23:29)-پايان تحويل بار

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

23:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

018

تهران

نشست(00:58)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

832

تهران

نشست(22:38)

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5657

مشهد

نشست(23:13)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

402

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

07:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4016

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

07:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4587

تهران

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

شنبه

07:25

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1061

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6214

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

22:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

310

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

831

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

20:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4134

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2627

يزد

طبق برنامه

FK50

خروجي داخلي

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6248

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3832

شيراز

طبق برنامه

AB4

ورودي داخلي

جمعه

19:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4012

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6276

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2633

رشت

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

17:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2619

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

17:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

153

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

17:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1099

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3974

ساري

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

16:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6298

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

AB4

خروجي داخلي

جمعه

13:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2629

كيش

طبق برنامه

FK50

خروجي داخلي

جمعه

12:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5658

مشهد

طبق برنامه

B105

ورودي داخلي

جمعه

11:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

154

مشهد

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

10:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

021

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

10:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپیمایی قشم

1213

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3884

شيراز

پذيرش مسافر در کانتر (12)-انجام امور بازرسی

AT72

خروجي داخلي

جمعه

08:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

332

اصفهان

پرواز کرد(08:00)

PA28

خروجي داخلي

جمعه

07:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4587

تهران

پرواز کرد(07:30)

A310

ورودي داخلي

جمعه

07:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2539

سيري

پرواز کرد(07:00)

FA50

خروجي داخلي

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5658

مشهد

پايان پذيرش مسافر-

AB4

خروجي داخلي

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

833

تهران

پرواز کرد(23:25)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4012

تهران

پرواز کرد(22:46)

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3747

اصفهان

پرواز کرد(22:20)

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

831

تهران

پرواز کرد(22:10)

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

17:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تركيش

896

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

01:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تركيش

897

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

03:10

۶ خرداد ۱۳۹۶