ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5641

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

04:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4123

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

04:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

2626

يزد

طبق برنامه

FK50

ورودي داخلي

جمعه

23:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2632

رشت

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

22:40

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5639

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4013

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:05

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4135

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6213

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

1060

تهران

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

333

اصفهان

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

20:35

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3975

ساري

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

20:05

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

20:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2628

كيش

طبق برنامه

FK50

ورودي داخلي

جمعه

19:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6247

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

19:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6275

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

18:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5627

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

17:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2630

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

17:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2618

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

16:55

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

830

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

16:05

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

1098

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

15:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2538

سيري

طبق برنامه

FK50

ورودي داخلي

جمعه

14:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6297

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

13:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6245

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

10:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

020

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

09:10

۳۰ تير ۱۳۹۶

هواپیمایی قشم

1212

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

08:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3883

شيراز

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

جمعه

08:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

ایر تور

956

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

08:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

431

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

07:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4017

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

06:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4586

تهران

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

جمعه

06:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4123

مشهد

نشست(04:06)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

04:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5641

مشهد

نشست(04:30)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

A320

ورودي داخلي

جمعه

04:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3746

اصفهان

نشست(00:20)

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

23:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5639

تهران

نشست(23:09)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

832

تهران

نشست(22:36)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

018

تهران

نشست(22:07)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6213

مشهد

نشست(21:52)-پايان تحويل بار

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت

2624

اصفهان

نشست(21:24)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

ایر تور

8056

تهران

نشست(21:29)-پايان تحويل بار

PA28

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5657

مشهد

نشست(21:30)-پايان تحويل بار

B105

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3825

شيراز

نشست(21:14)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5635

تهران

نشست(20:26)-پايان تحويل بار

B105

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت

2628

كيش

نشست(19:30)-پايان تحويل بار

FA50

خروجي داخلي

پنج شنبه

19:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6297

تهران

نشست(19:55)-پايان تحويل بار

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

19:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت

2616

تهران

نشست(18:29)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:35

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6275

تهران

نشست(18:19)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5627

تهران

نشست(18:33)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

4122

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

05:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4012

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

22:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5640

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

22:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

1061

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

22:10

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6214

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

22:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4134

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

22:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

310

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

21:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

831

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

20:35

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2627

يزد

طبق برنامه

FK50

خروجي داخلي

جمعه

20:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6248

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

20:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2631

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

19:10

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6276

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

19:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5628

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

18:15

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2633

رشت

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

17:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2619

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

17:40

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

1099

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

17:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3974

ساري

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

16:35

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2613

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

16:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

021

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

14:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6298

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

14:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5622

مشهد

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

جمعه

13:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2629

كيش

طبق برنامه

FK50

خروجي داخلي

جمعه

12:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5658

مشهد

طبق برنامه

AB4

خروجي داخلي

جمعه

11:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6246

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

11:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2579

رامسر

طبق برنامه

FA50

خروجي داخلي

جمعه

10:40

۳۰ تير ۱۳۹۶

تابان

6216

مشهد

طبق برنامه

B212

ورودي داخلي

جمعه

10:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

021

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

10:10

۳۰ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

10:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

هواپیمایی قشم

1213

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

09:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

ایر تور

957

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

08:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

آسمان

3884

شيراز

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

جمعه

08:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

ايران اير

332

اصفهان

طبق برنامه

PA28

خروجي داخلي

جمعه

07:45

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4016

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

07:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

ماهان

4587

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

07:25

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2539

سيري

طبق برنامه

FA50

خروجي داخلي

جمعه

07:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5642

تهران

پذيرش مسافر در کانتر (9)-انجام امور بازرسی

A320

خروجي داخلي

جمعه

05:50

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

2633

رشت

پايان پذيرش مسافر-انجام امور بازرسی

F100

خروجي داخلي

جمعه

05:20

۳۰ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4122

مشهد

در حال سوار شدن از درب خروج(4)-

A320

خروجي داخلي

جمعه

05:00

۳۰ تير ۱۳۹۶

آتا

5640

مشهد

پرواز کرد(00:05)

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

کاسپين

019

تهران

پرواز کرد(23:23)

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت

2615

تهران

پرواز کرد(22:57)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

833

تهران

پرواز کرد(23:37)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:45

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6214

مشهد

پرواز کرد(22:53)

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

ایر تور

8057

تهران

پرواز کرد(22:25)

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5658

مشهد

پرواز کرد(22:30)

B105

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

3747

اصفهان

پرواز کرد(21:56)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:20

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5636

تهران

پرواز کرد(21:32)

B105

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6298

تهران

پرواز کرد(20:36)

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

20:15

۲۹ تير ۱۳۹۶

تابان

6276

تهران

پرواز کرد(19:13)

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

نفت

2625

اصفهان

پرواز کرد(19:15)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

آتا

5628

تهران

پرواز کرد(19:18)

A321

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:30

۲۹ تير ۱۳۹۶

آسمان

831

تهران

پرواز کرد(18:07)

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

17:50

۲۹ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تركيش

896

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

01:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

هواپیمایی گرجستان

1747

تفلیس

نشست(02:40)

B734

خروجي داخلي

جمعه

01:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

5501

دبي

نشست(22:51)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:00

۲۹ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تركيش

897

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

03:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

هواپیمایی گرجستان

1748

تفلیس

پرواز کرد(03:41)

B734

خروجي خارجي

جمعه

02:30

۳۰ تير ۱۳۹۶

نفت

5500

دبي

پرواز کرد(18:15)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:00

۲۹ تير ۱۳۹۶