برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه اهواز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه اهواز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1521 جده طبق برنامه 11:05 1398/06/03

ايران اير 1513 جده طبق برنامه 23:05 1398/06/03

ايران اير 1413 جده طبق برنامه 09:05 1398/06/02

ايران اير 1411 جده طبق برنامه 19:05 1398/06/02

ايران اير 1577 جده طبق برنامه 11:05 1398/06/01

ايران اير 1561 جده طبق برنامه 22:05 1398/06/01

ايران اير 1471 جده طبق برنامه 09:05 1398/05/31

ايران اير 1461 جده طبق برنامه 19:05 1398/05/31

ايران اير 1525 جده طبق برنامه 08:05 1398/05/30

ايران اير 1511 جده طبق برنامه 17:05 1398/05/30

ايران اير 1517 جده طبق برنامه 19:05 1398/05/30

ايران اير 1571 جده به زمين نشست |02:35 00:05 1398/05/29

20048-20133-49008

ايران اير 1403 جده به زمين نشست |10:55 10:00 1398/05/29

20070-20200

ايران اير 1407 جده به زمين نشست |20:45 20:05 1398/05/29

20037-20066-20070

ايران اير 1577 جده به زمين نشست |16:25 14:05 1398/05/28

20048-20055-20074

ايران اير 1471 جده به زمين نشست |02:25 23:00 1398/05/27

20011-20074-49008

ايران اير 1501 جده به زمين نشست |17:30 15:05 1398/05/26

20010-20021-20025

ايران اير 1507 جده طبق برنامه 21:05 1398/05/26