نمایش محتوا نمایش محتوا

در صورتی که بیمار شما تمایل به استفاده از ویلچر از بدو ورودی ترمینال را دارد قبل از ورود به کانتر بازرسی پلیس از محل استقرار ویلچر حمل بیمار شرکت های هواپیمایی پرواز خود استفاده نمائید و در صورت نبود ویلچر با شماره تلفن 06134108511مدیریت ترمینال تماس حاصل فرمائید