برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه اهواز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه اهواز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1541 مدينه به زمين نشست |01:30 01:10 1397/06/10

20041-20063

ايران اير 1545 مدينه به زمين نشست |06:45 03:10 1397/06/10

20214-20041

ايران اير 1567 مدينه به زمين نشست |04:35 03:30 1397/06/09

20022-20039

ايران اير 1531 مدينه به زمين نشست |14:55 11:05 1397/06/09

20022-20032

ايران اير 1513 مدينه به زمين نشست |02:55 03:00 1397/06/08

20069-20036-20224

ايران اير 1551 مدينه به زمين نشست |10:55 11:10 1397/06/08

20065-20069-20060

ايران اير 1557 مدينه به زمين نشست |14:50 13:40 1397/06/08

20060-20005

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |12:05 11:00 1397/06/07

20027-20042-20062

ايران اير 1507 مدينه به زمين نشست |13:05 12:20 1397/06/07

20062-20068

ايران اير 1511 مدينه به زمين نشست |20:40 20:50 1397/06/07

20224-20186

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |23:59 00:10 1397/06/06

20064-20006

ايران اير 1581 مدينه به زمين نشست |13:00 13:10 1397/06/06

20006-20200

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |13:35 13:40 1397/06/06

20059-20133

ايران اير 1585 مدينه به زمين نشست |22:59 23:10 1397/06/06

20219-20059

ايران اير 1587 مدينه به زمين نشست |00:22 23:59 1397/06/06

20027-20111

ايران اير 1527 مدينه به زمين نشست |11:25 11:10 1397/06/05

20004-20147

ايران اير 1529 مدينه به زمين نشست |12:30 12:10 1397/06/05

20147-20202-20061

ايران اير 1531 مدينه به زمين نشست |23:40 23:10 1397/06/05

20061-20221