برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه اهواز برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه اهواز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1554 مدينه 03:40 1402/03/27

ايران اير 1556 مدينه 21:00 1402/03/27

ايران اير 1732 مدينه 03:20 1402/03/26

ايران اير 1712 مدينه 19:10 1402/03/26

ايران اير 1632 مدينه 11:20 1402/03/25

ايران اير 1614 مدينه 20:00 1402/03/25

ايران اير 1532 مدينه 07:40 1402/03/24

ايران اير 1534 مدينه 23:55 1402/03/24

ايران اير 1780 مدينه 08:20 1402/03/23

ايران اير 1782 مدينه 21:40 1402/03/23

ايران اير 1662 مدينه 06:30 1402/03/22

ايران اير 1674 مدينه 16:20 1402/03/22

ايران اير 1684 مدينه 22:50 1402/03/22

ايران اير 1550 مدينه 03:20 1402/03/21

ايران اير 1552 مدينه 16:40 1402/03/21

ايران اير 1578 مدينه 21:20 1402/03/21

ايران اير 1554 مدينه 23:30 1402/03/21

ايران اير 1728 مدينه پرواز کرد 21:40 1401/03/30

ايران اير 1730 مدينه پرواز کرد 06:10 1401/03/30

ايران اير 1620 مدينه پرواز کرد 04:50 1401/03/29

ايران اير 1628 مدينه پرواز کرد 23:05 1401/03/29

ايران اير 1526 مدينه پرواز کرد 22:05 1401/03/28

ايران اير 1906 مدينه پرواز کرد 05:40 1401/03/27

ايران اير 1908 مدينه پرواز کرد 20:20 1401/03/27

ايران اير 1804 مدينه پرواز کرد 22:30 1401/03/26