Web Content Display Web Content Display

خدمات فرودگاه بین المللی اهواز

ارتباط با دفتر مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان: 4454301-0613

شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت  توضیح خدمت پشتیبانی
13051753000 ارائه خدمات ترافیک هوائی کاملاً الکترونیکی 0613-4434607-8
13051754000 ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر   غیرالکترونیکی  
13051755000 ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی   غیرالکترونیکی  
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسی   غیرالکترونیکی  
13051757000 اعلان پرواز     کاملاً الکترونیکی 199

سامانه های فرودگاهی

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران