دسترسی به فرودگاه دسترسی به فرودگاه

ahvaz- Access to airport

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به فرودگاه

تاکسی :

چهار راه نادری - سه را فرودگاه

میدان چهارشیر - سه را فرودگاه

 

اتوبوس :

خیابان سلمان فارسی (نادری) ، ترمینال اتوبوس های کوی ملت - سه را فرودگاه

 

مترو :

به زودی

ahvaz- Access to airport
 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به فرودگاه

تاکسی :

چهار راه نادری - سه را فرودگاه

میدان چهارشیر - سه را فرودگاه

 

اتوبوس :

خیابان سلمان فارسی (نادری) ، ترمینال اتوبوس های کوی ملت - سه را فرودگاه

 

مترو :

به زودی