گالری تصویر گالری تصویر

News
2018-12-12

تقدير مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور از روابط عمومي فرودگاه اهواز

مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور از مسئول روابط عمومي اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان تقدير کرد .
2018-12-12

آگهي مناقصه عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري انجام خدمات فضاي سبز فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد انجام خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه اهواز را بصورت مناقصه عمومي يک مرحله اي قابل تمديد به مدت حداکثر 3 سال از طريق سامانه هاي www.iets.mporg.ir و www.setadiran.ir بشرح جدول ذيل واگذار نمايد.
2018-12-12

آگهي مناقصه عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري خدمات تنظيفات محاوط و سالن هاي فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد خدمات تنظيفات محاوط و سالنهاي فرودگاه اهواز را بصورت مناقصه عمومي يک مرحله اي قابل تمديد به مدت حداکثر 3 سال از طريق سامانه هاي www.iets.mporg.ir و www.setadiran.ir بشرح جدول ذيل واگذار نمايد.
2018-12-11

برگزاري دوره آموزشي TPM در فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از برگزاري دوره آموزشي TPMبا حضور کارکنان مراقبت پرواز از 17 لغايت 21 آذر ماه خبر داد.
2018-12-09

آگهي فراخوان هاي عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اماکن تجاري و خدماتي فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماکن تجاري و خدماتي در محاوط عمومي مقابل ترمينال داخلي فرودگاه اهواز اقدام نماييد.
2018-12-08

پيام مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان به مناسبت روز حسابدار

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در پيامي روز حسابدار را تبريک گفت .
2018-12-05

تقدير از مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در اجلاس سراسري نماز

از مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در بيست و هفتمين اجلاس سراسري نماز با حضور رييس جمهور تقدير شد .
2018-12-05

دوره آموزشي آتش نشان حرفه اي در فرودگاه اهواز به پايان رسيد

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از پايان دوره آموزشي آتش نشان حرفه اي 1 خبر داد