Web Content Display Web Content Display

نحوه انتقال اجساد با پرواز

طبق صورتجلسه مورخ 1399/09/09 در خصوص نحوه انتقال اجساد موارد ذیل جهت انتقال جسد با پرواز مقرر و مصوب گردید:

1-صدور جواز دفن حسب مورد از سوی پزشکی قانونی یا بیمارستان صورت گیرد.

2-بسته بندی و ضدعفونی (گندزدایی)اجساد متناسب با حمل هوایی و صرفا از طریق سازمان آرامستان و با نظارت مرکز بهداشت صورت پذیرد.

3-پس از لاک و مهر تابوت توسط سازمان آرامستان و مرکز بهداشت جسد در محل سردخانه سازمان آرامستان نگهداری و دو ساعت قبل از پرواز ، جسد صرفا توسط آمبولانس سازمان آرامستان که درب آن توسط آن سازمان و مرکز بهداشت پلمپ گردیده ، به فرودگاه منتقل و پلمپ درب آمبولانس ،توسط پلیس فرودگاه فک و جسد تحویل قسمت بار هواپیما گردد.

تاریخ بروزرسانی: 1400/03/10