Web Content Display Web Content Display

در صورتی که بیمار شما تمایل به استفاده از ویلچر از بدو ورودی ترمینال را دارد قبل از ورود به کانتر بازرسی پلیس از محل استقرار ویلچر حمل بیمار شرکت های هواپیمایی پرواز خود استفاده نمائید و در صورت نبود ویلچر با شماره تلفن 06134108511مدیریت ترمینال تماس حاصل فرمائید