دسترسی به فرودگاه دسترسی به فرودگاه

دسترسي به فرودگاه اهواز

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به فرودگاه

تاکسی :

چهار راه نادری - سه را فرودگاه

میدان چهارشیر - سه را فرودگاه

 

اتوبوس :

خیابان سلمان فارسی (نادری) ، ترمینال اتوبوس های کوی ملت - سه را فرودگاه

 

مترو :

به زودی

دسترسي به فرودگاه اهواز
 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به فرودگاه

تاکسی :

چهار راه نادری - سه را فرودگاه

میدان چهارشیر - سه را فرودگاه

 

اتوبوس :

خیابان سلمان فارسی (نادری) ، ترمینال اتوبوس های کوی ملت - سه را فرودگاه

 

مترو :

به زودی