برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه اهواز برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه اهواز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1526 مدينه پرواز کرد ۰۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ 20214
ايران اير 1558 مدينه پرواز کرد ۰۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ 20063-20041
ايران اير 1552 مدينه پرواز کرد ۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ -20041-20032
ايران اير 1500 مدينه پرواز کرد ۰۷:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ 20005-200022
ايران اير 1502 مدينه پرواز کرد ۰۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ 20065-20039
ايران اير 1508 مدينه پرواز کرد ۲۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ 20039-20060
ايران اير 1578 مدينه پرواز کرد ۰۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ 20036-20069-20005
ايران اير 1530 مدينه پرواز کرد ۰۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 20186-20068
ايران اير 1526 مدينه پرواز کرد ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 20062-20042
ايران اير 1532 مدينه پرواز کرد ۲۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 20042-20224-20036
ايران اير 1550 مدينه پرواز کرد ۰۷:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 20111-20219
ايران اير 1552 مدينه پرواز کرد ۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 20027-20111-20186
ايران اير 1502 مدينه پرواز کرد ۰۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 20006-20059-20200
ايران اير 1506 مدينه پرواز کرد ۲۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 20200-20133
ايران اير 1578 مدينه پرواز کرد ۰۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ 20004-20061-20202
ايران اير 1588 مدينه پرواز کرد ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ 20202-20064-20221
ايران اير 1586 مدينه پرواز کرد ۲۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ 20221-20006
ايران اير 1538 مدينه پرواز کرد ۲۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ 20147-20004