خوش آمدید — امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ ۲۲:۰۰:۱۳
اهواز
امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳
17°
24°
13°
فردا ۸ بهمن ۱۳۹۳
27°
15°
۹ بهمن ۱۳۹۳
27°
16°
۱۰ بهمن ۱۳۹۳
28°
14°
۱۱ بهمن ۱۳۹۳
27°
11°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
زاگرس 4021 تهران لغو شد MD82 ورودي داخلي سه شنبه 12:00 2015-01-27 12:00:00
اير تور 917 كيش لغو شد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:10 2015-01-27 12:10:00
ايران اير 205 لاوان لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 12:35 2015-01-27 12:35:00
ايران اير 311 تهران نشست(21:00)-پايان تحويل بار MD90 ورودي داخلي سه شنبه 15:45 2015-01-27 15:45:00
زاگرس 4013 تهران نشست(19:15)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 18:00 2015-01-27 18:00:00
نفت 2530 بندر عباس نشست(21:23)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي سه شنبه 18:00 2015-01-27 18:00:00
نفت 2582 مشهد نشست(19:46)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي سه شنبه 18:00 2015-01-27 18:00:00
نفت 2618 تهران نشست(18:37)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:25 2015-01-27 18:25:00
نفت 2624 اصفهان لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:45 2015-01-27 18:45:00
ايران اير 403 مشهد نشست(20:05)-پايان تحويل بار AB4 خروجي داخلي سه شنبه 18:50 2015-01-27 18:50:00
نفت 2578 خارک نشست(20:00)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:00 2015-01-27 19:00:00
نفت 2612 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:45 2015-01-27 19:45:00
زاگرس 4035 مشهد نشست(21:05)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 20:30 2015-01-27 20:30:00
ماهان 1040 مشهد نشست(20:43)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 20:30 2015-01-27 20:30:00
ايران اير 653 دبي تاخير دارد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:15 2015-01-27 21:15:00
کيش اير 7031 تهران تاخير دارد MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:30 2015-01-27 21:30:00
نفت 2622 اصفهان نشست(21:38)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:40 2015-01-27 21:40:00
آتا 5259 تهران اعلام ورود(22:35) A320 ورودي داخلي سه شنبه 22:00 2015-01-27 22:00:00
نفت 2626 يزد تاخير دارد FA50 ورودي داخلي سه شنبه 22:20 2015-01-27 22:20:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 23:30 2015-01-27 23:30:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FA50 ورودي داخلي چهار شنبه 00:30 2015-01-28 00:30:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 06:05 2015-01-28 06:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 06:10 2015-01-28 06:10:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 08:45 2015-01-28 08:45:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 10:00 2015-01-28 10:00:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 10:15 2015-01-28 10:15:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 10:35 2015-01-28 10:35:00
زاگرس 4021 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 11:00 2015-01-28 11:00:00
نفت 2534 عسلويه طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 11:20 2015-01-28 11:20:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 15:15 2015-01-28 15:15:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 17:20 2015-01-28 17:20:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2015-01-28 17:40:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2015-01-28 17:40:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 20:25 2015-01-28 20:25:00
ماهان 1040 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2015-01-28 20:30:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 21:40 2015-01-28 21:40:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 22:00 2015-01-28 22:00:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 22:00 2015-01-28 22:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 4587 تهران پرواز کرد(12:06) A320 خروجي داخلي سه شنبه 11:35 2015-01-27 11:35:00
نفت 2531 بندر عباس پرواز کرد(15:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 12:50 2015-01-27 12:50:00
زاگرس 4022 تهران لغو شد MD82 خروجي داخلي سه شنبه 13:00 2015-01-27 13:00:00
اير تور 957 تهران لغو شد MD90 خروجي داخلي سه شنبه 13:00 2015-01-27 13:00:00
ايران اير 205 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:10 2015-01-27 13:10:00
نفت 2621 تهران پرواز کرد(15:34) F100 خروجي داخلي سه شنبه 15:15 2015-01-27 15:15:00
نفت 2625 اصفهان لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2015-01-27 15:30:00
ايران اير 652 دبي پرواز کرد(21:50) MD90 خروجي خارجي سه شنبه 16:35 2015-01-27 16:35:00
نفت 2613 تهران لغو شد - لغو شد FA50 خروجي داخلي سه شنبه 16:40 2015-01-27 16:40:00
نفت 2627 يزد در حال سوار شدن از درب خروج(1)- FA50 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2015-01-27 18:30:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(20:22) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2015-01-27 19:00:00
نفت 2623 اصفهان پرواز کرد(19:25) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:15 2015-01-27 19:15:00
نفت 2629 كيش پرواز کرد(21:30) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:15 2015-01-27 19:15:00
ايران اير 402 مشهد پرواز کرد(21:05) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:25 2015-01-27 19:25:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(22:06) F100 خروجي داخلي سه شنبه 20:25 2015-01-27 20:25:00
زاگرس 4036 مشهد در حال سوار شدن از درب خروج(2)-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:30 2015-01-27 21:30:00
ماهان 1041 مشهد پايان پذيرش مسافر-درب خروج بسته شد BA11 خروجي داخلي سه شنبه 22:00 2015-01-27 22:00:00
ايران اير 310 تهران پايان پذيرش مسافر- MD90 خروجي داخلي سه شنبه 22:05 2015-01-27 22:05:00
کيش اير 7030 تهران پذيرش مسافر در ميز (7)-تاخير دارد F100 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2015-01-27 22:30:00
آتا 5260 تهران پذيرش مسافر در ميز (6)- A320 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2015-01-27 23:00:00
نفت 2619 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 05:20 2015-01-28 05:20:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 07:10 2015-01-28 07:10:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 07:30 2015-01-28 07:30:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 09:30 2015-01-28 09:30:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 11:00 2015-01-28 11:00:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:00 2015-01-28 11:00:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 11:35 2015-01-28 11:35:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2015-01-28 11:40:00
زاگرس 4022 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 13:00 2015-01-28 13:00:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي چهار شنبه 16:40 2015-01-28 16:40:00
ايران اير 332 اصفهان طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 18:05 2015-01-28 18:05:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:40 2015-01-28 18:40:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 20:25 2015-01-28 20:25:00
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان دوره اموزشی مکالمات رادیویی ویژه کارکنان مراقبت پروازبا حضور 15 نفر از کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه اهواز در حال برگزاری می باشد. مهندس جهانبین مدرس این دوره هدف از برگزاری این کلاس های اموزشی را استفاده از مکالمات رادیویی استانداردمطابق با قوانین هوانوردی به منظور جلوگیری از اشتباهات مکالمه ای بین خلبان وکنترلر عنوان کرد. در این دوره اموزشی که به مدت 30ساعت و از تاریخ 93/11/4 لغایت93/11/8 در ساختمان مرکز اموزش اداره کل فرودگاههای استان خوزستان در حال برگزاری می باشد.
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳
قدرت مرادی معاون عملیاتی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان از نصب 4 دستگاه atmدر سالن پروازهای داخلی در فرودگاه اهواز خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان مرادی با بیان این مطلب گفت:در راستای طرح تکریم ارباب رجوع وبه جهت رفاه حال مسافران تعداد 4 دستگاه خود پرداز متعلق به بانک شهر در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه اهواز نصب وبه بهره برداری رسید. وی خاطر نشان کرد:این دستگاهها قابلیت برداشت نقدی ودریافت وجه نقدوواریز به حساب از طریق دستگاه بدون حضور فیزیکی در بانک را دارا می باشند
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان به جهت تسهیل در امر ابرسانی به فضای سبز فرودگاه اهواز وبا توجه به وضعیت اب وهوایی استان خوزستان یک دستگاه پمپ ومخزن در محوطه فرودگاه نصب وبه بهره برداری رسید. مرتضی ترتیفی زاده کارشناس فضای سبز فرودگاه اهواز هدف از انجام این پروژه را کاهش مصرف اب شرب وتقویت فشار اب در فرودگاه اهواز عنوان کرد.
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی فرودگاه اهواز طی حکمی از طرف محمد سعید شرفی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان سعید گلابی بعنوان مسئول عملیات حج در فرودگاه اهواز منصوب شد. بنا براین گزارش در بخشی از حکم امده است:نظر به تعهد ،تخصص وتجربیات مفید جنابعالی در پروازهای حج بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مسئول عملیات حج منصوب می نمایم. سعید گلابی مسئول عملیات حج فرودگاه اهواز خدمت به مسافران سرزمین وحی را از توفیقات الهی دانست وافزود این وظیفه الهی باید به نحو احسن انجام پذیرد. گفتنی است:پیش ازاقای سعید گلابی اقای علی اصغر جهانگیری این مسئولیت را برعهده داشتند.