خوش آمدید — امروز شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰:۱۴
اهواز
امروز شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
28°
28°
15°
فردا ۹ فروردین ۱۳۹۴
31°
19°
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
33°
20°
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
31°
16°
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
29°
16°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1096 تهران نشست(06:06)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي شنبه 06:10 2015-03-28 06:10:00
اير تور 956 تهران نشست(07:52)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 08:00 2015-03-28 08:00:00
نفت 2550 خارک نشست(12:54)-پايان تحويل بار FA50 ورودي داخلي شنبه 12:30 2015-03-28 12:30:00
اير تور 917 كيش نشست(12:23)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:40 2015-03-28 12:40:00
کيش اير 7478 بندر عباس نشست(12:46)-پايان تحويل بار B105 ورودی خارجي شنبه 12:45 2015-03-28 12:45:00
نفت 2642 اصفهان نشست(12:59) FK50 ورودي داخلي شنبه 13:00 2015-03-28 13:00:00
نفت 2691 دبي نشست(14:35) F100 خروجي خارجي شنبه 15:00 2015-03-28 15:00:00
نفت 2622 اصفهان اعلام ورود(16:40) FK50 ورودی خارجي شنبه 15:20 2015-03-28 15:20:00
کيش اير 7433 اصفهان اعلام ورود(16:30) F100 ورودی خارجي شنبه 16:15 2015-03-28 16:15:00
نفت 2624 اصفهان اعلام ورود(17:00) FK50 ورودي داخلي شنبه 16:35 2015-03-28 16:35:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 17:00 2015-03-28 17:00:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 18:00 2015-03-28 18:00:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:45 2015-03-28 18:45:00
ايران اير 403 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي شنبه 18:50 2015-03-28 18:50:00
نفت 2530 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 19:30 2015-03-28 19:30:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:45 2015-03-28 19:45:00
ايران اير 433 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:15 2015-03-28 22:15:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 23:30 2015-03-28 23:30:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:05 2015-03-29 06:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2015-03-29 06:10:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 07:30 2015-03-29 07:30:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:45 2015-03-29 08:45:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي یک شنبه 10:00 2015-03-29 10:00:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 10:35 2015-03-29 10:35:00
زاگرس 4021 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 11:00 2015-03-29 11:00:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه B105 ورودي داخلي یک شنبه 13:50 2015-03-29 13:50:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 15:15 2015-03-29 15:15:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2015-03-29 16:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2623 اصفهان پرواز کرد(08:40) F100 خروجي داخلي شنبه 06:00 2015-03-28 06:00:00
ماهان 1097 تهران پرواز کرد(07:33) A320 خروجي داخلي شنبه 07:10 2015-03-28 07:10:00
نفت 2551 خارک پرواز کرد(08:16) FK50 ورودي داخلي شنبه 08:00 2015-03-28 08:00:00
ايران اير 410 تهران پرواز کرد(08:13) AB4 خروجي داخلي شنبه 08:15 2015-03-28 08:15:00
اير تور 916 كيش پرواز کرد(08:50) MD83 ورودي داخلي شنبه 08:45 2015-03-28 08:45:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(09:36) F100 خروجي داخلي شنبه 09:30 2015-03-28 09:30:00
نفت 2690 دبي پرواز کرد(10:05) F100 خروجي خارجي شنبه 10:00 2015-03-28 10:00:00
نفت 2643 اصفهان پرواز کرد(10:20) FK50 خروجي داخلي شنبه 10:00 2015-03-28 10:00:00
فلای دبی 260 دبي پرواز کرد(10:16) B743 خروجي خارجي شنبه 10:15 2015-03-28 10:15:00
کيش اير 7479 بندر عباس پرواز کرد(13:44) F100 ورودی خارجي شنبه 13:30 2015-03-28 13:30:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(14:14) FK50 خروجي داخلي شنبه 13:30 2015-03-28 13:30:00
اير تور 957 تهران پرواز کرد(13:35) MD90 خروجي داخلي شنبه 13:30 2015-03-28 13:30:00
نفت 2531 كيش پايان پذيرش مسافر- FK50 ورودی خارجي شنبه 16:00 2015-03-28 16:00:00
نفت 2613 تهران پذيرش مسافر در ميز (2)-انجام امور بازرسی FA50 خروجي داخلي شنبه 16:40 2015-03-28 16:40:00
کيش اير 7432 اصفهان پذيرش مسافر در ميز (4)- F100 ورودی خارجي شنبه 17:00 2015-03-28 17:00:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه MD90 خروجي داخلي شنبه 18:00 2015-03-28 18:00:00
زاگرس 4014 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 19:00 2015-03-28 19:00:00
ايران اير 432 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:30 2015-03-28 19:30:00
ايران اير 402 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي شنبه 19:35 2015-03-28 19:35:00
نفت 2617 تهران طبق برنامه F100 ورودی خارجي شنبه 20:10 2015-03-28 20:10:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 20:25 2015-03-28 20:25:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:50 2015-03-28 22:50:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 07:10 2015-03-29 07:10:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2015-03-29 07:30:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه AB4 خروجي داخلي یک شنبه 08:15 2015-03-29 08:15:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 09:30 2015-03-29 09:30:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 10:30 2015-03-29 10:30:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 11:35 2015-03-29 11:35:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 11:40 2015-03-29 11:40:00
زاگرس 4022 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 13:00 2015-03-29 13:00:00
آسمان 528 کويت طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 14:50 2015-03-29 14:50:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:15 2015-03-29 16:15:00
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
جهت مشاهده نتایج سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی 91/12/25 اداره کل فرودگاههای استان خوزستان به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. natayej.ermiyaco.ir  
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان از ورود اولین پرواز هواپیمایی ترکیش در فرودگاه اهواز خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فروگاه های استان خوزستان؛محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان گفت : با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با هواپیمایی ترکیش ایرلاین 25 اسفند نخستین پرواز ایرباس 320 فوق پیشرفته این شرکت در فرودگاه اهواز فرود آمد . وی افزود : دراین پرواز معاون مدیرکل هواپیمایی ترکیش ، تعدادی از تجار و خبرنگاران ترک حضور داشتند که مورد استقبال مسئولین فرودگاهی و مقامات استانی قرار گرفت . شرفی ادامه داد :با برقراری 4 پرواز این شرکت هواپیمایی در هفته ، استان خوزستان به 260 نقطه از دنیا وصل می شود . شرفی در ادامه به نیاز مردم استان اشاره کرد و گفت : استان خوزستان دارای م
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
دوره ارتقاء و امنیت عمومی 24 اسفند ماه در تالار اجتماعات فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ دوره ارتقا و امنیت عمومی با حضور کلیه کارکنان اداری ، عملیاتی ، پلیس فرودگاه ، شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه ، تاکسیرانی ، غرفه داران و ... در اداره کل فرودگاه های استان خوزستان برگزار شد . در این دوره شرکت کنندگان با مواردی همچون عدم حمل کیف پول نقد در مواقع ضروری ، همراه داشتن کارت عابر بانک به جای پول نقد ، حصول اطمینان از بسته بودن درب و شیشه های خودرو ، استفاده از پارکینک عمومی جهت پارک خودرو ، اطلاع رسانی و کمک به پلیس در شناسایی افراد ناشناس و مشکوک و ... آشنا شدند . گفتنی است ؛ این دوره با تاکید و همکاری استانداری خوزستان و توسط سرگرد علی بنوان
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
                                                   انا لله وانا الیه راجعون  جناب اقای دکتر محمد سعید شرفی  مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان در غم از دست دادن برادرگرامیشان به سوگ نشسته اند. بدینوسیله کارکنان ادره کل فرودگاههای استان خوزستان ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان ،از خداوند منان برای ان مرحوم مغفرت وعلو درجات وبرای بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل مسئلت می نمایند.