خوش آمدید — امروز جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵ ۲۱:۰۰:۲۰
اهواز
امروز جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
44°
48°
35°
فردا ۱۲ تیر ۱۳۹۵
45°
32°
۱۳ تیر ۱۳۹۵
46°
32°
۱۴ تیر ۱۳۹۵
45°
32°
۱۵ تیر ۱۳۹۵
45°
31°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5257 مشهد نشست(11:16)-پايان تحويل بار B734 ورودي داخلي جمعه 11:00 2016-07-01 11:00:00
آسمان 830 تهران نشست(12:10)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي جمعه 11:25 2016-07-01 11:25:00
آتا 5231 تبريز نشست(11:43)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي جمعه 11:40 2016-07-01 11:40:00
اير تور 8006 ساري نشست(12:05)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي جمعه 12:30 2016-07-01 12:30:00
آسمان 3883 شيراز نشست(12:29) AT72 ورودي داخلي جمعه 12:40 2016-07-01 12:40:00
نفت 2538 سيري نشست(14:07)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي جمعه 14:45 2016-07-01 14:45:00
نفت 2620 تهران نشست(14:55)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي جمعه 15:00 2016-07-01 15:00:00
آسمان 837 مشهد نشست(17:42)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 16:55 2016-07-01 16:55:00
ايران اير 311 تهران نشست(18:09)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي جمعه 18:00 2016-07-01 18:00:00
تابان 6275 تهران نشست(18:31)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي جمعه 18:00 2016-07-01 18:00:00
نفت 2632 رشت نشست(18:55)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 19:15 2016-07-01 19:15:00
تابان 6213 مشهد نشست(21:10)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) MD82 ورودي داخلي جمعه 20:30 2016-07-01 20:30:00
زاگرس 4135 مشهد تاخير دارد A320 ورودي داخلي جمعه 21:00 2016-07-01 21:00:00
آسمان 832 تهران تاخير دارد A320 ورودي داخلي جمعه 21:15 2016-07-01 21:15:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:25 2016-07-01 21:25:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي جمعه 21:40 2016-07-01 21:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:45 2016-07-01 21:45:00
نفت 2628 كيش اعلام ورود(21:40) FK50 ورودي داخلي جمعه 21:45 2016-07-01 21:45:00
هواپيمايي قشم 1210 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 21:50 2016-07-01 21:50:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 21:55 2016-07-01 21:55:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 22:30 2016-07-01 22:30:00
نفت 2630 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 01:00 2016-07-02 01:00:00
اترک 1914 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 01:10 2016-07-02 01:10:00
تركيش 894 کرمانشاه طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 03:15 2016-07-02 03:15:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 06:10 2016-07-02 06:10:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي شنبه 06:10 2016-07-02 06:10:00
ايران اير 431 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي شنبه 07:25 2016-07-02 07:25:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:45 2016-07-02 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 09:45 2016-07-02 09:45:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 10:45 2016-07-02 10:45:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 11:40 2016-07-02 11:40:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 ورودي داخلي شنبه 12:30 2016-07-02 12:30:00
ايران اير 403 مشهد طبق برنامه AB4 ورودي داخلي شنبه 12:45 2016-07-02 12:45:00
کيش اير 7478 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 12:45 2016-07-02 12:45:00
آتا 5257 مشهد طبق برنامه B734 ورودي داخلي شنبه 13:00 2016-07-02 13:00:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 16:05 2016-07-02 16:05:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 16:05 2016-07-02 16:05:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 16:15 2016-07-02 16:15:00
اير تور 917 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 16:15 2016-07-02 16:15:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B738 ورودي داخلي شنبه 16:40 2016-07-02 16:40:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 18:00 2016-07-02 18:00:00
ايران اير 271 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:50 2016-07-02 18:50:00
ايران اير 433 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:55 2016-07-02 18:55:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 19:45 2016-07-02 19:45:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 19:55 2016-07-02 19:55:00
نفت 2618 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 20:25 2016-07-02 20:25:00
هواپيمايي قشم 1210 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 20:55 2016-07-02 20:55:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:10 2016-07-02 21:10:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 21:15 2016-07-02 21:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5258 مشهد پرواز کرد(12:20) B734 خروجي داخلي جمعه 12:00 2016-07-01 12:00:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(13:00) B734 خروجي داخلي جمعه 12:10 2016-07-01 12:10:00
آتا 5232 تبريز پرواز کرد(12:50) A320 خروجي داخلي جمعه 12:40 2016-07-01 12:40:00
آسمان 3884 شيراز پرواز کرد(13:22) AT72 خروجي داخلي جمعه 13:10 2016-07-01 13:10:00
اير تور 957 تهران پرواز کرد(13:19) MD82 خروجي داخلي جمعه 13:15 2016-07-01 13:15:00
نفت 2629 كيش پرواز کرد(13:30) FK50 خروجي داخلي جمعه 13:30 2016-07-01 13:30:00
نفت 2633 رشت پرواز کرد(15:50) F100 خروجي داخلي جمعه 15:30 2016-07-01 15:30:00
نفت 2621 تهران پرواز کرد(15:48) F100 خروجي داخلي جمعه 15:30 2016-07-01 15:30:00
نفت 2631 بندر عباس پرواز کرد(16:12) F100 خروجي داخلي جمعه 16:00 2016-07-01 16:00:00
آسمان 831 تهران پرواز کرد(18:45) A320 خروجي داخلي جمعه 17:40 2016-07-01 17:40:00
ايران اير 332 اصفهان پرواز کرد(19:10) A320 خروجي داخلي جمعه 18:45 2016-07-01 18:45:00
تابان 6276 تهران پرواز کرد(19:25) MD82 خروجي داخلي جمعه 19:00 2016-07-01 19:00:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(20:05) F100 خروجي داخلي جمعه 20:00 2016-07-01 20:00:00
تابان 6214 مشهد پذيرش مسافر در کانتر (9)-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي جمعه 21:30 2016-07-01 21:30:00
زاگرس 4134 مشهد پذيرش مسافر در کانتر (2)-مدت زمان تأخیر(01:00) A320 خروجي داخلي جمعه 22:00 2016-07-01 22:00:00
ايران اير 310 تهران پذيرش مسافر در کانتر (7)- A320 خروجي داخلي جمعه 22:10 2016-07-01 22:10:00
آسمان 833 تهران مدت زمان تأخیر(01:00) A320 خروجي داخلي جمعه 22:15 2016-07-01 22:15:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:30 2016-07-01 22:30:00
هواپيمايي قشم 1211 تهران پذيرش مسافر در کانتر (8)- F100 خروجي داخلي جمعه 22:35 2016-07-01 22:35:00
کاسپين 019 تهران پذيرش مسافر در کانتر (4)- MD82 ورودي داخلي جمعه 22:35 2016-07-01 22:35:00
ماهان 1099 تهران پذيرش مسافر در کانتر (5,6)-انجام امور بازرسی A310 خروجي داخلي جمعه 22:50 2016-07-01 22:50:00
تركيش 894 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 04:10 2016-07-02 04:10:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 06:00 2016-07-02 06:00:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي شنبه 07:20 2016-07-02 07:20:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 07:45 2016-07-02 07:45:00
ايران اير 402 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي شنبه 08:00 2016-07-02 08:00:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 08:00 2016-07-02 08:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 09:30 2016-07-02 09:30:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 10:45 2016-07-02 10:45:00
کيش اير 7032 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 11:45 2016-07-02 11:45:00
اير تور 916 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 12:25 2016-07-02 12:25:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي شنبه 12:30 2016-07-02 12:30:00
کيش اير 7479 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-07-02 13:30:00
ايران اير 430 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-07-02 13:30:00
آتا 5258 مشهد طبق برنامه B734 خروجي داخلي شنبه 14:00 2016-07-02 14:00:00
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي شنبه 16:35 2016-07-02 16:35:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 16:40 2016-07-02 16:40:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 17:00 2016-07-02 17:00:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 17:05 2016-07-02 17:05:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 17:15 2016-07-02 17:15:00
نفت 2619 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 17:30 2016-07-02 17:30:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 17:40 2016-07-02 17:40:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 19:00 2016-07-02 19:00:00
ايران اير 270 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:25 2016-07-02 19:25:00
ايران اير 432 شيراز طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 19:40 2016-07-02 19:40:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 21:15 2016-07-02 21:15:00
جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
  مقام معظم رهبری امام خامنه ای( مدظله العالی )دررابطه با روز قدس می فرمایند: مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مستضعفین‌ بدانند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :محمدرضا رضایی در پیامی همه همکاران گرامی در فرودگاه بین المللی اهوازرا به شرکت در راهپیمایی با شکوه روز قدس دعوت کرد.  
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان:طی حکمی از سوی ریاست هیئت مدیره ومدر عامل شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران اقای کریم امینی رئیس فرودگاه دزفول به افتخار بازنشستگی نائل شدند،در بخشی از این پیام آمده:بی شک خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که دست آورد بزرگ نهضت حضرت امام خمینی (ره)وشهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است توفیقی بس بزرگ وبا افتخار می باشد.اینک که پس از 30 سال و7 روز تلاش مجدانه وخالصانه در صنعت هوایی کشور به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 01/04/95 به افتخار بازنشستگی نائل می گردید. گفتنی است :طی حکم جداگانه ای از طرف محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان نیزاز زحمات آقای کریم امینی تقدیر وتشکر گردید.  
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
شب های قدر در مسجد معراج فرودگاه اهواز به روایت تصویر
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :به مناسبت یادواره شهدای مدافع حرم شهیدان احمد مجدی نسب وشهید سید مهدی موسوی مسابقات فوتسال چهارجانبه در شب های ماه مبارک رمضان با حضور تیم های اداره کل فرودگاههای استان خوزستان ،شهرداری کلان شهر اهواز،اداره کل صنعت ومعدن واداره کل غله استان خوزستان برگزار گردید که تیم اداره کل فرودگاههای استان خوزستان به مقام نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت .