خوش آمدید — امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ۰۶:۰۰:۳۰
اهواز
امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
°
°
°
فردا ۶ بهمن ۱۳۹۵
°
°
۷ بهمن ۱۳۹۵
°
°
۸ بهمن ۱۳۹۵
°
°
۹ بهمن ۱۳۹۵
°
°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کيش اير 7031 تهران نشست(23:08)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 19:05 2017-01-23 19:05:00
کاسپين 018 تهران نشست(21:48)-پايان تحويل بار MD82 خروجي داخلي دو شنبه 20:40 2017-01-23 20:40:00
زاگرس 4013 تهران نشست(22:13) A320 خروجي داخلي دو شنبه 21:15 2017-01-23 21:15:00
آسمان 832 تهران نشست(22:50) F100 خروجي داخلي دو شنبه 21:15 2017-01-23 21:15:00
ايران اير 419 تهران نشست(21:25)-پايان تحويل بار MD90 ورودي داخلي دو شنبه 21:25 2017-01-23 21:25:00
ماهان 4586 تهران آماده فرود A310 ورودي داخلي سه شنبه 06:15 2017-01-24 06:15:00
ايران اير 431 تهران نشست(06:15) A320 ورودي داخلي سه شنبه 06:20 2017-01-24 06:20:00
کاسپين 020 تهران اعلام ورود(06:40) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 06:30 2017-01-24 06:30:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 06:30 2017-01-24 06:30:00
ایر تور 956 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2017-01-24 08:00:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 09:45 2017-01-24 09:45:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه BA11 ورودي داخلي سه شنبه 10:00 2017-01-24 10:00:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه B734 ورودي داخلي سه شنبه 10:50 2017-01-24 10:50:00
ايران اير 271 بندر عباس طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 11:10 2017-01-24 11:10:00
نفت 2574 لاوان طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 11:45 2017-01-24 11:45:00
نفت 2644 تهران طبق برنامه FK50 ورودي داخلي سه شنبه 12:25 2017-01-24 12:25:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 13:00 2017-01-24 13:00:00
نفت 2636 تهران طبق برنامه FK50 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2017-01-24 14:30:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 ورودي داخلي سه شنبه 14:50 2017-01-24 14:50:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي سه شنبه 15:30 2017-01-24 15:30:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 15:40 2017-01-24 15:40:00
کاسپين 6975 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 15:45 2017-01-24 15:45:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2017-01-24 16:00:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FA50 ورودي داخلي سه شنبه 16:50 2017-01-24 16:50:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 18:00 2017-01-24 18:00:00
آتا 5257 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:30 2017-01-24 18:30:00
هواپيمايي قشم 1238 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:40 2017-01-24 18:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 20:50 2017-01-24 20:50:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:00 2017-01-24 21:00:00
نفت 2560 مشهد طبق برنامه FA50 ورودي داخلي سه شنبه 21:00 2017-01-24 21:00:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:00 2017-01-24 21:00:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 21:30 2017-01-24 21:30:00
زاگرس 4008 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:30 2017-01-24 21:30:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي سه شنبه 21:40 2017-01-24 21:40:00
ایر تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 22:05 2017-01-24 22:05:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2017-01-24 22:30:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 23:30 2017-01-24 23:30:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي چهار شنبه 00:50 2017-01-25 00:50:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي چهار شنبه 06:15 2017-01-25 06:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3826 شيراز پرواز کرد(20:05) AT72 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2017-01-23 20:00:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(00:05) F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2017-01-23 20:00:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(22:30) F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2017-01-23 20:00:00
کاسپين 019 تهران پرواز کرد(22:55) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 21:50 2017-01-23 21:50:00
ايران اير 418 تهران پرواز کرد(22:35) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 22:10 2017-01-23 22:10:00
آسمان 833 تهران پرواز کرد(23:40) B734 ورودي داخلي دو شنبه 22:15 2017-01-23 22:15:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد(23:15) A320 خروجي داخلي دو شنبه 22:30 2017-01-23 22:30:00
نفت 2605 تهران پرواز کرد(06:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2017-01-24 06:00:00
نفت 2575 لاوان پذيرش مسافر در کانتر (10)- F100 ورودي داخلي سه شنبه 07:00 2017-01-24 07:00:00
ايران اير 270 بندر عباس پذيرش مسافر در کانتر (7)-انجام امور بازرسی A320 خروجي داخلي سه شنبه 07:05 2017-01-24 07:05:00
ماهان 4587 تهران پذيرش مسافر در کانتر (5,6)-انجام امور بازرسی A310 خروجي داخلي سه شنبه 07:20 2017-01-24 07:20:00
کاسپين 021 تهران پذيرش مسافر در کانتر (4)-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي سه شنبه 07:25 2017-01-24 07:25:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 07:30 2017-01-24 07:30:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2017-01-24 08:00:00
ایر تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 09:00 2017-01-24 09:00:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 10:45 2017-01-24 10:45:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان طبق برنامه BA11 ورودي داخلي سه شنبه 11:00 2017-01-24 11:00:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه B734 خروجي داخلي سه شنبه 11:50 2017-01-24 11:50:00
ايران اير 430 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 11:55 2017-01-24 11:55:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:00 2017-01-24 13:00:00
نفت 2627 يزد طبق برنامه FK50 خروجي داخلي سه شنبه 13:00 2017-01-24 13:00:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه B212 خروجي داخلي سه شنبه 14:00 2017-01-24 14:00:00
نفت 2559 مشهد طبق برنامه FA50 خروجي داخلي سه شنبه 15:50 2017-01-24 15:50:00
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2017-01-24 16:00:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 16:40 2017-01-24 16:40:00
کاسپين 6974 اصفهان طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 16:45 2017-01-24 16:45:00
زاگرس 4009 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 17:10 2017-01-24 17:10:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 19:00 2017-01-24 19:00:00
هواپيمايي قشم 1239 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:20 2017-01-24 19:20:00
آتا 5258 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 19:30 2017-01-24 19:30:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2017-01-24 21:45:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:50 2017-01-24 21:50:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:00 2017-01-24 22:00:00
نفت 2637 تهران طبق برنامه FK50 خروجي داخلي سه شنبه 22:05 2017-01-24 22:05:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2017-01-24 22:30:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي سه شنبه 22:50 2017-01-24 22:50:00
ایر تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:50 2017-01-24 22:50:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2017-01-24 23:00:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2017-01-24 23:00:00
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
فرودگاه‌های اهواز، سنندج٬ گرگان و یزد در دی ماه سال جاری توانستند در میان ۵۸ فرودگاه کشور در سکوی نخست اطلاع‌رسانی قرار بگیرند. به‌گزارش روابط‌‌عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران؛ داشتن نگاه حرفه‎ای به انتخاب موضوعات و تولید اخبار، گفتگوها و گزارشات خبری یکی از معیارهای مهم این روابط‎عمومی در تولید و انتشار مطالب محسوب می‎شود تا از این رهگذر خود را تبدیل به منبع و مرجعی معتبر در زمینه اخبار صنعت هوانوردی تبدیل کند. بر اساس آمار، روابط‌عمومی در ماه دی موفق به تولید و انتشار 252 محتوا شامل خبر، مصاحبه، گزارش خبری و گزارش تصویری شده است. از این میان ۹۳ مورد به عنوان خبر در بخش اخبار ویژه، ۶۰ مورد در بخش اخبار روز، ۳۸ مورد در بخش اخبار
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
دوره آموزشی سبک زندگی براساس آموزه های دینی از شنبه دوم دی ماه آغاز و تا پنجم ماه جاری ادامه خواهد داشت . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با سبک زندگی و آموزه های دینی ، دوره آموزشی سبک زندگی بر اساس آموزه های دینی در تالار اجتمات اداره کل فرودگاه های استان خوزستان در حال برگزاری است . در این دوره کارکنان با مباحثی همچون ، نگرش به زندگی ، روابط همسران ، تربیت اسلامی و دینی فرزندان با رویکردهای روانشاسی و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی و ... آشنا می شوند . گفتنی است ، تدریس این دوره 8 ساعته  را حجت السلام دکتر زرشناس مدرس و استاد دانشگاه بر عهده دارند.
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
"بسم رب الشهدا والصدیقین" رویداد تلخ و غمبار شهادت آتش نشانان و هموطنان عزیز، غم و اندوهی بزرگ بر قلب ملت ایران نشاند. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان  ؛ محمدرضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان طی پیامی شهادت آتش نشانان فداکار در حادثه ساختمان پلاسکو تهران را تسلیت گفت . در این پیام آمده است ؛ آتش نشانان فداکاری که جانها و دل هایشان از آتش فروزان عشق و وظیفه، تابناک است،چه با شهامت جان خود را برای نجات جان هم میهنان خویش نثار کردند. اگر چه با تلاش و از خودگذشتگی این مهرورزان جاوید شعله های آتش در ساختمان پلاسکو تهران خاموش شد اما شعله‌های بی‌قراری داغ دیدگان در سوگ جان باختن این شهدای بزرگوار،قلب مردم ایران را به درد آورده است. ضمن
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
 هواپیمای ایرباس 321 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه ساعت 19 وارد فرودگاه اهواز شد به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛  نخستین هواپیمای ایرباس 321 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه وارد فرودگاه اهواز شد و مورد استقبال مقامات این فرودگاه قرار گرفت . شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که از این هواپیمای ۱۹۰ نفره در مسیرهای داخلی مورد استفاده خواهد کرد. طی قرارداد هما (هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) با شرکت ایرباس، از سال ۲۰۱۷ میلادی تا ۱۰ سال آینده (سال ۲۰۲۶ میلادی) حدود ۱۰۰ هواپیمای ایرباس خریداری و به ایران منتقل می‌شود که مدل‌های خریداری‌شده به شرح زیر هستند:  ۴۶ فروند هواپیما از خانواده A320