خوش آمدید — امروز شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰:۲۲
اهواز
امروز شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
11°
12°
4°
فردا ۲۱ آذر ۱۳۹۵
13°
2°
۲۲ آذر ۱۳۹۵
15°
3°
۲۳ آذر ۱۳۹۵
16°
5°
۲۴ آذر ۱۳۹۵
20°
7°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 4586 تهران نشست(06:19)-پايان تحويل بار A310 ورودي داخلي شنبه 06:15 2016-12-10 06:15:00
نفت 2620 تهران نشست(06:50)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي شنبه 06:15 2016-12-10 06:15:00
ايران اير 431 تهران نشست(06:35) MD82 ورودي داخلي شنبه 06:20 2016-12-10 06:20:00
کاسپين 020 تهران نشست(06:32)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 06:30 2016-12-10 06:30:00
نفت 2644 شيراز نشست(08:25) FK50 ورودي داخلي شنبه 08:35 2016-12-10 08:35:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:45)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 08:45 2016-12-10 08:45:00
تابان 6245 تهران نشست(10:35) MD82 ورودي داخلي شنبه 09:45 2016-12-10 09:45:00
نفت 2622 اصفهان نشست(09:55) F100 ورودي داخلي شنبه 10:05 2016-12-10 10:05:00
نفت 2600 تهران نشست(11:00)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 10:40 2016-12-10 10:40:00
آسمان 830 تهران نشست(10:50)-پايان تحويل بار B734 ورودي داخلي شنبه 10:50 2016-12-10 10:50:00
نفت 2640 اصفهان نشست(11:10) FA50 ورودي داخلي شنبه 11:40 2016-12-10 11:40:00
ایر تور 956 تهران نشست(12:25) MD82 ورودي داخلي شنبه 12:05 2016-12-10 12:05:00
ايران اير 403 مشهد اعلام ورود(14:10) MD82 ورودي داخلي شنبه 12:05 2016-12-10 12:05:00
تابان 6297 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 14:00 2016-12-10 14:00:00
نفت 2626 تهران طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 14:55 2016-12-10 14:55:00
نفت 2530 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 16:00 2016-12-10 16:00:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B734 ورودي داخلي شنبه 16:40 2016-12-10 16:40:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 18:30 2016-12-10 18:30:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 19:05 2016-12-10 19:05:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 19:45 2016-12-10 19:45:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 20:50 2016-12-10 20:50:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه B734 ورودي داخلي شنبه 21:15 2016-12-10 21:15:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 21:20 2016-12-10 21:20:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:20 2016-12-10 21:20:00
ایر تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:20 2016-12-10 21:20:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:50 2016-12-10 21:50:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي یک شنبه 06:15 2016-12-11 06:15:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:20 2016-12-11 06:20:00
ایر تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:25 2016-12-11 06:25:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2016-12-11 06:30:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2016-12-11 06:30:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 08:40 2016-12-11 08:40:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:45 2016-12-11 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 09:45 2016-12-11 09:45:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه BA11 ورودي داخلي یک شنبه 10:00 2016-12-11 10:00:00
ماهان 4524 خارک طبق برنامه BA11 ورودي داخلي یک شنبه 11:55 2016-12-11 11:55:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2016-12-11 12:30:00
آسمان 529 کويت طبق برنامه B722 ورودی خارجي یک شنبه 12:40 2016-12-11 12:40:00
تابان 6297 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 13:00 2016-12-11 13:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2645 شيراز درب خروج بسته شد- FK50 خروجي داخلي شنبه 06:00 2016-12-10 06:00:00
نفت 2623 اصفهان پرواز کرد(07:05) F100 ورودي داخلي شنبه 07:00 2016-12-10 07:00:00
ايران اير 402 مشهد پرواز کرد(10:37) MD82 خروجي داخلي شنبه 07:05 2016-12-10 07:05:00
ماهان 4587 تهران پرواز کرد(07:40) A310 خروجي داخلي شنبه 07:20 2016-12-10 07:20:00
کاسپين 021 تهران پرواز کرد(07:30) MD82 خروجي داخلي شنبه 07:25 2016-12-10 07:25:00
نفت 2621 تهران پرواز کرد(07:50) F100 ورودي داخلي شنبه 07:40 2016-12-10 07:40:00
نفت 2641 اصفهان پرواز کرد(09:15) FA50 خروجي داخلي شنبه 09:10 2016-12-10 09:10:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(09:35) F100 ورودي داخلي شنبه 09:30 2016-12-10 09:30:00
تابان 6246 تهران پرواز کرد(12:40) MD82 خروجي داخلي شنبه 10:45 2016-12-10 10:45:00
نفت 2601 تهران پرواز کرد(12:05) F100 ورودي داخلي شنبه 11:40 2016-12-10 11:40:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(11:55) B734 خروجي داخلي شنبه 11:45 2016-12-10 11:45:00
نفت 2531 كيش پرواز کرد(12:25) FK50 ورودي داخلي شنبه 12:30 2016-12-10 12:30:00
ايران اير 430 تهران پذيرش مسافر در کانتر (7)-مدت زمان تأخیر(01:30) MD82 خروجي داخلي شنبه 12:50 2016-12-10 12:50:00
ایر تور 957 تهران پرواز کرد(13:15) MD82 خروجي داخلي شنبه 12:50 2016-12-10 12:50:00
تابان 6298 تهران پذيرش مسافر در کانتر (5)- MD82 ورودي داخلي شنبه 15:00 2016-12-10 15:00:00
نفت 2637 تهران طبق برنامه FK50 خروجي داخلي شنبه 15:50 2016-12-10 15:50:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه B734 خروجي داخلي شنبه 17:40 2016-12-10 17:40:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 18:40 2016-12-10 18:40:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 19:00 2016-12-10 19:00:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 19:30 2016-12-10 19:30:00
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 19:35 2016-12-10 19:35:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 21:50 2016-12-10 21:50:00
ایر تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 22:00 2016-12-10 22:00:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B734 خروجي داخلي شنبه 22:15 2016-12-10 22:15:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 22:20 2016-12-10 22:20:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي شنبه 22:50 2016-12-10 22:50:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 22:50 2016-12-10 22:50:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:05 2016-12-11 07:05:00
ایر تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:10 2016-12-11 07:10:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-12-11 07:20:00
کاسپين 021 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:25 2016-12-11 07:25:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2016-12-11 07:30:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FK50 ورودي داخلي یک شنبه 08:00 2016-12-11 08:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 09:30 2016-12-11 09:30:00
آسمان 528 کويت طبق برنامه B722 خروجي خارجي یک شنبه 09:40 2016-12-11 09:40:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 10:45 2016-12-11 10:45:00
ماهان 4563 شيراز طبق برنامه BA11 خروجي داخلي یک شنبه 11:00 2016-12-11 11:00:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 12:30 2016-12-11 12:30:00
ماهان 4525 خارک طبق برنامه BA11 خروجي داخلي یک شنبه 12:30 2016-12-11 12:30:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي یک شنبه 13:40 2016-12-11 13:40:00
تابان 6298 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 14:00 2016-12-11 14:00:00
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمدرضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان طی پیامی شهادت امام حسن عسکری (ع) را تسلیت گفت . در این پیام آمده است ؛ وجود گرانبهای اهل بیت علیهم السلام در زندگانی ما مسلمانان موجبات برکات و نعمت های فراوانی هستند و فیض وجود بابرکتشان و نظر آنان است که همه انسان ها می توانند به سبب اعمال و رفتار خود دنیا و آخرت خویش را بسازند . بدینوسیله  سالروز شهادت مظلومانه  اسوه صبر و فضیلت، امام حسن عسکری(ع) را به پیشگاه قطب عالم امکان امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و شیعیان و دلسوخته گان آن حضرت  تسلیت و تعزیت عرض می نمایم .
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
نماینده مردم بهبهان در نشستی با مدیرکل فرودگاه اهواز زمینه‎های راه‎اندازی فرودگاه بهبهان را بررسی کرد. به‌گزارش روابط‎عمومی فرودگاه‎های خوزستان، در این دیدار کشت‌زر نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی و رضایی مدیرکل فرودگاه‎های استان خوزستان به تبادل اطلاعات و بررسی شرایط راه‎اندازی فرودگاه این شهر برای رفاه حال شهروندان پرداختند. در بخش از این نشست رضایی ضمن تشریح مراحل راه‎اندازی فرودگاه گفت: از آنجایی که در حال حاضر فرودگاه بهبهان در اختیار نیروی هوایی ارتش است باید مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران صادر شود و پس از کسب موافقت‎های لازم، تفاهم‎نامه‎ای منعقد شود تا هواپیماهای مسا
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز از موانع توسعه در فرودگاه اهواز بازدید کرد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز به همراهی رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان ،فرمانده پلیس فرودگاه های استان خوزستان ، معاونین و روسای ادارات فرودگاه اهواز ، سید مهدی جزایری معاون تشریفات و هیات همراه  نماینده ولی فقیه و... طی بازدیدی در جریان موانع توسعه و مشکلات موجود در فرودگاه اهواز قرار گرفتند . رضایی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان نیز ضمن قدردانی از تشریف فرمایی نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و امام جمعه اهواز در فرودگاه ، به تشریح مشکلات و موانع موجود در فرودگاه اهواز پرداخت و گفت : در حال حاضر عم
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
فرمانده پلیس فرودگاه های استان خوزستان با حضور در دفتر مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان سالروز تاسیس سازمان هواپیمایی کشوری را تبریک گفت . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ جعفری مرام فرمانده پلیس فرودگاه های استان خوزستان به همراه معاون و جمعی از همکاران خود با حضور در دفتر رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان سالروز تاسیس سازمان هواپیمایی کشوری را تبریک گفتند . جعفری مرام نیز گفت : در این روز جا دارد از زحمات روسا و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مدیریت اداره کل فرودگاه های استان خوزستان به جهت همکاری صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.