خوش آمدید — امروز شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ ۲۳:۰۰:۱۸
اهواز
امروز شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
20°
26°
12°
فردا ۸ آذر ۱۳۹۴
26°
12°
۹ آذر ۱۳۹۴
26°
13°
۱۰ آذر ۱۳۹۴
28°
16°
۱۱ آذر ۱۳۹۴
26°
16°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 403 مشهد نشست(12:50)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 12:35 2015-11-28 12:35:00
آسمان 832 تهران نشست(14:09)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي شنبه 14:25 2015-11-28 14:25:00
کيش اير 7031 تهران نشست(16:00)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 16:00 2015-11-28 16:00:00
نفت 2624 اصفهان نشست(17:48)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي شنبه 18:00 2015-11-28 18:00:00
تابان 6275 تهران نشست(18:06)-پايان تحويل بار B212 ورودي داخلي شنبه 18:00 2015-11-28 18:00:00
ايران اير 433 شيراز نشست(19:24)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-11-28 19:00:00
زاگرس 4013 تهران نشست(19:33)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 19:25 2015-11-28 19:25:00
نفت 2612 تهران نشست(19:21)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 19:45 2015-11-28 19:45:00
کيش اير 7433 اصفهان نشست(19:50)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 20:00 2015-11-28 20:00:00
زاگرس 4035 مشهد نشست(23:16)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) MD82 ورودي داخلي شنبه 20:00 2015-11-28 20:00:00
آسمان 837 مشهد نشست(20:02)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي شنبه 20:15 2015-11-28 20:15:00
اير تور 8056 تهران نشست(21:53)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 21:30 2015-11-28 21:30:00
کاسپين 018 تهران نشست(21:47)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 21:30 2015-11-28 21:30:00
نفت 2640 اصفهان نشست(23:02)-پايان تحويل بار FA50 ورودي داخلي شنبه 21:50 2015-11-28 21:50:00
آسمان 3825 شيراز تاخير دارد AT72 ورودي داخلي شنبه 22:50 2015-11-28 22:50:00
نفت 2614 تهران اعلام ورود(23:40) F100 خروجي داخلي شنبه 23:30 2015-11-28 23:30:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:05 2015-11-29 06:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2015-11-29 06:10:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2015-11-29 06:30:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:25 2015-11-29 07:25:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 08:00 2015-11-29 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:45 2015-11-29 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 10:00 2015-11-29 10:00:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 10:10 2015-11-29 10:10:00
آسمان 529 کويت طبق برنامه B105 ورودی خارجي یک شنبه 12:00 2015-11-29 12:00:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 14:55 2015-11-29 14:55:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 15:30 2015-11-29 15:30:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 16:05 2015-11-29 16:05:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:15 2015-11-29 16:15:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 19:00 2015-11-29 19:00:00
کاسپين 7945 نجف طبق برنامه MD83 ورودی خارجي یک شنبه 19:15 2015-11-29 19:15:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 19:45 2015-11-29 19:45:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 20:00 2015-11-29 20:00:00
ايران اير 290 تبريز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 21:10 2015-11-29 21:10:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 21:30 2015-11-29 21:30:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 21:30 2015-11-29 21:30:00
زاگرس 4035 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 21:30 2015-11-29 21:30:00
فلای دبی 2259 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:00 2015-11-29 22:00:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 22:00 2015-11-29 22:00:00
اير تور 952 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:30 2015-11-29 22:30:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 23:30 2015-11-29 23:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5262 تهران پرواز کرد(13:15) MD82 خروجي داخلي شنبه 13:10 2015-11-28 13:10:00
اير تور 957 تهران درب خروج بسته شد- MD90 خروجي داخلي شنبه 13:30 2015-11-28 13:30:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(15:17) FK50 خروجي داخلي شنبه 15:00 2015-11-28 15:00:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(15:03) B722 خروجي داخلي شنبه 15:25 2015-11-28 15:25:00
نفت 2613 تهران پرواز کرد(16:42) F100 خروجي داخلي شنبه 16:40 2015-11-28 16:40:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(16:49) MD82 خروجي داخلي شنبه 17:00 2015-11-28 17:00:00
نفت 2641 اصفهان پرواز کرد(18:59) F100 خروجي داخلي شنبه 18:40 2015-11-28 18:40:00
تابان 6276 تهران پرواز کرد(19:02) MD82 خروجي داخلي شنبه 19:00 2015-11-28 19:00:00
ايران اير 432 شيراز پرواز کرد(20:26) F100 خروجي داخلي شنبه 19:45 2015-11-28 19:45:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(20:46) MD82 خروجي داخلي شنبه 20:15 2015-11-28 20:15:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(20:35) F100 خروجي داخلي شنبه 20:25 2015-11-28 20:25:00
کيش اير 7432 اصفهان پرواز کرد(20:50) F100 خروجي خارجي شنبه 20:45 2015-11-28 20:45:00
زاگرس 4036 مشهد انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي شنبه 21:00 2015-11-28 21:00:00
آسمان 833 تهران پرواز کرد(21:17) B722 خروجي داخلي شنبه 21:25 2015-11-28 21:25:00
نفت 2617 تهران پرواز کرد(21:34) F100 خروجي داخلي شنبه 21:45 2015-11-28 21:45:00
اير تور 8057 تهران پرواز کرد(22:55) MD82 خروجي داخلي شنبه 22:15 2015-11-28 22:15:00
کاسپين 019 تهران پرواز کرد(22:35) MD82 خروجي داخلي شنبه 22:30 2015-11-28 22:30:00
آسمان 3826 شيراز منتظر اعلام باشيد AT72 خروجي داخلي شنبه 23:20 2015-11-28 23:20:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 07:10 2015-11-29 07:10:00
کاسپين 021 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2015-11-29 07:30:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2015-11-29 07:30:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2015-11-29 08:10:00
آسمان 528 کويت طبق برنامه B722 خروجي خارجي یک شنبه 09:00 2015-11-29 09:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 09:30 2015-11-29 09:30:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 10:30 2015-11-29 10:30:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 11:00 2015-11-29 11:00:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 11:00 2015-11-29 11:00:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 11:40 2015-11-29 11:40:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي یک شنبه 13:00 2015-11-29 13:00:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 15:55 2015-11-29 15:55:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 16:30 2015-11-29 16:30:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي یک شنبه 16:40 2015-11-29 16:40:00
ايران اير 291 تبريز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 16:50 2015-11-29 16:50:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 17:05 2015-11-29 17:05:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 20:00 2015-11-29 20:00:00
کاسپين 7946 نجف طبق برنامه MD83 خروجي خارجي یک شنبه 20:15 2015-11-29 20:15:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 20:25 2015-11-29 20:25:00
زاگرس 4014 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:00 2015-11-29 21:00:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 21:45 2015-11-29 21:45:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:15 2015-11-29 22:15:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:30 2015-11-29 22:30:00
زاگرس 4036 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:30 2015-11-29 22:30:00
تابان 6202 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 23:00 2015-11-29 23:00:00
فلای دبی 2260 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 23:00 2015-11-29 23:00:00
اير تور 953 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 23:15 2015-11-29 23:15:00
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان از نصب سیستم رکوردر جدید جهت ضبط مکالمات در فرودگاه اهواز خبر داد. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان گفت: به منظور ارتقاء و بهبود سیستم ضبط مکالمات برج مراقبت پرواز و کلیه ی خطوط عملیاتی ، سیستم رکوردر جدید در فرودگاه اهواز نصب و راه اندازی شد . وی ادامه داد ، با نصب این سیستم تعداد کانال های رکوردر از 30 به 60 کانال آنالوگ و 10 کانال voip جهت ضبط مکالمات رادیویی و تلفنی بین واحدهای عملیاتی ، افزایش یافت . رضایی افزود ، در گذشته نیز جهت آرشیو گیری از مکالمات ضبط شده از DVD Drive استفاده می شد که با نصب سیستم جدید به RDX ارتقاء یافت . مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان عنوان کرد ، از دیگر مزای
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
دوره آموزشی هواشناسی از 30 آبان تا پنج آذر با حضور پرسنل مراقبت پرواز در فرودگاه اهواز برگزار شد. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های خوزستان؛ به منظور ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مراقبت پرواز، دوره آموزشی هواشناسی با حضور پرسنل مراقبت پرواز در مرکز آموزش اداره‌کل فرودگاه‌های استان خوزستان برگزار شد. در این دوره آموزشی که به مدت 5 روز به طول انجامید 12 نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه‌های اهواز و کرمانشاه نیز حضور داشتند. مباحث مطرح  شده در  این دوره از کتاب انکس 3 با هدف آشنایی هرچه بیشتر با انواع ابرها، نزولات آسمانی، پدیده‌های جوی و تاثیرات آن بر عملیات ترافیک هوایی است. گفتنی است؛ تدریس این دوره 30 ساعته را محمدرضا عرب عامری از کارشناسان
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان فرود اضطراری یک فروند هواپیمایی مسافری از کشور امارات متحده عربی در فرودگاه بین المللی اهواز را نادرست و عاری از حقیقت خواند. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمدرضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت : فرود اضطراری هواپیمایی اماراتی در فرودگاه اهواز را شایعه ای بی پایه و اساس خواند و افزود: این شایعه در شبکه های اجتماعی منتشر شده  و سبب ایجاد سوالاتی برای شهروندان خوزستانی شده است. وی گفت: جهت اطمینان از صحت موضوع با فرودگاههای آبادان ، دزفول و ماهشهر نیز تماس هایی حاصل گردید و معلوم شد فعالیت این فرودگاه ها عادی است و حادثه ای از این دست رخ نداده است. مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان در ادامه به شهروندان توصیه کرد چنین اخباری
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴
سازمان منطقه آزاد اروند مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان را به عنوان خادم نمونه صادرات سال 94 معرفی کرد. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های خوزستان؛ اسمعیل زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ضمن تقدیر از محمدرضا رضایی مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان، وی را به عنوان خادم نمونه صادرات سال 94 معرفی کرد که در بخشی از این تقدیر آمده است؛ «ضمن تقدیر و تشکر از همت و تلاش شما در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و نقش‌آفرینی در جهت حمایت از فعالان این عرصه ، انتخاب جنابعالی را به عنوان خادم نمونه صادرات در سال 94 تبریک می‌گویم و امیدوارم در راستای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از حداکثر توان، تجارب و امکانات موجود