خوش آمدید — امروز جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰:۱۵
اهواز
امروز جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
12°
18°
7°
فردا ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
21°
7°
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
22°
8°
۲۶ بهمن ۱۳۹۴
23°
9°
۲۷ بهمن ۱۳۹۴
25°
12°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2691 دبي نشست(13:55) F100 ورودی خارجي پنج شنبه 14:00 2016-02-11 14:00:00
آسمان 832 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي پنج شنبه 14:25 2016-02-11 14:25:00
نفت 2530 كيش نشست(16:48)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 15:30 2016-02-11 15:30:00
آسمان 834 تهران نشست(18:47)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 17:55 2016-02-11 17:55:00
نفت 2622 اصفهان نشست(18:37)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 18:40 2016-02-11 18:40:00
کاسپين 012 تهران نشست(19:59)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 19:00 2016-02-11 19:00:00
زاگرس 4013 تهران نشست(19:48)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 19:45 2016-02-11 19:45:00
اير تور 8056 تهران نشست(20:29)-پايان تحويل بار PA28 ورودي داخلي پنج شنبه 20:30 2016-02-11 20:30:00
زاگرس 4035 مشهد نشست(21:47)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:00 2016-02-11 21:00:00
تابان 6213 مشهد نشست(21:23)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 21:30 2016-02-11 21:30:00
کاسپين 018 تهران نشست(21:35)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:30 2016-02-11 21:30:00
ايران اير 419 تهران نشست(23:21)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 21:35 2016-02-11 21:35:00
کيش اير 7430 كيش نشست(21:59) F100 ورودي داخلي پنج شنبه 21:45 2016-02-11 21:45:00
آتا 5239 تهران نشست(22:07)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 22:30 2016-02-11 22:30:00
نفت 2624 اصفهان نشست(22:34)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 22:35 2016-02-11 22:35:00
نفت 2626 يزد اعلام ورود(00:45) FA50 ورودي داخلي پنج شنبه 23:10 2016-02-11 23:10:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي جمعه 07:45 2016-02-12 07:45:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD90 ورودي داخلي جمعه 08:20 2016-02-12 08:20:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 08:45 2016-02-12 08:45:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه AB6 ورودي داخلي جمعه 09:25 2016-02-12 09:25:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 11:10 2016-02-12 11:10:00
آتا 5231 تبريز طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 11:40 2016-02-12 11:40:00
اير تور 8006 ساري طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 13:15 2016-02-12 13:15:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B722 ورودي داخلي جمعه 13:20 2016-02-12 13:20:00
نفت 2630 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 13:30 2016-02-12 13:30:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 14:00 2016-02-12 14:00:00
زاگرس 4090 كيش طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 14:20 2016-02-12 14:20:00
نفت 2538 سيري طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 14:45 2016-02-12 14:45:00
نفت 2632 رشت طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 17:20 2016-02-12 17:20:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 17:40 2016-02-12 17:40:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 18:15 2016-02-12 18:15:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 18:30 2016-02-12 18:30:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 19:00 2016-02-12 19:00:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 19:00 2016-02-12 19:00:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 20:00 2016-02-12 20:00:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي جمعه 20:10 2016-02-12 20:10:00
آتا 5239 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 20:40 2016-02-12 20:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:30 2016-02-12 21:30:00
زاگرس 4035 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:30 2016-02-12 21:30:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:55 2016-02-12 21:55:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 22:00 2016-02-12 22:00:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 23:20 2016-02-12 23:20:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 23:25 2016-02-12 23:25:00
نفت 2616 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 23:55 2016-02-12 23:55:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 430 تهران پرواز کرد(14:00) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 13:30 2016-02-11 13:30:00
کاسپين 4313 مشهد پرواز کرد(14:15) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 13:40 2016-02-11 13:40:00
آسمان 833 تهران لغو شد B722 خروجي داخلي پنج شنبه 15:25 2016-02-11 15:25:00
نفت 2613 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي پنج شنبه 16:40 2016-02-11 16:40:00
آسمان 835 تهران پرواز کرد(19:50) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 18:30 2016-02-11 18:30:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(19:40) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 19:30 2016-02-11 19:30:00
کاسپين 013 تهران پرواز کرد(20:56) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 20:00 2016-02-11 20:00:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(20:31) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 20:25 2016-02-11 20:25:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(20:53) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 20:45 2016-02-11 20:45:00
اير تور 8057 تهران پرواز کرد(21:42) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 21:45 2016-02-11 21:45:00
کاسپين 019 تهران پرواز کرد(22:45) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 22:30 2016-02-11 22:30:00
تابان 6214 مشهد پرواز کرد(22:30) B212 خروجي داخلي پنج شنبه 22:30 2016-02-11 22:30:00
نفت 2539 سيري طبق برنامه FA50 خروجي داخلي جمعه 07:00 2016-02-12 07:00:00
نفت 2631 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 08:30 2016-02-12 08:30:00
آسمان 836 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 08:30 2016-02-12 08:30:00
اير تور 8007 ساري طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 09:10 2016-02-12 09:10:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 09:30 2016-02-12 09:30:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه AB6 خروجي داخلي جمعه 10:30 2016-02-12 10:30:00
کاسپين 021 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 12:10 2016-02-12 12:10:00
آتا 5232 تبريز طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 12:40 2016-02-12 12:40:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 14:00 2016-02-12 14:00:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 14:00 2016-02-12 14:00:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 14:30 2016-02-12 14:30:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي جمعه 14:30 2016-02-12 14:30:00
نفت 2633 رشت طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 15:30 2016-02-12 15:30:00
نفت 2627 يزد طبق برنامه FK50 خروجي داخلي جمعه 15:30 2016-02-12 15:30:00
زاگرس 4089 كيش طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 15:30 2016-02-12 15:30:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 19:10 2016-02-12 19:10:00
ايران اير 332 اصفهان طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 19:15 2016-02-12 19:15:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 20:00 2016-02-12 20:00:00
زاگرس 4014 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 20:00 2016-02-12 20:00:00
نفت 2617 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 20:40 2016-02-12 20:40:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي جمعه 21:00 2016-02-12 21:00:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 21:00 2016-02-12 21:00:00
آتا 5240 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 21:40 2016-02-12 21:40:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 22:30 2016-02-12 22:30:00
زاگرس 4036 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 22:30 2016-02-12 22:30:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 22:40 2016-02-12 22:40:00
تابان 6202 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي جمعه 23:00 2016-02-12 23:00:00
پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان از افزایش پروازهای فرودگاه اهواز خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان محمدرضا رضایی ازافزایش 7 سورتی پرواز درمسیر تهران اهواز به تهران توسط شرکت هواپیمایی کاسپین خبرداد. مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان با اعلام این خبرافزود:طبق مذاکرات وپی گیری های انجام شده وبه جهت رفاه حال مردم استان خوزستان مذاکراتی با شرکت هواپیمایی کاسپین دراهواز (رئیس ایستگاه کاسپین دراهواز)انجام گردید که این شرکت تعداد 7 سورتی پرواز را طول هفته به پروازهای مسیر تهران خود اضافه کردوبا احتساب این پروازها تعدادپروازهای این شرکت به 19 پرواز در طول هفته رسید. وی ادامه داد:فرودگاه بین المللی اهواز بادارابودن امکانات وتجهیزات لازم فرودگاهی این آمادگی رابرای
پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :کارکنان ولایتمدار فرودگاه اهواز همزمان با سایرمردم استان خوزستان در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن شرکت وبا ارمانهای رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
دوره آموزشی برنامه ریزی اضطراری برای فرودگاه با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی کارکنان برج مراقبت پرواز در ساختمان آموزش اداره‌کل فرودگاه‌های استان خوزستان برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های استان خوزستان؛ در این دوره آموزشی که با حضور 12 نفر از پرسنل برج مراقبت که تاریخ 94/11/17 شروع شده بود امروز چهارشنبه 94/11/21به کار خود پایان داد. عباس مجدی نصب مدرس این دوره از ستاد شرکت فرودگاههای کشور هدف از برگزاری این دورهای آموزشی را ارتقای سطح علمی کارکنان برج مراقبت دانست . گفتنی است: کارکنان برج مراقبت فرودگاه اهوازدراین دوره به مدت 30 ساعت مباحث مربوطه را آموزش دیدند.
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان: تیم بسیج اداره کل فرودگاههای استان خوزستان قهرمان مسابقات چهارجانبه دهه مبارکه فجر گردید. این مسابقات که بصورت دوره ای بین بسیج اداره کل ،سپاه حفاظت ،ایمنی زمینی وپلیس فرودگاههای استان برگزارشد وتیم بسیج اداره کل با 3 برد به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت . گفتنی است :اقای هادی کریمی ازتیم اداره کل با زدن 7 گل آفای گل این مسابقات شد.