خوش آمدید — امروز سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۳:۰۰:۱۴
اهواز
امروز سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
32°
41°
27°
فردا ۶ خرداد ۱۳۹۴
42°
28°
۷ خرداد ۱۳۹۴
43°
29°
۸ خرداد ۱۳۹۴
44°
32°
۹ خرداد ۱۳۹۴
46°
31°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5257 تهران نشست(15:59)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 15:10 2015-05-25 15:10:00
تابان 6285 تهران نشست(16:20)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 16:00 2015-05-25 16:00:00
نفت 2622 اصفهان نشست(19:35)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 16:45 2015-05-25 16:45:00
ايران اير 417 تهران نشست(18:35)-پايان تحويل بار MD90 ورودي داخلي دو شنبه 17:15 2015-05-25 17:15:00
زاگرس 4013 تهران نشست(20:50)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-05-25 19:00:00
نفت 2612 تهران نشست(19:55)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:45 2015-05-25 19:45:00
زاگرس 4035 مشهد نشست(20:16)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2015-05-25 20:00:00
ماهان 1040 مشهد نشست(20:06)-پايان تحويل بار AB6 ورودي داخلي دو شنبه 20:30 2015-05-25 20:30:00
نفت 2628 كيش نشست(20:15) FK50 ورودي داخلي دو شنبه 20:40 2015-05-25 20:40:00
کيش اير 7430 كيش نشست(21:51) MD82 ورودي داخلي دو شنبه 21:45 2015-05-25 21:45:00
کيش اير 7031 تهران نشست(23:16)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 22:00 2015-05-25 22:00:00
تابان 6201 مشهد نشست(22:41)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 22:45 2015-05-25 22:45:00
ماهان 4562 کرمان نشست(23:38) BA11 ورودي داخلي دو شنبه 23:05 2015-05-25 23:05:00
کاسپين 022 مشهد نشست(00:10) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 00:20 2015-05-26 00:20:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 06:05 2015-05-26 06:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 06:10 2015-05-26 06:10:00
ايران اير 204 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 07:15 2015-05-26 07:15:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 07:30 2015-05-26 07:30:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD90 ورودي داخلي سه شنبه 08:00 2015-05-26 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 08:45 2015-05-26 08:45:00
فلای دبی 259 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي سه شنبه 09:40 2015-05-26 09:40:00
ماهان 4586 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي سه شنبه 10:35 2015-05-26 10:35:00
ايران اير 205 لاوان طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 11:20 2015-05-26 11:20:00
اير تور 917 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:40 2015-05-26 12:40:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي سه شنبه 15:40 2015-05-26 15:40:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2015-05-26 16:00:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD90 ورودي داخلي سه شنبه 16:15 2015-05-26 16:15:00
ايران اير 403 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:55 2015-05-26 18:55:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:45 2015-05-26 19:45:00
ماهان 1040 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 20:30 2015-05-26 20:30:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B722 ورودي داخلي سه شنبه 21:05 2015-05-26 21:05:00
ايران اير 271 بندر عباس طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:15 2015-05-26 21:15:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:30 2015-05-26 21:30:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:30 2015-05-26 21:30:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 21:40 2015-05-26 21:40:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 22:00 2015-05-26 22:00:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:45 2015-05-26 22:45:00
اير تور 952 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 23:15 2015-05-26 23:15:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 23:30 2015-05-26 23:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5258 تهران پرواز کرد(16:50) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 16:10 2015-05-25 16:10:00
نفت 2613 تهران پرواز کرد(16:56) FA50 خروجي داخلي دو شنبه 16:40 2015-05-25 16:40:00
تابان 6286 تهران پرواز کرد(17:16) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 17:00 2015-05-25 17:00:00
ايران اير 416 تهران پرواز کرد(19:42) F100 خروجي داخلي دو شنبه 17:50 2015-05-25 17:50:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(22:06) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2015-05-25 20:00:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(20:34) F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:25 2015-05-25 20:25:00
زاگرس 4036 مشهد پرواز کرد(21:20) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 21:00 2015-05-25 21:00:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(21:25) FK50 خروجي داخلي دو شنبه 21:15 2015-05-25 21:15:00
ماهان 1041 مشهد پرواز کرد(21:57) AB6 خروجي داخلي دو شنبه 22:00 2015-05-25 22:00:00
کيش اير 7431 كيش پرواز کرد(22:47) F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:30 2015-05-25 22:30:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(00:13) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 22:45 2015-05-25 22:45:00
تابان 6202 مشهد پرواز کرد(00:29) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 23:00 2015-05-25 23:00:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد(00:30) BA11 خروجي داخلي سه شنبه 00:30 2015-05-26 00:30:00
کاسپين 021 مشهد پرواز کرد(01:15) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 01:30 2015-05-26 01:30:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 07:10 2015-05-26 07:10:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 07:30 2015-05-26 07:30:00
ايران اير 204 لاوان طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 07:50 2015-05-26 07:50:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:15 2015-05-26 08:15:00
اير تور 916 كيش طبق برنامه MD90 خروجي داخلي سه شنبه 08:45 2015-05-26 08:45:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 09:30 2015-05-26 09:30:00
فلای دبی 260 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي سه شنبه 10:50 2015-05-26 10:50:00
ماهان 4587 تهران لغو شد A320 خروجي داخلي سه شنبه 11:35 2015-05-26 11:35:00
ايران اير 205 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 11:55 2015-05-26 11:55:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 13:30 2015-05-26 13:30:00
آسمان 836 مشهد طبق برنامه B722 خروجي داخلي سه شنبه 16:20 2015-05-26 16:20:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي سه شنبه 16:40 2015-05-26 16:40:00
ايران اير 270 بندر عباس طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 17:00 2015-05-26 17:00:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 17:00 2015-05-26 17:00:00
ايران اير 402 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:30 2015-05-26 19:30:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 20:25 2015-05-26 20:25:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2015-05-26 21:45:00
ماهان 1041 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي سه شنبه 22:00 2015-05-26 22:00:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2015-05-26 22:30:00
کاسپين 017 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2015-05-26 22:30:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:40 2015-05-26 22:40:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:45 2015-05-26 22:45:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2015-05-26 23:00:00
تابان 6202 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:45 2015-05-26 23:45:00
اير تور 953 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 23:59 2015-05-26 23:59:00
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
به مناسبت سالگرد آزاد سازی خرمشهر مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در فرودگاه اهواز برگزارشد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ در سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان و با ایجاد روحیه نشاط و همدلی در میان کارکنان ، مسابقات ورزشی در رشته های تنیس روی میز و پرتاب دارت با همت تربیت بدنی اداره کل فرودگاه های استان خوزستان برگزار شد . این مسابقات عصر روز یکشنبه سوم خرداد در دو گروه آقایان و خانم ها در ترمینال خارجی این فرودگاه آغاز و نفرات اول تا سوم این گروه ها معرفی شدند . برندگان این مسابقات در رشته تنیس روی میز به ترتیب آقایان محمود خلیلی ، رضا روشنگرزاده ، یداله خدارحمی ، و در رشته پرتاب دارت نیز آقایان بهروز شریف پور ، رضا روشنگرزاده ، و یوسف ساکی نفرات اول تا سوم این مسابقات بو
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
گرامیداشت روز پاسدار با حضور آیت اله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ به مناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز پاسدار ، مراسمی با حضور آیت اله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ، مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان ، حجت الاسلام شوشتری نماینده ولی فقیه در سپاه حفاظت هواپیمایی ، رئیس اداره حراست فرودگاه ، فرمانده سپاه و پلیس فرودگاه های استان خوزستان و جمعی از کارکنان فرودگاه و سپاه و ... حضور داشتند . در این مراسم آیت اله شفیعی پس از اقامه نماز ظهر درباره شخصیت و امتیازات حضرت ابوالفضل (ع) سخن گفتند و خواستار توجه ویژه جوانان به الگو و اسوه های اسلامی شدند .
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
مقاله علمی حسین نساروند (کارشناس ارشد کامپیوتر و دانشجوی مهندسی الکترونیک) در کنفرانس بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات پذیرفته شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ حسین نساروند کارمند اداره ایمنی زمینی فرودگاه بین المللی اهواز و کارشناس ارشد کامپیوتر و دانشجوی مهندسی الکترونیک ، با ارائه مقاله ای در کنفرانس بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با عنوان تحمل پذیری  نقصِ گذرا و دائم  در شبکه های حسگر  بی سیم موفق به دریافت گواهینامه مربوطه شد . مقالات افراد پذیرفته شده در این کنفرانس در مرداد ماه  سال جاری با حضور اساتید خارجی و بین المللی در محل همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  توسط مولفان  بصورت شفاهی و سخنرانی بر
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان ؛ مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور باارسال پیامی از زحمات مجید ملایانی ، مسئول روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان قدردانی کرد. یدالله آقایی صائم در متن پیام خود آورده است: مسئول محترم روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان  سلام علیکم مدیریت کارآمد و آینده نگر در عرصه روابط عمومی، نقشی بسیار تعیین کننده در موفقیت برنامه های شرکت به ویژه در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی دارد. با توجه به فرا رسیدن 27 اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات، این روز مهم را به شما و یکایک تلاشگران عرصه روابط عمومی تبریک می گویم و ضمن قدردانی از زحمات گذشته، از خداوند متعال برای جنابعالی بهروزی، پویایی و پیشرفت روزافزون را در زمینه ارتقاء جایگاه ر