خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰:۱۴
اهواز
امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
39°
45°
31°
فردا ۴ مرداد ۱۳۹۵
46°
30°
۵ مرداد ۱۳۹۵
47°
30°
۶ مرداد ۱۳۹۵
46°
31°
۷ مرداد ۱۳۹۵
47°
31°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2624 اصفهان نشست(01:50)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 01:15 2016-07-24 01:15:00
کاسپين 4300 مشهد نشست(03:37)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 02:15 2016-07-24 02:15:00
زاگرس 4017 تهران نشست(06:26)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2016-07-24 06:10:00
ماهان 4586 تهران نشست(06:18)-پايان تحويل بار A306 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2016-07-24 06:10:00
کاسپين 020 تهران نشست(06:50)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2016-07-24 06:30:00
ايران اير 411 تهران نشست(07:24)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:25 2016-07-24 07:25:00
آسمان 830 تهران نشست(09:00)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي یک شنبه 08:40 2016-07-24 08:40:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:32)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:45 2016-07-24 08:45:00
ماهان 4562 شيراز نشست(08:49)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 09:10 2016-07-24 09:10:00
تابان 6245 تهران نشست(10:17) MD82 ورودي داخلي یک شنبه 09:45 2016-07-24 09:45:00
نفت 2546 خارک نشست(10:30) FA50 ورودي داخلي یک شنبه 10:30 2016-07-24 10:30:00
ماهان 4524 خارک نشست(11:50)-پايان تحويل بار AB4 ورودي داخلي یک شنبه 11:55 2016-07-24 11:55:00
آسمان 529 کويت تاخير دارد B722 ورودی خارجي یک شنبه 12:40 2016-07-24 12:40:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B734 ورودي داخلي یک شنبه 13:50 2016-07-24 13:50:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه A306 ورودي داخلي یک شنبه 14:55 2016-07-24 14:55:00
تابان 6291 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:00 2016-07-24 15:00:00
کيش اير 7430 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:30 2016-07-24 15:30:00
نفت 2632 رشت طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:50 2016-07-24 15:50:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 16:15 2016-07-24 16:15:00
کاسپين 4390 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 17:00 2016-07-24 17:00:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 17:15 2016-07-24 17:15:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 18:00 2016-07-24 18:00:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 18:05 2016-07-24 18:05:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 19:30 2016-07-24 19:30:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 20:00 2016-07-24 20:00:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 20:30 2016-07-24 20:30:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي یک شنبه 20:40 2016-07-24 20:40:00
فلای دبی 259 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 20:45 2016-07-24 20:45:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 21:15 2016-07-24 21:15:00
اترک 1904 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 21:30 2016-07-24 21:30:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2016-07-24 21:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 21:45 2016-07-24 21:45:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 22:00 2016-07-24 22:00:00
ايران اير 290 تبريز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-07-24 22:10:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-07-24 22:10:00
ماهان 1040 مشهد طبق برنامه BA11 ورودي داخلي یک شنبه 23:00 2016-07-24 23:00:00
آتا 5257 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 23:30 2016-07-24 23:30:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 23:30 2016-07-24 23:30:00
آسمان 3746 اصفهان طبق برنامه AT72 ورودي داخلي یک شنبه 23:50 2016-07-24 23:50:00
اترک 1914 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 01:10 2016-07-25 01:10:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 01:40 2016-07-25 01:40:00
کاسپين 4300 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 02:15 2016-07-25 02:15:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 03:30 2016-07-25 03:30:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2016-07-25 06:10:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2016-07-25 06:10:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 06:30 2016-07-25 06:30:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 07:25 2016-07-25 07:25:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 08:00 2016-07-25 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:45 2016-07-25 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 09:45 2016-07-25 09:45:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 10:00 2016-07-25 10:00:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 10:45 2016-07-25 10:45:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 833 تهران پرواز کرد(01:00) A320 خروجي داخلي شنبه 22:15 2016-07-23 22:15:00
آتا 5258 مشهد پرواز کرد(01:44) B734 خروجي داخلي یک شنبه 00:30 2016-07-24 00:30:00
کاسپين 4301 مشهد پرواز کرد(04:20) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 03:30 2016-07-24 03:30:00
زاگرس 4016 تهران پرواز کرد(07:23) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:15 2016-07-24 07:15:00
ماهان 4587 تهران پرواز کرد(07:35) A306 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-07-24 07:20:00
کاسپين 021 تهران پرواز کرد(07:43) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2016-07-24 07:30:00
نفت 2547 خارک پرواز کرد(08:00) FK50 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
ايران اير 410 تهران پرواز کرد(08:13) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2016-07-24 08:10:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(09:30) F100 خروجي داخلي یک شنبه 09:30 2016-07-24 09:30:00
آسمان 528 کويت پرواز کرد(10:41) B722 خروجي خارجي یک شنبه 09:40 2016-07-24 09:40:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان پرواز کرد(10:01) A320 خروجي داخلي یک شنبه 10:00 2016-07-24 10:00:00
تابان 6246 تهران پرواز کرد(11:10) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 10:45 2016-07-24 10:45:00
نفت 2633 رشت پرواز کرد(11:25) F100 خروجي داخلي یک شنبه 11:00 2016-07-24 11:00:00
ماهان 4525 خارک پرواز کرد(12:30) AB4 خروجي داخلي یک شنبه 12:30 2016-07-24 12:30:00
آسمان 831 تهران پذيرش مسافر در کانتر (12)-انجام امور بازرسی B722 خروجي داخلي یک شنبه 13:40 2016-07-24 13:40:00
آسمان 836 مشهد طبق برنامه B734 خروجي داخلي یک شنبه 14:50 2016-07-24 14:50:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه A306 خروجي داخلي یک شنبه 15:55 2016-07-24 15:55:00
تابان 6290 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:00 2016-07-24 16:00:00
کيش اير 7431 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:15 2016-07-24 16:15:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 17:05 2016-07-24 17:05:00
ايران اير 291 تبريز طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 17:50 2016-07-24 17:50:00
کاسپين 4391 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 18:00 2016-07-24 18:00:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 18:10 2016-07-24 18:10:00
نفت 2627 يزد طبق برنامه FA50 خروجي داخلي یک شنبه 18:30 2016-07-24 18:30:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 19:00 2016-07-24 19:00:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 19:30 2016-07-24 19:30:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 20:30 2016-07-24 20:30:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:00 2016-07-24 21:00:00
آسمان 3747 اصفهان طبق برنامه AT72 خروجي داخلي یک شنبه 21:10 2016-07-24 21:10:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:30 2016-07-24 21:30:00
فلای دبی 260 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 21:45 2016-07-24 21:45:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 22:15 2016-07-24 22:15:00
اترک 1926 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 22:30 2016-07-24 22:30:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:40 2016-07-24 22:40:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:45 2016-07-24 22:45:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي یک شنبه 22:50 2016-07-24 22:50:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:55 2016-07-24 22:55:00
آتا 5258 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 23:59 2016-07-24 23:59:00
ماهان 1041 مشهد طبق برنامه BA11 خروجي داخلي دو شنبه 00:15 2016-07-25 00:15:00
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي دو شنبه 00:20 2016-07-25 00:20:00
اترک 1913 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 02:10 2016-07-25 02:10:00
تركيش 890 کرمانشاه طبق برنامه A320 خروجي خارجي دو شنبه 02:40 2016-07-25 02:40:00
کاسپين 4301 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 03:30 2016-07-25 03:30:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 06:00 2016-07-25 06:00:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2016-07-25 07:00:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:15 2016-07-25 07:15:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي دو شنبه 07:20 2016-07-25 07:20:00
کاسپين 021 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:30 2016-07-25 07:30:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 08:05 2016-07-25 08:05:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 08:45 2016-07-25 08:45:00
نفت 2692 نجف طبق برنامه FA50 خروجي خارجي دو شنبه 09:00 2016-07-25 09:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:30 2016-07-25 09:30:00
نفت 2690 دبي طبق برنامه F100 خروجي خارجي دو شنبه 10:10 2016-07-25 10:10:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 10:45 2016-07-25 10:45:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 11:00 2016-07-25 11:00:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي دو شنبه 12:30 2016-07-25 12:30:00
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان از برقراری پرواز اهواز به ایروان وبالعکس از امروز 30تیرماه خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان محمدرضا رضایی مدیرکل با اعلام این خبرافزود:به جهت رفاه حال مردم استان خوزستان مذاکراتی با شرکت هواپیمایی نفت انجام گرفت که این شرکت اقدام به برقراری یک سورتی پرواز در طول هفته دراین مسیر نمود. رضایی خاطر نشان کرد :شرکت هواپیمایی نفت با هواپیمای فوکر100با شماره پرواز 2680 روزهای چهارشنبه هرهفته ساعت 0800صبح فرودگاه اهواز رابه مقصد ایروان ارمنستان ترک خواهد کرد ودر ساعت 1330 با شماره پرواز 2681 از ایروان وارد فرودگاه اهوازخواهد شد. رضایی درادامه از زحمات وهمکاری کلیه ارگان های مستقر درفرودگاه بین المللی اهوازکه آسایش وسلامت مسافران
چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :به مناسبت عید سعید فطر نماز عید با حضور کارکنان فرودگاه اهواز در مسجد معراج به امامت حجه الاسلام موسوی برگزار گردید.  
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵
  به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان خوزستان محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان در پیامی عید سعید فطر را به همه همکاران تبریک گفت.در بخشی از این پیام آمده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیقات روز افزون , بدینوسیله فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال را به همه همکاران گرامی و خانواده های محترمشان تبریک وتهنیت عرض مینماییم.
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵
رسول اکرم صلى الله علیه و آله :  مَنْ کَفَلَ یَتِیماً وَ کَفَلَ نَفَقَتَهُ، کُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ کَهَاتَیْن‏ کسی که یتیمی را کفالت کند و نفقه‌اش را کفالت کند، من و او در بهشت مانند این دو انگشت همسایه یکدیگریم.                                                 قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص94 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان:بمناسبت ماه پرفیض وبرکت رمضان پایگاه سیارطرح اکرام ایتام ومحسنین در سالن پروازهای د