خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ۲۳:۰۰:۱۶
اهواز
امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
24°
33°
20°
فردا ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
36°
19°
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
37°
24°
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
38°
23°
۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
39°
25°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2550 خارک نشست(12:47)-پايان تحويل بار FA50 خروجي داخلي یک شنبه 12:30 2015-04-19 12:30:00
آسمان 529 کويت نشست(12:55) B105 خروجي خارجي یک شنبه 12:35 2015-04-19 12:35:00
ماهان 4564 عسلويه نشست(15:03)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي یک شنبه 15:15 2015-04-19 15:15:00
نفت 2616 تهران نشست(15:56)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:30 2015-04-19 15:30:00
تابان 6285 تهران نشست(16:28)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2015-04-19 16:00:00
کيش اير 7031 تهران نشست(16:15)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 16:05 2015-04-19 16:05:00
ايران اير 311 تهران نشست(16:59)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:50 2015-04-19 16:50:00
نفت 2628 كيش نشست(18:26)-پايان تحويل بار FA50 ورودي داخلي یک شنبه 18:10 2015-04-19 18:10:00
زاگرس 4013 تهران نشست(20:20)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 19:10 2015-04-19 19:10:00
نفت 2612 تهران نشست(20:05)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:45 2015-04-19 19:45:00
اير تور 8056 تهران نشست(20:43)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 20:45 2015-04-19 20:45:00
نفت 2626 يزد نشست(21:34)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي یک شنبه 21:20 2015-04-19 21:20:00
کاسپين 018 تهران اعلام ورود(23:45) MD82 ورودي داخلي یک شنبه 21:30 2015-04-19 21:30:00
ايران اير 290 تبريز نشست(21:11)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 21:55 2015-04-19 21:55:00
نفت 2630 بندر عباس اعلام ورود(23:59) FK50 ورودي داخلي یک شنبه 22:25 2015-04-19 22:25:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 04:15 2015-04-20 04:15:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2015-04-20 06:10:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 07:20 2015-04-20 07:20:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:45 2015-04-20 08:45:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 10:35 2015-04-20 10:35:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 11:30 2015-04-20 11:30:00
نفت 2691 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 15:00 2015-04-20 15:00:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 16:00 2015-04-20 16:00:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 17:05 2015-04-20 17:05:00
ايران اير 417 تهران طبق برنامه MD90 ورودي داخلي دو شنبه 17:15 2015-04-20 17:15:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 19:45 2015-04-20 19:45:00
ماهان 1040 مشهد طبق برنامه AB6 ورودي داخلي دو شنبه 20:30 2015-04-20 20:30:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 21:30 2015-04-20 21:30:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 21:40 2015-04-20 21:40:00
کيش اير 7430 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 21:45 2015-04-20 21:45:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2629 كيش پرواز کرد(13:50) FK50 خروجي داخلي یک شنبه 13:00 2015-04-19 13:00:00
نفت 2631 بندر عباس پرواز کرد(14:06) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 13:15 2015-04-19 13:15:00
اير تور 953 مشهد پرواز کرد(13:30) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 13:15 2015-04-19 13:15:00
آسمان 831 تهران پرواز کرد(14:07) F100 ورودي داخلي یک شنبه 13:35 2015-04-19 13:35:00
ماهان 4565 عسلويه پرواز کرد(16:12) F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:15 2015-04-19 16:15:00
نفت 2613 تهران پرواز کرد(17:20) FA50 خروجي داخلي یک شنبه 16:40 2015-04-19 16:40:00
تابان 6286 تهران پرواز کرد(17:30) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2015-04-19 17:00:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(17:14) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 17:05 2015-04-19 17:05:00
نفت 2627 يزد پرواز کرد(17:42) FA50 خروجي داخلي یک شنبه 17:30 2015-04-19 17:30:00
ايران اير 291 تبريز پرواز کرد(17:45) A320 ورودي داخلي یک شنبه 17:35 2015-04-19 17:35:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(21:14) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 20:10 2015-04-19 20:10:00
اير تور 8057 تهران پرواز کرد(21:50) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:40 2015-04-19 21:40:00
کاسپين 017 تهران پذيرش مسافر در ميز (3)- MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:35 2015-04-19 22:35:00
ايران اير 310 تهران پرواز کرد(22:35) A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:40 2015-04-19 22:40:00
تركيش 890 کرمانشاه طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 05:00 2015-04-20 05:00:00
نفت 2527 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2015-04-20 07:00:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 07:55 2015-04-20 07:55:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:30 2015-04-20 09:30:00
نفت 2690 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 10:00 2015-04-20 10:00:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 11:35 2015-04-20 11:35:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 12:30 2015-04-20 12:30:00
نفت 2579 خارک طبق برنامه FK50 خروجي داخلي دو شنبه 13:00 2015-04-20 13:00:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 13:00 2015-04-20 13:00:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي دو شنبه 14:00 2015-04-20 14:00:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 16:40 2015-04-20 16:40:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 17:00 2015-04-20 17:00:00
ايران اير 416 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 17:50 2015-04-20 17:50:00
نفت 2619 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 19:45 2015-04-20 19:45:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:25 2015-04-20 20:25:00
ماهان 1041 مشهد طبق برنامه AB6 خروجي داخلي دو شنبه 22:00 2015-04-20 22:00:00
ماهان 1041 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي دو شنبه 22:00 2015-04-20 22:00:00
کاسپين 017 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 22:30 2015-04-20 22:30:00
کيش اير 7431 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 22:30 2015-04-20 22:30:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 22:45 2015-04-20 22:45:00
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
به مناسبت سالروز ولادت فاطمه زهرا ( س) مراسم با شکوهی در فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خوزستان؛مراسمی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) و روز زن باحضور محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه ، ائمه جماعت فرودگاه ، معاونین و کلیه کارکنان فرودگاه اهواز برگزارشد     این مراسم با همخوانی گروه تواشیح ثقلین و مسابقه ای در باب سالروز ولادت ام ابیها ( س) آغاز و در ادامه حجت الاسلام غیاثوند امام جماعت فرودگاه اهواز به مقام والای زن در خانواده اشاره کرد و گفت: زن مسلمان در خانواده می‌تواند در چهار موقعیت و جایگاه مختلف ایفای نقش کند و تأثیرگذار باشد . نقش‌های دختری، خواهری، همسری و مادری. بنابراین ضروری‌تر
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
به مناسبت فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) مسجد معراج فرودگاه اهواز بازگشایی شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ مسجد معراج فرودگاه اهواز پس از مدت یک ماه بهسازی ، با حضور آیت اله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ، مدیرکل فرودگاه ، معاونین ، کارکنان ، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ، پرسنل شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه و ... بازگشایی شد . در این مراسم آیت اله شفیعی پس از اقامه نماز ظهر و عصر ، در خصوص ثواب و برکات مساجد گفت : کسانی که به مسجد خدمت می کنند خداوند به طور ویژه به آنان ثواب عطا می کند و به این افراد وعده می دهد که جزء رستگاران و هدایت یافتگان هستند .وی ادامه داد ؛ این مسجد یکی از زیباترین مساجد استان است که خوشبختانه در دروازه اصلی استان یعنی
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
مسجد معراج فرودگاه اهواز با هزینه ای بالغ بر500 میلیون ریال بهسازی شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور رفاه حال مسافرین  و کارکنان مسجد معراج فرودگاه اهواز بهسازی شد . محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان در این خصوص گفت : به دلیل فرسودگی برخی از نقاط و نیز تهیه تجهیزات مورد نیاز ، مسجد معراج فرودگاه اهواز به مدت یک ماه مورد بهسازی قرارگرفت . وی ادامه داد؛ این بهسازی ها شامل رنگ آمیزی داخلی مسجد ،  بهسازی دیوارها ، سیستم های گرمایش و سرمایش ، مفروش کردن کامل مسجد ، روشنایی داخلی ، نورپردازی محیط بیرونی ، سیستم صوتی و ... می باشد . وی افزود ؛ مسجد معراج فرودگاه اهواز همه روزه جهت اقامه نماز ظهر و مغرب عشا ب
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
محمد سعید شرفی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان از افزایش 30درصدی پروازهای خارجی در ایام نوروز خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان محمد سعید شرفی مدیر کل از افزایش 30 درصدی پروازهای خارجی در ایام نوروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد. مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان در ادامه به تعداد پروازهای داخلی اشاره کرد وگفت:از مورخه25/12/93 لغایت05/01/94 تعداد443 پرواز داخلی انجام شده که تعداد 45573 نفر از فرودگاه اهواز جابه جا شده اند. وی  تعداد پرواز های خارجی فرودگاه اهواز را 43 پرواز اعلام کردکه با این تعداد پرواز 4261 نفر از فرودگاه اهوازبه خارج از کشور انتقال پیدا کردند،که نسبت به مدت  مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش داشته ایم.