خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ ۰۱:۰۰:۱۴
اهواز
امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
31°
42°
26°
فردا ۸ مهر ۱۳۹۵
37°
26°
۹ مهر ۱۳۹۵
34°
22°
۱۰ مهر ۱۳۹۵
33°
19°
۱۱ مهر ۱۳۹۵
37°
19°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2612 تهران نشست(16:52)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-09-27 16:30:00
نفت 2618 تهران نشست(18:20)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:00 2016-09-27 18:00:00
تابان 6275 تهران نشست(18:35) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 18:00 2016-09-27 18:00:00
کيش اير 7031 تهران نشست(18:40)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:20 2016-09-27 18:20:00
کاسپين 4312 مشهد نشست(19:41)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 18:35 2016-09-27 18:35:00
ايران اير 403 مشهد نشست(19:49)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:00 2016-09-27 19:00:00
نفت 2632 رشت نشست(19:05) FA50 ورودي داخلي سه شنبه 19:15 2016-09-27 19:15:00
زاگرس 4135 مشهد نشست(20:52)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 20:00 2016-09-27 20:00:00
تابان 6201 مشهد نشست(20:10)-پايان تحويل بار B212 ورودي داخلي سه شنبه 20:00 2016-09-27 20:00:00
نفت 2614 تهران نشست(21:31)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 20:30 2016-09-27 20:30:00
نفت 2628 كيش نشست(20:58)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي سه شنبه 20:35 2016-09-27 20:35:00
آسمان 832 تهران نشست(21:21)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 21:00 2016-09-27 21:00:00
اترک 1925 تهران نشست(21:40)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 21:20 2016-09-27 21:20:00
تابان 6213 مشهد نشست(21:35) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:50 2016-09-27 21:50:00
ایر تور 8056 تهران نشست(22:22)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 22:15 2016-09-27 22:15:00
نفت 2624 اصفهان نشست(22:29)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:40 2016-09-27 22:40:00
آسمان 3825 شيراز تاخير دارد A310 ورودي داخلي چهار شنبه 00:15 2016-09-28 00:15:00
نفت 2626 يزد آماده فرود FA50 ورودي داخلي چهار شنبه 00:50 2016-09-28 00:50:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 06:30 2016-09-28 06:30:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه B734 ورودي داخلي چهار شنبه 06:35 2016-09-28 06:35:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 08:45 2016-09-28 08:45:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 09:10 2016-09-28 09:10:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-09-28 09:45:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 10:00 2016-09-28 10:00:00
کيش اير 7478 بندر عباس طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 10:15 2016-09-28 10:15:00
ماهان 4524 خارک طبق برنامه BA11 ورودي داخلي چهار شنبه 10:30 2016-09-28 10:30:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 11:00 2016-09-28 11:00:00
آسمان 3732 عسلويه طبق برنامه AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 11:15 2016-09-28 11:15:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-09-28 11:40:00
نفت 2560 گرگان طبق برنامه FA50 ورودي داخلي چهار شنبه 12:25 2016-09-28 12:25:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 15:00 2016-09-28 15:00:00
نفت 2618 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 15:25 2016-09-28 15:25:00
اير تور 917 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 16:15 2016-09-28 16:15:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B738 ورودي داخلي چهار شنبه 16:40 2016-09-28 16:40:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 18:00 2016-09-28 18:00:00
نفت 2554 بوشهر طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 18:00 2016-09-28 18:00:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 18:05 2016-09-28 18:05:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 18:20 2016-09-28 18:20:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-09-28 19:45:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2016-09-28 20:30:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2016-09-28 20:30:00
فلای دبی 259 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 20:45 2016-09-28 20:45:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي چهار شنبه 21:35 2016-09-28 21:35:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي چهار شنبه 21:40 2016-09-28 21:40:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:45 2016-09-28 21:45:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:45 2016-09-28 21:45:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 23:30 2016-09-28 23:30:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 00:40 2016-09-29 00:40:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 00:55 2016-09-29 00:55:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2629 كيش پرواز کرد(17:01) F100 خروجي داخلي سه شنبه 15:20 2016-09-27 15:20:00
نفت 2633 رشت پرواز کرد(15:47) FK50 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-09-27 15:30:00
نفت 2613 تهران پرواز کرد(18:05) F100 خروجي داخلي سه شنبه 17:30 2016-09-27 17:30:00
تابان 6276 تهران پرواز کرد(19:30) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-09-27 19:00:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(19:23) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:15 2016-09-27 19:15:00
کاسپين 4313 مشهد پرواز کرد(20:43) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 19:30 2016-09-27 19:30:00
ايران اير 402 مشهد پرواز کرد(21:00) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:35 2016-09-27 19:35:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(20:12) F100 خروجي داخلي سه شنبه 20:00 2016-09-27 20:00:00
تابان 6202 مشهد پرواز کرد(21:05) B212 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-09-27 21:00:00
نفت 2627 يزد پرواز کرد(21:45) FK50 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-09-27 21:00:00
زاگرس 4134 مشهد پرواز کرد(22:10) A320 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-09-27 21:00:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(22:40) F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:30 2016-09-27 21:30:00
آسمان 833 تهران پرواز کرد(22:30) A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:15 2016-09-27 22:15:00
اترک 1926 تهران پرواز کرد(22:47) A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:20 2016-09-27 22:20:00
تابان 6214 مشهد پرواز کرد(22:50) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:50 2016-09-27 22:50:00
ایر تور 8057 تهران تاخير دارد MD82 خروجي داخلي سه شنبه 23:10 2016-09-27 23:10:00
آسمان 3826 شيراز پايان پذيرش مسافر- A310 خروجي داخلي چهار شنبه 00:45 2016-09-28 00:45:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2016-09-28 06:00:00
نفت 2555 بوشهر طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-09-28 07:00:00
کاسپين 021 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 07:30 2016-09-28 07:30:00
آسمان 3733 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:35 2016-09-28 07:35:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 09:30 2016-09-28 09:30:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 10:00 2016-09-28 10:00:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 10:45 2016-09-28 10:45:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 11:00 2016-09-28 11:00:00
ماهان 4525 خارک طبق برنامه BA11 خروجي داخلي چهار شنبه 11:15 2016-09-28 11:15:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 12:00 2016-09-28 12:00:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 12:15 2016-09-28 12:15:00
اير تور 916 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 12:25 2016-09-28 12:25:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي چهار شنبه 12:30 2016-09-28 12:30:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-09-28 16:00:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 16:40 2016-09-28 16:40:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-09-28 17:00:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2016-09-28 18:30:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-09-28 19:00:00
ايران اير 332 اصفهان طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 19:05 2016-09-28 19:05:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 19:30 2016-09-28 19:30:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 20:25 2016-09-28 20:25:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 21:30 2016-09-28 21:30:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 21:30 2016-09-28 21:30:00
فلای دبی 260 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 21:45 2016-09-28 21:45:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-09-28 22:30:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 22:40 2016-09-28 22:40:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي چهار شنبه 22:50 2016-09-28 22:50:00
تركيش 890 کرمانشاه طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 01:20 2016-09-29 01:20:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي پنج شنبه 01:25 2016-09-29 01:25:00
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان از نصب پلاک وسائط نقلیه متردد در مناطق طبقه‌بندی شده فرودگاه اهواز خبر داد . به‌گزارش روابط‌ عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه‌های استان با اشاره به نصب پلاک‌های داخلی خودروهای فرودگاه اهواز گفت : به منظور رعایت ایمنی و استانداردهای مورد نیاز در فرودگاه باید زیرساخت‌های لازم ایجاد و نسبت به تحقق اهداف مورد نظر اقدامات اساسی صورت بگیرد. وی در ادامه افزود: خودروهای متردد در مناطق طبقه‌بندی شده فرودگاه اهواز براساس دستورالعمل‌های حوزه تردد فرودگاهی ملزم به نصب پلاک می شوند. رضایی با اعلام اینکه اطلاعات مورد نیاز در این پلاک‌ها درج شده است، افزود: به منظور شناسائی بهتر و شفاف هر
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
فرودگاه اهواز در شهریور ماه سال جاری توانست رتبه نخست اطلاع‌رسانی و تولید محتوا را در میان ۵۶ فرودگاه کشور کسب کند. به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران؛ فرودگاه اهواز در حالی توانست رتبه نخست را با تولید هشت خبر در شهریور ماه در میان ۵۶ فرودگاه کشور از آن خود کند که این رتبه در ماه گذشته در اختیار فرودگاه بین‌المللی مشهد با ۱۱ خبر بود. بر اساس آمار منتشر شده٬ پس از فرودگاه اهواز٬ فرودگاه مشهد با هفت خبر٬ فرودگاه شیراز با ۶ خبر و فرودگاه‌های بندرعباس٬ رشت و یزد هر کدام با ۵ خبر در رتبه‌‌های بعدی قرار گرفتند. بر پایه این گزارش در شهریور ماه ۱۹۱ خبر در پرتال شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منتشر شد که از این تعداد
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
به‌منظور استانداردسازی محل پارک و افزایش دقت در نحوه پارک هواپیماها، تعداد 6 استند پارک پرواز در فرودگاه اهواز شماره گذاری شد. به‌گزارش روابط‌ عمومی فرودگاه های خوزستان ؛به‌منظور افزایش ضریب ایمنی و سهولت پارک هواپیما و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی هوانوردی، شماره گذاری محل پارک هواپیما در فرودگاه اهواز انجام شد. این اقدام به جهت استاندارد سازی و نیز اجرای دستورالعمل های ذکر شده در انکس 14 ، با نظارت مدیریت اپرون و توسط پرسنل اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه اهواز صورت گرفت  . گفتنی است ؛ فرودگاه اهواز یکی از پر ترافیک ترین فرودگاه های کشور است که در حال حاضر به حدود 20 نقطه داخلی و خارجی پرواز دارد .
جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵
هواپیمای ایرباس 340 شرکت هواپیمایی آسمان صبح روز پنج شنبه یکم مهرماه برای نخستین بار وارد فرودگاه اهواز شد. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان در این رابطه گفت : با توجه به حجم ترافیک مسافر در آخرین روزهای شهریور ماه و نیز با هماهنگی های انجام شده با معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها ،سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی آسمان ، ایرباس 340این شرکت هواپیمایی جهت سهولت در جابجایی مسافران وارد فرودگاه اهواز شد . وی افزود ، قرار است این پرواز به صورت جایگزین پروازهای برنامه ای تا چند روز آینده مبادرت به جایجایی مسافران در مسیر تهران _ اهواز _ مشهد می نماید که امیدوار هستیم توانسته باشیم موجبات رضایت مندی همشهریان و مسافران عزی