خوش آمدید — امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰:۱۴
اهواز
امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
11°
19°
10°
فردا ۲۹ آذر ۱۳۹۳
22°
13°
۳۰ آذر ۱۳۹۳
22°
10°
۱ دی ۱۳۹۳
19°
8°
۲ دی ۱۳۹۳
19°
7°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
اير تور 956 تهران لغو شد MD90 ورودي داخلي جمعه 06:00 2014-12-19 06:00:00
ايران اير 411 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي جمعه 07:20 2014-12-19 07:20:00
آتا 5257 تهران تاخير دارد F100 ورودي داخلي جمعه 08:30 2014-12-19 08:30:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي جمعه 08:45 2014-12-19 08:45:00
نفت 2526 خارک تاخير دارد FA50 ورودي داخلي جمعه 10:00 2014-12-19 10:00:00
نفت 2640 شيراز لغو شد FA50 ورودي داخلي جمعه 10:50 2014-12-19 10:50:00
اير تور 8006 ساري لغو شد MD82 ورودي داخلي جمعه 11:00 2014-12-19 11:00:00
زاگرس 4021 تهران تاخير دارد MD82 ورودي داخلي جمعه 11:10 2014-12-19 11:10:00
ماهان 1060 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 14:45 2014-12-19 14:45:00
نفت 2538 سيري لغو شد FA50 ورودي داخلي جمعه 14:45 2014-12-19 14:45:00
نفت 2632 رشت طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 15:45 2014-12-19 15:45:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 16:15 2014-12-19 16:15:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 18:00 2014-12-19 18:00:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 18:10 2014-12-19 18:10:00
زاگرس 4035 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 19:00 2014-12-19 19:00:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 19:45 2014-12-19 19:45:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه B212 ورودي داخلي جمعه 20:00 2014-12-19 20:00:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FA50 ورودي داخلي جمعه 20:20 2014-12-19 20:20:00
ماهان 1040 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 21:00 2014-12-19 21:00:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 21:20 2014-12-19 21:20:00
سعودي 2882 جده طبق برنامه A320 ورودی خارجي جمعه 21:20 2014-12-19 21:20:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:30 2014-12-19 21:30:00
ايران اير 653 دبي طبق برنامه MD82 ورودی خارجي جمعه 21:45 2014-12-19 21:45:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 23:30 2014-12-19 23:30:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FA50 ورودي داخلي شنبه 00:55 2014-12-20 00:55:00
نفت 2616 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 01:05 2014-12-20 01:05:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 01:05 2014-12-20 01:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 06:10 2014-12-20 06:10:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 07:20 2014-12-20 07:20:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:00 2014-12-20 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:45 2014-12-20 08:45:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي شنبه 10:00 2014-12-20 10:00:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 10:35 2014-12-20 10:35:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
اترک 1903 مشهد لغو شد A320 خروجي داخلي جمعه 01:40 2014-12-19 01:40:00
اير تور 8007 ساري لغو شد MD83 خروجي داخلي جمعه 06:45 2014-12-19 06:45:00
نفت 2641 شيراز لغو شد F100 خروجي داخلي جمعه 07:00 2014-12-19 07:00:00
نفت 2539 سيري لغو شد FK50 خروجي داخلي جمعه 07:00 2014-12-19 07:00:00
ايران اير 410 تهران لغو شد AB4 خروجي داخلي جمعه 08:15 2014-12-19 08:15:00
آسمان 836 مشهد تاخير دارد F100 خروجي داخلي جمعه 08:35 2014-12-19 08:35:00
آتا 5258 تهران تاخير دارد MD83 خروجي داخلي جمعه 09:30 2014-12-19 09:30:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي جمعه 09:30 2014-12-19 09:30:00
نفت 2527 خارک تاخير دارد F100 خروجي داخلي جمعه 10:30 2014-12-19 10:30:00
نفت 2629 كيش تاخير دارد F100 خروجي داخلي جمعه 11:40 2014-12-19 11:40:00
اير تور 957 تهران لغو شد MD82 خروجي داخلي جمعه 11:45 2014-12-19 11:45:00
نفت 2633 رشت پذيرش مسافر در ميز (3)-انجام امور بازرسی F100 خروجي داخلي جمعه 12:00 2014-12-19 12:00:00
زاگرس 4022 تهران پذيرش مسافر در ميز (4)- MD82 خروجي داخلي جمعه 12:10 2014-12-19 12:10:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 14:00 2014-12-19 14:00:00
ايران اير 652 دبي طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 17:05 2014-12-19 17:05:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 18:50 2014-12-19 18:50:00
زاگرس 4014 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 19:00 2014-12-19 19:00:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 19:10 2014-12-19 19:10:00
زاگرس 4036 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 20:00 2014-12-19 20:00:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 20:25 2014-12-19 20:25:00
نفت 2627 يزد طبق برنامه FA50 خروجي داخلي جمعه 21:00 2014-12-19 21:00:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه B212 خروجي داخلي جمعه 21:00 2014-12-19 21:00:00
نفت 2617 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:00 2014-12-19 22:00:00
ماهان 1041 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي جمعه 22:15 2014-12-19 22:15:00
کاسپين 017 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 22:30 2014-12-19 22:30:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 22:35 2014-12-19 22:35:00
سعودي 2883 مدينه طبق برنامه A320 خروجي خارجي جمعه 22:50 2014-12-19 22:50:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 02:10 2014-12-20 02:10:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 07:10 2014-12-20 07:10:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه AB4 خروجي داخلي شنبه 08:15 2014-12-20 08:15:00
اير تور 916 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 08:45 2014-12-20 08:45:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 09:30 2014-12-20 09:30:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 11:35 2014-12-20 11:35:00
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
محمدسعید شرفی مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان با بیان این مطلب گفت :ما بدنبال راهکارهایی مناسب جهت ساماندهی وارتقای تاکسی سرویس فرودگاه اهواز درراستای خدمات مطلوبتر به مسافران داخلی وخارجی هستیم تا بایک استراتژی منظم حتی در ساعات پایانی شب مسافران با کمبود خودرو در فرودگاه اهواز مواجه نشوند. شرفی در ادامه افزود:در حال رایزنی با سرمایه گذار جهت انجام تاکسی سرویس پیشرفته ومکانیزه با خودرو های به روزتر در شان مردم استان خوزستان هستیم وانشاا...در اینده نچندان دور این امر به ثمر خواهد نشست. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان جلسه ای با حضور محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاههای استان ،سرهنگ خرسند نژاد فرمانده راهور استان خوزستان ،موسی ممبینی مدیر عامل سازمان تاکسی رانی 
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان دوره اموزشی زبان انگلیسی ویژه کارکنان حوزه عملیات هوانوردی (مخابرات هواپیمایی)در حال برگزاری می باشد. دراین دوره اموزشی که به مدت 60 ساعت واز تاریخ 19 اذرلغایت 27 اذر در حال برگزاری می باشدتعداد 13 نفر از کارکنان فرودگاههای اهواز،رامسر،ساری،ابادان،کیش وبندرعباس شرکت دارند. رضا دشتی مدرس این دوره هدف از تشکیل این دورها رااشنایی هر چه بیشتر کارکنان مخابرات هواپیمایی با استاندارهای جهانی عنوان کرد. ضمنا"اداره کل فرودگاههای استان خوزستان امادگی دارددوره های اموزشی هوانوردی را در سطح شرکت فرودگاههای کشور در فرودگاه اهواز برگزار نماید.
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان تعدا د40 نفر از بجه های 3الی 6 ساله مهد کودک شکوفه های ملی حفاری از فرودگاه بین المللی اهواز بازدید کردند. در این بازدید که از مرکز اموزش فنون هوایی وبخش های مختلف فرودگاه انجام شد،هادی شیر مهد رئیس مرکز اموزش فنون هوایی اهواز توضیحاتی را در رابطه با نحوه نشست وبرخاست هواپیما ارائه کردند.
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
محمد سعید شرفی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان با بیان این مطلب گفت: فرودگاه اهواز بایدبه  فرودگاهی با جذابیت های بالا در زمینه گردشگری درکشور ومنطقه تبدیل شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان محمد سعید شرفی مدیر کل به اتفاق افشین حیدری مدیر کل گردشگری خوزستان در رابطه با نقش فرودگاه اهواز در حوزه گردشگری به بحث وگفتگو نشستند. حیدری گفت:فرودگاه بین المللی اهواز باید به مکانی تبدیل شود تابتواند استان خوزستان  را به مسافرانی که از کشورهای همسایه  واستان های همجواری که وارد شهر اهواز میشوند نشان دهد. مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان در ادامه افزود:اداره کل فرودگاههای استان خوزستان امادگی دارد در جهت توسعه استان خوزستان وبا تعامل اداره کل گردشگری استان