خوش آمدید — امروز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰:۱۵
اهواز
امروز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
32°
43°
28°
فردا ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
42°
28°
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
37°
27°
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
38°
26°
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
40°
27°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
هواپيمايي قشم 1210 تهران نشست(00:45) F100 ورودي داخلي شنبه 20:55 2016-05-28 20:55:00
آسمان 832 تهران نشست(22:50) A320 ورودي داخلي شنبه 21:15 2016-05-28 21:15:00
زاگرس 4017 تهران نشست(06:29)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2016-05-29 06:10:00
ماهان 4586 تهران نشست(06:05)-پايان تحويل بار A306 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2016-05-29 06:10:00
کاسپين 020 تهران نشست(06:41)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2016-05-29 06:30:00
اير تور 956 تهران نشست(06:30)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:40 2016-05-29 06:40:00
ايران اير 411 تهران تاخير دارد MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:15 2016-05-29 07:15:00
آسمان 830 تهران نشست(08:40)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي یک شنبه 08:40 2016-05-29 08:40:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:49)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:45 2016-05-29 08:45:00
ماهان 4562 شيراز نشست(08:54)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 09:10 2016-05-29 09:10:00
اترک 1904 مشهد نشست(09:48)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) A320 ورودي داخلي یک شنبه 09:30 2016-05-29 09:30:00
نفت 2546 خارک نشست(09:22) F100 ورودي داخلي یک شنبه 09:30 2016-05-29 09:30:00
تابان 6245 تهران اعلام ورود(10:05) B212 ورودي داخلي یک شنبه 09:45 2016-05-29 09:45:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2016-05-29 12:30:00
آسمان 529 کويت طبق برنامه B722 ورودی خارجي یک شنبه 12:40 2016-05-29 12:40:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 14:30 2016-05-29 14:30:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 14:40 2016-05-29 14:40:00
نفت 2616 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 14:50 2016-05-29 14:50:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه A306 خروجي داخلي یک شنبه 14:55 2016-05-29 14:55:00
نفت 2630 بندر عباس طبق برنامه FK50 ورودي داخلي یک شنبه 15:00 2016-05-29 15:00:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 17:15 2016-05-29 17:15:00
نفت 2632 رشت طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 17:50 2016-05-29 17:50:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 18:00 2016-05-29 18:00:00
اترک 1925 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 18:40 2016-05-29 18:40:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 19:30 2016-05-29 19:30:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 19:30 2016-05-29 19:30:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 19:45 2016-05-29 19:45:00
کيش اير 7430 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 20:15 2016-05-29 20:15:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي یک شنبه 20:30 2016-05-29 20:30:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 20:30 2016-05-29 20:30:00
فلای دبی 259 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 20:45 2016-05-29 20:45:00
هواپيمايي قشم 1210 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 21:00 2016-05-29 21:00:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:35 2016-05-29 21:35:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2016-05-29 21:40:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-05-29 22:10:00
ايران اير 290 تبريز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-05-29 22:10:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 23:30 2016-05-29 23:30:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 23:45 2016-05-29 23:45:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FA50 ورودي داخلي یک شنبه 23:45 2016-05-29 23:45:00
آسمان 3746 اصفهان طبق برنامه AT72 ورودي داخلي یک شنبه 23:50 2016-05-29 23:50:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 01:40 2016-05-30 01:40:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2016-05-30 06:10:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2016-05-30 06:10:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 07:25 2016-05-30 07:25:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 08:00 2016-05-30 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:45 2016-05-30 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 09:45 2016-05-30 09:45:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 10:00 2016-05-30 10:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
هواپيمايي قشم 1211 تهران پرواز کرد(01:30) F100 خروجي داخلي شنبه 21:40 2016-05-28 21:40:00
آسمان 833 تهران پرواز کرد(23:40) A320 خروجي داخلي شنبه 22:15 2016-05-28 22:15:00
کاسپين 019 تهران پرواز کرد(22:40) MD82 ورودي داخلي شنبه 22:40 2016-05-28 22:40:00
ماهان 1099 تهران پرواز کرد(22:52) A310 خروجي داخلي شنبه 22:50 2016-05-28 22:50:00
تابان 6214 مشهد پرواز کرد(22:55) MD82 خروجي داخلي شنبه 22:50 2016-05-28 22:50:00
نفت 2623 اصفهان پرواز کرد(07:53) F100 ورودي داخلي یک شنبه 06:00 2016-05-29 06:00:00
نفت 2547 خارک پرواز کرد(07:06) F100 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2016-05-29 07:00:00
ماهان 4587 تهران پرواز کرد(07:35) A306 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-05-29 07:20:00
اير تور 957 تهران پرواز کرد(07:40) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2016-05-29 07:30:00
کاسپين 021 تهران پرواز کرد(07:51) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2016-05-29 07:30:00
زاگرس 4016 تهران پرواز کرد(07:45) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:45 2016-05-29 07:45:00
نفت 2551 خارک پرواز کرد(08:05) FK50 ورودي داخلي یک شنبه 08:00 2016-05-29 08:00:00
ايران اير 410 تهران تاخير دارد - مدت زمان تأخیر(04:00) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2016-05-29 08:10:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران درب خروج بسته شد- F100 خروجي داخلي یک شنبه 09:30 2016-05-29 09:30:00
آسمان 528 کويت پايان پذيرش مسافر- B722 خروجي خارجي یک شنبه 09:40 2016-05-29 09:40:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان در حال سوار شدن از درب خروج(3)- A320 خروجي داخلي یک شنبه 10:00 2016-05-29 10:00:00
نفت 2631 بندر عباس پايان پذيرش مسافر-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي یک شنبه 10:00 2016-05-29 10:00:00
اترک 1926 تهران پذيرش مسافر در کانتر (3)-انجام امور بازرسی A320 خروجي داخلي یک شنبه 10:30 2016-05-29 10:30:00
تابان 6246 تهران پذيرش مسافر در کانتر (8)- MD82 ورودي داخلي یک شنبه 10:45 2016-05-29 10:45:00
نفت 2633 رشت طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 13:00 2016-05-29 13:00:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي یک شنبه 13:40 2016-05-29 13:40:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 15:30 2016-05-29 15:30:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه A306 خروجي داخلي یک شنبه 15:55 2016-05-29 15:55:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:40 2016-05-29 16:40:00
نفت 2627 يزد طبق برنامه FA50 خروجي داخلي یک شنبه 17:15 2016-05-29 17:15:00
ايران اير 291 تبريز طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 17:50 2016-05-29 17:50:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 18:30 2016-05-29 18:30:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 19:00 2016-05-29 19:00:00
اترک 1903 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 19:40 2016-05-29 19:40:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 20:25 2016-05-29 20:25:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 20:30 2016-05-29 20:30:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 20:30 2016-05-29 20:30:00
کيش اير 7431 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 21:00 2016-05-29 21:00:00
آسمان 3747 اصفهان طبق برنامه AT72 خروجي داخلي یک شنبه 21:10 2016-05-29 21:10:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:30 2016-05-29 21:30:00
هواپيمايي قشم 1211 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 21:45 2016-05-29 21:45:00
فلای دبی 260 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 21:45 2016-05-29 21:45:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:40 2016-05-29 22:40:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:45 2016-05-29 22:45:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي یک شنبه 22:50 2016-05-29 22:50:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:55 2016-05-29 22:55:00
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي دو شنبه 00:20 2016-05-30 00:20:00
تركيش 890 کرمانشاه طبق برنامه A320 خروجي خارجي دو شنبه 02:40 2016-05-30 02:40:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 06:00 2016-05-30 06:00:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2016-05-30 07:00:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي دو شنبه 07:20 2016-05-30 07:20:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:45 2016-05-30 07:45:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 08:05 2016-05-30 08:05:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 08:45 2016-05-30 08:45:00
نفت 2692 نجف طبق برنامه FA50 خروجي خارجي دو شنبه 09:00 2016-05-30 09:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:30 2016-05-30 09:30:00
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :سرهنگ هنرمند معاون عملیات پلیس فرودگاههای کشوربا محمدرضارضایی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان دیدار وگفتگو کردند. دراین دیدارکه دردفتر مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان انجام گردید:محمد رضا رضایی  از زحمات وتلاش های شبانه روزی فرماندهی وپرسنل پلیس فرودگاهای استان خوزستان در تامین امنیت وآرامش پروازها در فرودگاه بین المللی اهواز تقدیر وتشکر کرد.  
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵
امام زمان عج می فرمایند: أَکْثِرُو الدُّعاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذلِکَ فَرَجُکُمْ: براى تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :مراسمی با حضور کارکنان فرودگاه اهواز به مناسبت روز میلاد حضرت ولی عصر عج در سالن اجتماعات برگزار گردید.  
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان از نصب وبهره برداری 11عدد کپسول آتش نشانی در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه اهواز خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان محمد رضا رضایی ضمن اعلام این خبر افزود:در راستای ارتقای هرچه بیشتر سطح ایمنی وکاهش سوانح احتمالی تعداد11عدد کپسول اطفای حریق (پودر خشک وco2)به کپسول های قبلی در ترمینال پروازهای داخلی اضافه  گردید. رضایی خاطر نشان کرد:هم اکنون 26 عدد کپسول اطفای حریق در سالن ترمینال پروازهای داخلی نصب می باشدکه به صورت دوره ای (3ماهه )توسط پرسنل اداره ایمنی واتش نشانی کنترل می گردنند. گفتنی است:این کپسول ها توسط شرکت فرودگاههای کشور خریداری ودراختیارفرودگاه اهواز قرارگرفته اند.