خوش آمدید — امروز یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ ۲۱:۰۰:۱۵
اهواز
امروز یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
30°
37°
23°
فردا ۳ آبان ۱۳۹۵
35°
20°
۴ آبان ۱۳۹۵
35°
19°
۵ آبان ۱۳۹۵
35°
21°
۶ آبان ۱۳۹۵
34°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2546 خارک نشست(11:23)-پايان تحويل بار FA50 ورودي داخلي یک شنبه 10:30 2016-10-23 10:30:00
نفت 2600 تهران نشست(12:20) F100 ورودي داخلي یک شنبه 10:50 2016-10-23 10:50:00
ماهان 4524 خارک نشست(11:45)-پايان تحويل بار AB4 ورودي داخلي یک شنبه 11:55 2016-10-23 11:55:00
آسمان 529 کويت نشست(12:30) B722 ورودی خارجي یک شنبه 12:40 2016-10-23 12:40:00
تابان 6247 تهران نشست(13:25)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 13:00 2016-10-23 13:00:00
آسمان 837 مشهد نشست(14:10)-پايان تحويل بار B734 ورودي داخلي یک شنبه 13:50 2016-10-23 13:50:00
ماهان 4564 عسلويه نشست(15:20)-پايان تحويل بار A306 خروجي داخلي یک شنبه 14:55 2016-10-23 14:55:00
کيش اير 7430 كيش نشست(19:40)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:30 2016-10-23 15:30:00
نفت 2632 رشت نشست(17:01) F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:50 2016-10-23 15:50:00
نفت 2644 تهران نشست(16:51)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:30 2016-10-23 16:30:00
نفت 2622 اصفهان نشست(16:41)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:50 2016-10-23 16:50:00
ايران اير 311 تهران نشست(17:05)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 17:15 2016-10-23 17:15:00
نفت 2620 تهران نشست(18:03)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي یک شنبه 17:45 2016-10-23 17:45:00
تابان 6275 تهران نشست(18:38)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 18:00 2016-10-23 18:00:00
فلای دبی 259 دبي نشست(19:34) A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:45 2016-10-23 19:45:00
تابان 6213 مشهد اعلام ورود(21:15) MD82 ورودي داخلي یک شنبه 20:30 2016-10-23 20:30:00
کيش اير 7482 مشهد تاخير دارد B105 ورودي داخلي یک شنبه 21:00 2016-10-23 21:00:00
آسمان 832 تهران اعلام ورود(21:40) A320 ورودي داخلي یک شنبه 21:15 2016-10-23 21:15:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2016-10-23 21:40:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2016-10-23 21:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 21:45 2016-10-23 21:45:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:00 2016-10-23 22:00:00
ايران اير 290 تبريز اعلام ورود(21:45) A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-10-23 22:10:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-10-23 22:10:00
نفت 2630 بندر عباس طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 23:10 2016-10-23 23:10:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 00:01 2016-10-24 00:01:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 00:40 2016-10-24 00:40:00
آسمان 3748 اصفهان طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 00:50 2016-10-24 00:50:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2016-10-24 06:10:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي دو شنبه 06:10 2016-10-24 06:10:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 06:30 2016-10-24 06:30:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 07:25 2016-10-24 07:25:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 08:00 2016-10-24 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:45 2016-10-24 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 09:45 2016-10-24 09:45:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 10:00 2016-10-24 10:00:00
اير تور 988 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 10:35 2016-10-24 10:35:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 10:45 2016-10-24 10:45:00
نفت 2691 دبي طبق برنامه F100 ورودی خارجي دو شنبه 14:00 2016-10-24 14:00:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 14:25 2016-10-24 14:25:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B738 ورودي داخلي دو شنبه 16:40 2016-10-24 16:40:00
نفت 2616 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:15 2016-10-24 17:15:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي دو شنبه 17:35 2016-10-24 17:35:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 18:00 2016-10-24 18:00:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 18:05 2016-10-24 18:05:00
تابان 5297 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 18:15 2016-10-24 18:15:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2016-10-24 19:00:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:45 2016-10-24 19:45:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6246 تهران پرواز کرد(11:00) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 10:45 2016-10-23 10:45:00
نفت 2633 رشت پرواز کرد(12:30) F100 ورودي داخلي یک شنبه 11:00 2016-10-23 11:00:00
نفت 2601 تهران پرواز کرد(13:00) F100 ورودي داخلي یک شنبه 11:50 2016-10-23 11:50:00
ماهان 4525 خارک پرواز کرد(12:35) AB4 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2016-10-23 12:30:00
آسمان 831 تهران پرواز کرد(13:58) B722 خروجي داخلي یک شنبه 13:40 2016-10-23 13:40:00
تابان 6248 تهران پرواز کرد(14:18) MD82 ورودي داخلي یک شنبه 14:00 2016-10-23 14:00:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(15:10) B734 خروجي داخلي یک شنبه 14:50 2016-10-23 14:50:00
ماهان 4565 عسلويه پرواز کرد(16:42) A306 خروجي داخلي یک شنبه 15:55 2016-10-23 15:55:00
کيش اير 7483 مشهد پرواز کرد(20:30) F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:15 2016-10-23 16:15:00
نفت 2617 تهران پرواز کرد(18:02) FA50 خروجي داخلي یک شنبه 17:30 2016-10-23 17:30:00
ايران اير 291 تبريز پرواز کرد(18:04) F100 خروجي داخلي یک شنبه 17:50 2016-10-23 17:50:00
نفت 2631 بندر عباس پرواز کرد(18:28) FK50 ورودي داخلي یک شنبه 18:00 2016-10-23 18:00:00
نفت 2627 يزد پرواز کرد(18:49) FA50 ورودي داخلي یک شنبه 18:30 2016-10-23 18:30:00
تابان 6276 تهران پرواز کرد(19:31) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 19:00 2016-10-23 19:00:00
فلای دبی 260 دبي پرواز کرد(20:33) A320 ورودي داخلي یک شنبه 20:30 2016-10-23 20:30:00
تابان 6214 مشهد پذيرش مسافر در کانتر (9)-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي یک شنبه 21:30 2016-10-23 21:30:00
کيش اير 7431 كيش پذيرش مسافر در کانتر (3)- F100 ورودي داخلي یک شنبه 21:45 2016-10-23 21:45:00
آسمان 3747 اصفهان پذيرش مسافر در کانتر (11)- AT72 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-10-23 22:10:00
آسمان 833 تهران پذيرش مسافر در کانتر (12)-انجام امور بازرسی A320 خروجي داخلي یک شنبه 22:15 2016-10-23 22:15:00
کاسپين 019 تهران پذيرش مسافر در کانتر (4)- MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:40 2016-10-23 22:40:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:45 2016-10-23 22:45:00
ماهان 1099 تهران پذيرش مسافر در کانتر (5,6)-انجام امور بازرسی A310 خروجي داخلي یک شنبه 22:50 2016-10-23 22:50:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:50 2016-10-23 22:50:00
اير تور 8057 تهران پذيرش مسافر در کانتر (8)- MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:55 2016-10-23 22:55:00
تركيش 890 کرمانشاه طبق برنامه A320 خروجي خارجي دو شنبه 01:20 2016-10-24 01:20:00
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه A310 ورودي داخلي دو شنبه 01:20 2016-10-24 01:20:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 06:00 2016-10-24 06:00:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2016-10-24 07:00:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:15 2016-10-24 07:15:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي دو شنبه 07:20 2016-10-24 07:20:00
کاسپين 021 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:30 2016-10-24 07:30:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 08:05 2016-10-24 08:05:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 08:45 2016-10-24 08:45:00
نفت 2690 دبي طبق برنامه F100 خروجي خارجي دو شنبه 09:10 2016-10-24 09:10:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:30 2016-10-24 09:30:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 10:45 2016-10-24 10:45:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 11:00 2016-10-24 11:00:00
اير تور 989 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 11:10 2016-10-24 11:10:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي دو شنبه 12:30 2016-10-24 12:30:00
نفت 2641 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 15:30 2016-10-24 15:30:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 16:40 2016-10-24 16:40:00
نفت 2617 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:30 2016-10-24 17:30:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 17:40 2016-10-24 17:40:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي دو شنبه 18:10 2016-10-24 18:10:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 19:00 2016-10-24 19:00:00
تابان 5298 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 19:15 2016-10-24 19:15:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 19:30 2016-10-24 19:30:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2016-10-24 20:00:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:25 2016-10-24 20:25:00
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
دوره آموزشی تجهیزات انفرادی با حضور کارکنان اداره ایمنی و آتش نشانی در فرودگاه اهواز آغاز شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ به منظور بازآموزی و آشنایی هرچه بیشتر پرسنل ، دوره تجهیرات انفرادی با شرکت تعدادی از کارکنان اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه اهواز و خرم آباد در محل آموزش اداره ایمنی و آتش نشانی این فرودگاه در حال برگزار است . در این دوره پرسنل با انواع تجهیزات حفاظت فردی در عملیات آتش نشانی از جمله ؛ لباس های آتش نشانی ، دستگاه تنفسی ، استفاده از تجهیزات ، سرعت عمل در پوشیدن تجهیزات و ... آشنا می شوند . گفتنی است ؛تدریس این دوره 40 ساعته را مهدی کوه دره ای از کارشناسان ستاد ایمنی آتش نشانی فرودگاه های کشور بر عهده دارد.
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
عملیات فلایت چک تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه اهواز 29 و 30 مهر با موفقیت در این فرودگاه انجام شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت :  پس از هماهنگی های به عمل آمده ، عملیات فلایت چک سیستم های کمک ناوبری  فرودگاه اهواز به مدت دو روز ، با موفقیت انجام شد. وی ادامه داد ، در این عملیات سیستم های کمک ناوبری VOR/DME ، ILS و چراغ های PAPI فرودگاه اهواز مورد وارسی قرار گرفت . رضایی افزود ، طی وارسی پروازی صورت گرفته تغییرات ضروری خواسته شده از سوی پرواز ، توسط پرسنل اداره ارتباطات و ناوبری و همچنین اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه اهواز بر روی سیستم ها اعمال و مورد تایید قرار گرفت . گفتنی است : هواپیمای فلایت چک وظیفه س
جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم  آقای  سید شعاع آلبوشوکه از همکارانمان در اداره حراست فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان در پیامی فرا رسیدن روز جهانی مراقبت پرواز را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمدرضا رضایی در این پیام آورده‌ است: «بی‌شک یکی از خدمات مهم صنعت حمل‌ونقل هوایی ارایه سرویس هوانوردی توسط واحدهای مراقبت پرواز است و 28 مهرماه (20 اکتبر) که «روز جهانی مراقبت پرواز» نامیده شده، فرصت مغتنمی است تا از خدمتگزاران این عرصه قدردانی شود، آنان که بخشی از وظیفه خطیر سلامت پروازها را در پهنه آسمان میهن اسلامی برعهده گرفته‌اند. به یقین، اگر تلاش شبانه‌روزی متخصصین مراقبت پرواز نباشد، ایمنی پروازها با مخاطره مواجه خواهد شد، لذا بدین‌وسیله فرا رسیدن «روز جهانی مراقبت پرواز» را به کارکنان م