خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ۰۳:۰۰:۱۵
اهواز
امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴
29°
42°
26°
فردا ۱۶ مهر ۱۳۹۴
41°
27°
۱۷ مهر ۱۳۹۴
40°
26°
۱۸ مهر ۱۳۹۴
40°
24°
۱۹ مهر ۱۳۹۴
38°
23°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2618 تهران نشست(17:15) F100 ورودي داخلي سه شنبه 17:15 2015-10-06 17:15:00
ايران اير 403 مشهد نشست(19:30)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:55 2015-10-06 18:55:00
تابان 6285 تهران نشست(22:11)-پايان تحويل بار MD82 ورودی خارجي سه شنبه 19:00 2015-10-06 19:00:00
زاگرس 4013 تهران نشست(22:40)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 19:10 2015-10-06 19:10:00
اير تور 8056 تهران نشست(20:57)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 20:55 2015-10-06 20:55:00
آسمان 837 مشهد نشست(21:13)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي سه شنبه 21:05 2015-10-06 21:05:00
نفت 2612 تهران نشست(21:01)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:05 2015-10-06 21:05:00
ايران اير 271 بندر عباس نشست(20:50)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:15 2015-10-06 21:15:00
کاسپين 018 تهران نشست(22:00)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:30 2015-10-06 21:30:00
کيش اير 7031 تهران نشست(21:20)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:30 2015-10-06 21:30:00
آتا 5259 تهران نشست(22:30)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 22:00 2015-10-06 22:00:00
تابان 6201 مشهد نشست(23:10)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:00 2015-10-06 22:00:00
زاگرس 4035 مشهد نشست(23:07)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 22:45 2015-10-06 22:45:00
اير تور 952 مشهد نشست(22:58)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 23:15 2015-10-06 23:15:00
نفت 2626 يزد نشست(00:08)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2015-10-06 23:50:00
نفت 2628 كيش نشست(23:29) FK50 ورودي داخلي سه شنبه 23:55 2015-10-06 23:55:00
ايران اير 1517 مدينه نشست(01:42) AB6 ورودی خارجي چهار شنبه 00:40 2015-10-07 00:40:00
نفت 2614 تهران نشست(01:00)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي چهار شنبه 00:50 2015-10-07 00:50:00
زاگرس 4039 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 03:30 2015-10-07 03:30:00
تركيش 894 کرمانشاه طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 04:15 2015-10-07 04:15:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 06:05 2015-10-07 06:05:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 08:30 2015-10-07 08:30:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 08:45 2015-10-07 08:45:00
ماهان 4524 خارک طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 10:10 2015-10-07 10:10:00
کيش اير 7478 بندر عباس طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 10:15 2015-10-07 10:15:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 10:15 2015-10-07 10:15:00
نفت 2534 عسلويه طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 11:20 2015-10-07 11:20:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 11:40 2015-10-07 11:40:00
اير تور 926 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 15:10 2015-10-07 15:10:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2015-10-07 16:00:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 17:20 2015-10-07 17:20:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:30 2015-10-07 17:30:00
نفت 2584 بوشهر/سيري طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 18:00 2015-10-07 18:00:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2015-10-07 19:45:00
فلای دبی 259 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 19:55 2015-10-07 19:55:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:00 2015-10-07 20:00:00
آتا 5261 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 21:20 2015-10-07 21:20:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:30 2015-10-07 21:30:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:55 2015-10-07 21:55:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 23:30 2015-10-07 23:30:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 03:25 2015-10-08 03:25:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپين 021 مشهد پرواز کرد(15:30) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 14:45 2015-10-06 14:45:00
تابان 6248 تهران پرواز کرد(18:08) B212 خروجي داخلي سه شنبه 16:20 2015-10-06 16:20:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(17:00) B722 خروجي داخلي سه شنبه 16:20 2015-10-06 16:20:00
ايران اير 270 بندر عباس پرواز کرد(17:20) A320 خروجي داخلي سه شنبه 17:00 2015-10-06 17:00:00
نفت 2613 تهران درب خروج بسته شد- FA50 خروجي داخلي سه شنبه 18:00 2015-10-06 18:00:00
نفت 2629 كيش پرواز کرد(19:00) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2015-10-06 19:00:00
ايران اير 402 مشهد پرواز کرد(20:30) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:30 2015-10-06 19:30:00
تابان 6286 تهران پرواز کرد(23:25) MD82 ورودی خارجي سه شنبه 20:00 2015-10-06 20:00:00
نفت 2627 يزد پرواز کرد(20:10) FK50 خروجي داخلي سه شنبه 20:00 2015-10-06 20:00:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(22:45) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:30 2015-10-06 21:30:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(22:05) F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2015-10-06 21:45:00
آسمان 833 تهران پرواز کرد(22:35) B722 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2015-10-06 21:45:00
اير تور 8057 تهران پرواز کرد(22:30) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2015-10-06 21:45:00
ايران اير 310 تهران پرواز کرد(22:33) A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:00 2015-10-06 22:00:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(22:45) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2015-10-06 22:30:00
کاسپين 017 تهران پرواز کرد(22:47) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2015-10-06 22:30:00
آتا 5260 تهران پايان پذيرش مسافر- A320 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2015-10-06 23:00:00
تابان 6202 مشهد پرواز کرد(00:30) B212 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2015-10-06 23:00:00
زاگرس 4036 مشهد پرواز کرد(00:45) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 23:45 2015-10-06 23:45:00
اير تور 953 مشهد پرواز کرد(00:20) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 23:59 2015-10-06 23:59:00
زاگرس 4040 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 04:30 2015-10-07 04:30:00
نفت 2619 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 05:20 2015-10-07 05:20:00
تركيش 894 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 05:35 2015-10-07 05:35:00
نفت 2535 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 06:15 2015-10-07 06:15:00
کاسپين 4317 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 07:30 2015-10-07 07:30:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 07:30 2015-10-07 07:30:00
نفت 2585 بوشهر/سيري طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:45 2015-10-07 07:45:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 09:30 2015-10-07 09:30:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 10:00 2015-10-07 10:00:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 10:25 2015-10-07 10:25:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:00 2015-10-07 11:00:00
ماهان 4523 خارک طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:00 2015-10-07 11:00:00
کيش اير 7479 بندر عباس طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 11:15 2015-10-07 11:15:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2015-10-07 11:40:00
اير تور 927 اصفهان طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 12:25 2015-10-07 12:25:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 15:55 2015-10-07 15:55:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي چهار شنبه 16:40 2015-10-07 16:40:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2015-10-07 17:00:00
ايران اير 332 اصفهان طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 18:05 2015-10-07 18:05:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 18:10 2015-10-07 18:10:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:40 2015-10-07 18:40:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 20:25 2015-10-07 20:25:00
فلای دبی 260 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:55 2015-10-07 20:55:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 21:00 2015-10-07 21:00:00
آتا 5262 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 22:20 2015-10-07 22:20:00
کاسپين 017 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 22:30 2015-10-07 22:30:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 22:40 2015-10-07 22:40:00
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴
نخستین گروه از زائرین خوزستانی  12 مهر ماه ساعت 13:40 از مدینه منوره وارد فرودگاه شدند . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ مراسم استقبال از نخستین کاروان زائرین خوزستانی با حضور مدیرکل فرودگاه های خوزستان ، حج و زیارت استان خوزستان ، فرمانده هان سپاه و پلیس فرودگاه ، مقامات استانی ، کارکنان فرودگاه و ... در فرودگاه اهواز برگزار شد. محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان گفت : عملیات بازگشت زائرین بیت اله الحرام  در قالب 12 کاروان و توسط 12 پرواز شرکت های هواپبمایی جمهوری اسلامی ایران و ماهان از نوع ایرباس 300/600  انجام می شود و طی این عملیات حدود 3000 زائر خوزستانی از مدینه منوره وارد فرودگاه اهواز خواهند شد. وی نیز به تمهیدات در نظر گرفته شده در ای
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴
مراسم گرامیداشت عید بزرگ غدیر با حضور کارکنان اداره کل فرودگاه های استان خوزستان در مسجد معراج فرودگاه اهواز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان ؛ به مناسبت گرامیداشت عید الاکبر ، عید سعید غدیر مراسمی باشکوه با حضور مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان ، کارکنان فرودگاه اهواز ، پرسنل شرکت های هواپیمایی و ... در مسجد معراج فرودگاه اهواز برگزار شد . این مراسم پس از اقامه نماز ظهر و عصر توسط امام جماعات فرودگاه اهواز حجت السلام عامر غیاسوند و با مولودی خوانی در مدح مولا الموحدین علی (علیه السلام ) آغاز و در ادامه مراسم حجت السلام حاج نصیری از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه قم در خصوص فضیلت و اهمیت عید غدیر سخنانی ایراد فرمودند . حجت السلام حاج نصیری گفت : عید غدیر در میا
جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴
نشست هماهنگی عملیات بازگشت زائرین حج تمتع بیت اله الحرام 8 مهر با حضور دستگاه های ذیربط در تالار اجتماعات فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ جلسه هماهنگی دستگاه های ذیربط در عملیات بازگشت زائرین بیت اله الحرام با حضور مدیرکل فرودگاه ، نمایندگان حج و زیارت استان خوزستان ، مسئول عملیات حج فرودگاه ، فرمانده هان سپاه و پلیس فرودگاه ، رئیس گذرنامه فرودگاه ، روسای شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ماهان ، نهاد ریاست جمهوری ، نماینده مرکزبهداشت شرق اهواز ، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان خوزستان ، سوختگیری هواپیمایی ، اورژانس   و ... در تالار اجتماعات فرودگاه اهواز برگزار شد . در این نشست محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه های خو
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴
مراسم گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی در تالار اجتماعات فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های خوزستان ؛ همزمان با هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی مراسمی با حضور مدیرکل فرودگاه ، معاونین ، پرسنل ایمنی و آتش نشانی  ، کارکنان اداری و عملیاتی  ، فرمانده هان سپاه و پلیس فرودگاه ، روسای شرکت های هواپیمایی و جمعی از پیشکسوتان و بازنشستگان آتش نشانی فرودگاه و ...  در تالار اجتماعات اداره کل فرودگاه های استان خوزستان برگزار شد . این مراسم با قرائت کلام اله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و در ادامه محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان این روز را به تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت گفت . شرفی ضمن قدردانی از زحمات پرسنل ا