خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰:۱۶
اهواز
امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
22°
24°
11°
فردا ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
28°
12°
۱۶ اسفند ۱۳۹۳
31°
13°
۱۷ اسفند ۱۳۹۳
31°
14°
۱۸ اسفند ۱۳۹۳
30°
16°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:59)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 08:45 2015-03-05 08:45:00
اير تور 956 تهران نشست(08:53)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 08:45 2015-03-05 08:45:00
نفت 2526 خارک نشست(10:00) FK50 خروجي داخلي پنج شنبه 09:30 2015-03-05 09:30:00
نفت 2536 لامرد نشست(10:21)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي پنج شنبه 10:15 2015-03-05 10:15:00
ماهان 4586 تهران نشست(10:40)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي پنج شنبه 10:35 2015-03-05 10:35:00
زاگرس 4021 تهران نشست(11:07)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 11:10 2015-03-05 11:10:00
ايران اير 672 کويت نشست(11:55) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 11:30 2015-03-05 11:30:00
اير تور 926 اصفهان نشست(12:21)-پايان تحويل بار MD90 ورودي داخلي پنج شنبه 12:15 2015-03-05 12:15:00
نفت 2691 دبي نشست(13:42) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 14:00 2015-03-05 14:00:00
نفت 2630 بندر عباس نشست(16:40) F100 ورودي داخلي پنج شنبه 15:25 2015-03-05 15:25:00
تابان 6285 تهران نشست(17:50)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 16:00 2015-03-05 16:00:00
نفت 2528 قشم نشست(16:07)-پايان تحويل بار FA50 ورودي داخلي پنج شنبه 16:00 2015-03-05 16:00:00
ايران اير 417 تهران اعلام ورود(19:40) AB4 ورودي داخلي پنج شنبه 17:55 2015-03-05 17:55:00
زاگرس 4013 تهران نشست(18:07)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 18:00 2015-03-05 18:00:00
نفت 2612 تهران تاخير دارد F100 خروجي داخلي پنج شنبه 19:45 2015-03-05 19:45:00
نفت 2648 يزد تاخير دارد FA50 ورودي داخلي پنج شنبه 19:55 2015-03-05 19:55:00
نفت 2628 كيش اعلام ورود(19:40) FA50 ورودي داخلي پنج شنبه 20:20 2015-03-05 20:20:00
کيش اير 7430 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:45 2015-03-05 21:45:00
اير تور 952 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 23:00 2015-03-05 23:00:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 23:30 2015-03-05 23:30:00
نفت 2642 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي پنج شنبه 23:45 2015-03-05 23:45:00
نفت 2642 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 00:15 2015-03-06 00:15:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD90 ورودي داخلي جمعه 06:00 2015-03-06 06:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 08:45 2015-03-06 08:45:00
اير تور 8006 ساري طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 11:00 2015-03-06 11:00:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 12:30 2015-03-06 12:30:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 16:15 2015-03-06 16:15:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 16:30 2015-03-06 16:30:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 18:00 2015-03-06 18:00:00
ايران اير 653 دبي طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 18:10 2015-03-06 18:10:00
آتا 5259 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 18:10 2015-03-06 18:10:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 673 کويت پرواز کرد(08:43) MD82 خروجي خارجي پنج شنبه 08:35 2015-03-05 08:35:00
نفت 2690 دبي پرواز کرد(09:28) F100 خروجي خارجي پنج شنبه 09:00 2015-03-05 09:00:00
اير تور 927 اصفهان پرواز کرد(09:48) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 09:30 2015-03-05 09:30:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(10:01) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 09:30 2015-03-05 09:30:00
نفت 2631 بندر عباس پرواز کرد(10:50) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 10:15 2015-03-05 10:15:00
نفت 2531 كيش/قشم پرواز کرد(11:32) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 11:00 2015-03-05 11:00:00
ماهان 4587 تهران پرواز کرد(11:48) A320 خروجي داخلي پنج شنبه 11:35 2015-03-05 11:35:00
نفت 2629 كيش پرواز کرد(12:02) FK50 خروجي داخلي پنج شنبه 11:40 2015-03-05 11:40:00
زاگرس 4022 تهران پرواز کرد(12:18) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 12:10 2015-03-05 12:10:00
ايران اير 430 تهران پرواز کرد(13:15) F100 خروجي داخلي پنج شنبه 12:25 2015-03-05 12:25:00
اير تور 957 تهران پرواز کرد(13:22) MD90 خروجي داخلي پنج شنبه 13:00 2015-03-05 13:00:00
نفت 2649 يزد پرواز کرد(18:00) FK50 خروجي داخلي پنج شنبه 16:00 2015-03-05 16:00:00
نفت 2613 تهران پرواز کرد(17:40) FA50 خروجي داخلي پنج شنبه 16:40 2015-03-05 16:40:00
تابان 6286 تهران پرواز کرد(19:20) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 17:00 2015-03-05 17:00:00
ايران اير 416 تهران پايان پذيرش مسافر- F100 خروجي داخلي پنج شنبه 18:40 2015-03-05 18:40:00
زاگرس 4014 تهران پرواز کرد(19:12) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 19:00 2015-03-05 19:00:00
نفت 2615 تهران پذيرش مسافر در ميز (3)- F100 خروجي داخلي پنج شنبه 20:25 2015-03-05 20:25:00
نفت 2643 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي پنج شنبه 20:30 2015-03-05 20:30:00
کيش اير 7431 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 22:30 2015-03-05 22:30:00
اير تور 953 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 23:45 2015-03-05 23:45:00
اير تور 8007 ساري طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 06:45 2015-03-06 06:45:00
نفت 2539 سيري طبق برنامه FA50 خروجي داخلي جمعه 07:00 2015-03-06 07:00:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه AB4 خروجي داخلي جمعه 08:15 2015-03-06 08:15:00
آسمان 836 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 08:35 2015-03-06 08:35:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي جمعه 11:40 2015-03-06 11:40:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 11:45 2015-03-06 11:45:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 13:30 2015-03-06 13:30:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 14:00 2015-03-06 14:00:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي جمعه 16:40 2015-03-06 16:40:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 17:30 2015-03-06 17:30:00
زاگرس 4014 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 19:00 2015-03-06 19:00:00
ايران اير 652 دبي طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 19:10 2015-03-06 19:10:00
آتا 5260 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 19:10 2015-03-06 19:10:00
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان دوره اموزشی سیستم فروش ورزرواسیون بلیط شرکت هواپیمایی ترک کیش ایرلاینزبا همکاری فرودگاه اهواز،ترک کیش ایرلاینزواتحادیه شرکت های گردشگری  جهت مدیران فنی شرکت های خدمات هوایی در سالن اجتماعات اداره کل فرودگاههای استان خوزستان برگزارشد. بنا براین گزارش:این دوره اموزشی با حضور 60نفرو با هدف اشنایی هر چه بیشتر مدیران فنی شرکت های خدمات هوایی  برگزار شد. لازم به ذکر است شرکت هواپیمایی ترک کیش ایرلاینز از 25 اسفند ماه سال جاری هفته ای 4 پرواز را در مسیر اهواز به استامبول وبالعکس برقرار کرده است.
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
محمدسعیدشرفی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان گفت:امروزه رویکرد حاکم برهمه فرودگاههای تراز اول جهان ایجاد یک خاطره خوش از لحظات ایستایی یا گذر از فرودگاهها است که از ان تحت عنوان passenger experiauce یاد می کنند.فرودگاه اهواز نیز همین هدف را اولویت اول ستاد فرودگاهی سفرهای نوروزی قرارداده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان:جلسه ای باحضور شهرداری منطقه 3اهواز ،پلیس ،سپاه حفاظت،معاونین اداره کل،مسولین ادارات داخلی فرودگاه اهواز،اورژانس ،شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه اهواز،گذرنامه ،گمرک و... در سالن اجتماعات اداره کل  برگزار گردید. بنابراین گزارش :تمامی حاضرین در این جلسه برضرورت رفع کاستی ها وهمگرایی پیش از پیش در ایجاد یک خاطره خوش از سفر به اهواز تاکیی
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳
محمد سعید شرفی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان از برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی فلای دبی در مسیر اهواز به دبی وبالعکس از نیمه دوم اسفند ماه خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان بعداز برقراری پرواز شرکت هواپیمایی ترک کیش ایر لاین درمسیر اهواز به استامبول وبالعکس اخرین گام به منظور برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی فلای دبی به مقصد اهوازبه دبی وبالعکس انجام شد. بنابراین گزارش جلسه ای با حضور نمایندگان ممیزی شرکت هواپیمایی فلای دبی در دفتر مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان برگزارگردید. محمد سعید شرفی با بیان این مطلب که شرکت هواپیمایی فلای دبی با داشتن 44 فروندهواپیما بابرد متوسط هفته ای 3 پرواز را در مسیر اهواز به دبی وبالعکس انجام خواهد دادکه استان خوزستان ر
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳
محمد سعید شرفی مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان گفت:فرودگاه اهواز برای ایفای نقش اصلی خود باید بتواند به حداقل سه هاب بین المللی متصل شود که بر اساس هدفگذاری های صورت گرفته اتصال به هاب هوایی ترکیه در برنامه شرکت فرودگاههای کشورواداره کل فرودگاههای استان خوزستان بوده است و بلافاصله ما قصد داریم به هاب کشورامارات و پس از آن نیز به هاب کشور قطر متصل شویم. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان محمدسعید شرفی در همایشی با موضوع ورود اولین ایرلاین خارجی (ترکیش ایرلاین)به استان خوزستان اظهارکرد: نگاه ما به این شرکت در واقع فقط به انجام پرواز اهواز-استامبول خلاصه نمی شود بلکه این شرکت هواپیمایی می تواند فرودگاه اهواز را ازحالت فعلی که نامش را بم بست در عرصه بین‌المللی می&zwnj