خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ۰۶:۰۰:۱۵
اهواز
امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
33°
48°
32°
فردا ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
46°
30°
۱۲ شهریور ۱۳۹۵
48°
31°
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
48°
33°
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
48°
33°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
زاگرس 4013 تهران نشست(19:47) A320 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-08-30 18:05:00
تابان 6247 تهران نشست(20:00) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 19:30 2016-08-30 19:30:00
نفت 2612 تهران نشست(19:53) F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:45 2016-08-30 19:45:00
زاگرس 4135 مشهد نشست(21:07)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 20:00 2016-08-30 20:00:00
کيش اير 7482 مشهد نشست(22:11) B105 ورودي داخلي سه شنبه 20:00 2016-08-30 20:00:00
تابان 6291 مشهد نشست(20:11) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 20:00 2016-08-30 20:00:00
آسمان 832 تهران نشست(21:17)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 21:15 2016-08-30 21:15:00
ماهان 1098 تهران نشست(22:01)-پايان تحويل بار A310 ورودي داخلي سه شنبه 21:40 2016-08-30 21:40:00
کاسپين 018 تهران نشست(22:08)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:45 2016-08-30 21:45:00
تابان 6213 مشهد نشست(22:01) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 21:50 2016-08-30 21:50:00
ایر تور 8056 تهران نشست(23:15) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 22:10 2016-08-30 22:10:00
نفت 2624 اصفهان نشست(22:30)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-08-30 22:30:00
کيش اير 7031 تهران نشست(23:34)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 23:00 2016-08-30 23:00:00
نفت 2614 تهران نشست(00:01) F100 ورودي داخلي سه شنبه 23:30 2016-08-30 23:30:00
آسمان 3825 شيراز نشست(02:01)-پايان تحويل بار AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 00:15 2016-08-31 00:15:00
نفت 2628 كيش نشست(23:51) FK50 ورودي داخلي چهار شنبه 00:15 2016-08-31 00:15:00
نفت 2626 يزد نشست(02:10) FA50 ورودي داخلي چهار شنبه 00:50 2016-08-31 00:50:00
کاسپين 4300 مشهد نشست(03:18)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 02:15 2016-08-31 02:15:00
تركيش 894 کرمانشاه نشست(02:45) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 03:00 2016-08-31 03:00:00
ماهان 4586 تهران نشست(06:10)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) A306 ورودي داخلي چهار شنبه 06:10 2016-08-31 06:10:00
زاگرس 4017 تهران نشست(06:23)-تحويل بار از تسمه نقاله(2) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 06:10 2016-08-31 06:10:00
کاسپين 020 تهران اعلام ورود(06:50) MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 06:30 2016-08-31 06:30:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 08:35 2016-08-31 08:35:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 08:45 2016-08-31 08:45:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 09:10 2016-08-31 09:10:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-08-31 09:45:00
ماهان 4524 خارک طبق برنامه BA11 ورودي داخلي چهار شنبه 10:30 2016-08-31 10:30:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه B734 ورودي داخلي چهار شنبه 10:50 2016-08-31 10:50:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-08-31 11:40:00
نفت 2634 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:30 2016-08-31 12:30:00
تابان 6297 مشهد طبق برنامه B212 ورودي داخلي چهار شنبه 13:00 2016-08-31 13:00:00
نفت 2681 ایروان طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 13:30 2016-08-31 13:30:00
نفت 2604 نوشهر طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
نفت 2604 نوشهر طبق برنامه FA50 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
آسمان 3732 عسلويه طبق برنامه AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 15:35 2016-08-31 15:35:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-08-31 16:00:00
کيش اير 7430 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 16:30 2016-08-31 16:30:00
نفت 2554 بوشهر طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:15 2016-08-31 17:15:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 18:00 2016-08-31 18:00:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 18:05 2016-08-31 18:05:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 18:20 2016-08-31 18:20:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه B212 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-08-31 19:45:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2016-08-31 20:30:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2016-08-31 20:30:00
فلای دبی 259 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 20:45 2016-08-31 20:45:00
نفت 2618 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 21:15 2016-08-31 21:15:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي چهار شنبه 21:40 2016-08-31 21:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:45 2016-08-31 21:45:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:45 2016-08-31 21:45:00
کيش اير 7482 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-08-31 22:30:00
آتا 5257 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 23:00 2016-08-31 23:00:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 23:30 2016-08-31 23:30:00
نفت 2630 بندر عباس طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 00:10 2016-09-01 00:10:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 00:55 2016-09-01 00:55:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 01:40 2016-09-01 01:40:00
تركيش 890 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 01:40 2016-09-01 01:40:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 06:10 2016-09-01 06:10:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي پنج شنبه 06:10 2016-09-01 06:10:00
کاسپين 020 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-09-01 06:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد(21:00) A320 خروجي داخلي سه شنبه 19:30 2016-08-30 19:30:00
کاسپين 4313 مشهد پرواز کرد(20:26) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 19:30 2016-08-30 19:30:00
ايران اير 402 مشهد پرواز کرد(20:23) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:35 2016-08-30 19:35:00
تابان 6298 تهران پرواز کرد(20:30) A320 خروجي داخلي سه شنبه 20:00 2016-08-30 20:00:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(20:15) F100 خروجي داخلي سه شنبه 20:00 2016-08-30 20:00:00
نفت 2615 تهران پرواز کرد(21:05) F100 خروجي داخلي سه شنبه 20:25 2016-08-30 20:25:00
تابان 6248 تهران پرواز کرد(21:20) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 20:30 2016-08-30 20:30:00
نفت 2627 يزد پرواز کرد(22:25) FK50 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-08-30 21:00:00
تابان 6292 مشهد پرواز کرد(21:26) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-08-30 21:00:00
آسمان 833 تهران پرواز کرد(22:15) A320 خروجي داخلي سه شنبه 22:15 2016-08-30 22:15:00
کيش اير 7483 مشهد پرواز کرد(23:14) B105 خروجي داخلي سه شنبه 22:30 2016-08-30 22:30:00
کاسپين 019 تهران پرواز کرد(23:05) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:40 2016-08-30 22:40:00
ماهان 1099 تهران پرواز کرد(23:34) A310 خروجي داخلي سه شنبه 22:50 2016-08-30 22:50:00
تابان 6214 مشهد پرواز کرد(23:20) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:50 2016-08-30 22:50:00
ایر تور 8057 تهران پرواز کرد(00:17) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:55 2016-08-30 22:55:00
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(00:26) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 23:59 2016-08-30 23:59:00
آسمان 3826 شيراز پرواز کرد(02:45) AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 00:45 2016-08-31 00:45:00
نفت 2555 بوشهر/سيري پذيرش مسافر در کانتر (10)- F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-08-31 07:00:00
زاگرس 4016 تهران پذيرش مسافر در کانتر (2)-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 07:15 2016-08-31 07:15:00
ماهان 4587 تهران پذيرش مسافر در کانتر (5,6)-انجام امور بازرسی A306 خروجي داخلي چهار شنبه 07:20 2016-08-31 07:20:00
کاسپين 021 تهران پذيرش مسافر در کانتر (4)-انجام امور بازرسی MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 07:30 2016-08-31 07:30:00
نفت 2635 مشهد پذيرش مسافر در کانتر (11)- F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:30 2016-08-31 07:30:00
نفت 2680 ایروان چک گذرنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 08:00 2016-08-31 08:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 09:30 2016-08-31 09:30:00
ماهان 4563 شيراز/کرمان طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 10:00 2016-08-31 10:00:00
نفت 2605 نوشهر طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 10:00 2016-08-31 10:00:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 10:45 2016-08-31 10:45:00
نفت 2635 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:00 2016-08-31 11:00:00
ماهان 4525 خارک طبق برنامه BA11 خروجي داخلي چهار شنبه 11:15 2016-08-31 11:15:00
آسمان 3733 عسلويه طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 11:50 2016-08-31 11:50:00
ایر تور 8007 ساري طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 12:25 2016-08-31 12:25:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي چهار شنبه 13:30 2016-08-31 13:30:00
تابان 6202 مشهد طبق برنامه B212 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-08-31 14:00:00
نفت 2619 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 15:00 2016-08-31 15:00:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 16:35 2016-08-31 16:35:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 16:40 2016-08-31 16:40:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
کيش اير 7431 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 17:15 2016-08-31 17:15:00
نفت 2631 بندر عباس طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
ايران اير 332 اصفهان طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 19:05 2016-08-31 19:05:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 19:30 2016-08-31 19:30:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
تابان 6298 مشهد طبق برنامه B212 خروجي داخلي چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 20:25 2016-08-31 20:25:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 21:30 2016-08-31 21:30:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 21:30 2016-08-31 21:30:00
فلای دبی 260 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 21:45 2016-08-31 21:45:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-08-31 22:30:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 22:40 2016-08-31 22:40:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي چهار شنبه 22:50 2016-08-31 22:50:00
کيش اير 7483 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 23:30 2016-08-31 23:30:00
آتا 5258 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 23:59 2016-08-31 23:59:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه AT72 خروجي داخلي پنج شنبه 01:25 2016-09-01 01:25:00
تركيش 890 کرمانشاه طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 02:40 2016-09-01 02:40:00
سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵
اداره کل فرودگاه های استان خوزستان عنوان دستگاه برتر دستگاه های اجرایی استان  را در یادواره شهید رجایی ، کسب کرد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ پس از انجام ارزیابی سازمان ها و عملکرد دستگاه های اجرایی توسط استانداری خوزستان ، فرودگاه اهواز توانست در شاخص های اختصاصی سال 94 عنوان دستگاه برتر استانی را کسب نماید . از این رو طی اهداء لوحی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، از محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه های استان تقدیر به عمل آمد. در این لوح آمده است ؛ از آنجائیکه یادواره شهید رجایی در راستای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری و با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی انجام می پ
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵
لیست پروژهای آماده بهره برداری فرودگاه اهواز در هفته دولت با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرودگاه های کشور،تقدیم استاندار خوزستان گردید . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان طی نشستی به همراهی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که با هدف بررسی موانع و مشکلات فرودگاه جدید و فعلی اهوازانجام شد ، لیست پروژهای آماده بهره برداری فرودگاه فعلی اهواز در هفته دولت را تقدیم استاندار خوزستان نمود. شریعتی استاندار خوزستان نیز ضمن قدردانی از حضور مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران و تلاش مدیر کل و مجموعه اداره کل فرودگاه های استان خوزستان در
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵
مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان ، آغاز هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان  ؛ محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان ، طی پیامی اظهار داشت ، هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد انقلاب و احیاء کننده ی روزهای پرشور خدمتگزاری، شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر است و روز کارمند تجلیل از انسان های شایسته است. اینجانب ضمن تبریک هفته دولت به خدمت خدمتگزاران عرصه ی کار و تلاش، روز کارمند را به تمام زحمتکشان دستگاه های دولتی و همکاران پر تلاشم در اداره کل فرودگاه های استان خوزستان تبریک و تهنیت عرض نموده ، توفیق و سربلندی عزیزان را از درگاه ایزدمنان خواستارم.
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵
تاکید بر اتمام پروژه توسعه ترمینال داخلی و تجهیزترمینال خارجی فرودگاه اهواز تا پایان سال رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران امروز به منظور بازدید از پروژه‌های فرودگاه اهواز و همچنین نشست مشترک با استاندار خوزستان در خصوص موانع فرودگاهی وارد این فرودگاه شد. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خوزستان؛ در این سفر غلامحسین باقریان عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و نظارت٬ حسین اسفندیاری قائم‌مقام مدیرعامل در امور فرودگاه‌ها٬ حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی٬ علی‌اصغر باریکانی مدیرکل استانداردهای فرودگاهی٬ رحمت‌اله مه‌آبادی را همراهی می‌کردند. مه‌آبادی پس از بازدید از پروژه&