خوش آمدید — امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰:۱۵
اهواز
امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
38°
37°
26°
فردا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
35°
24°
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
37°
22°
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
38°
24°
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
40°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 4586 تهران نشست(06:18)-پايان تحويل بار A306 ورودي داخلي جمعه 06:10 2016-04-29 06:10:00
اير تور 956 تهران نشست(07:40)-پايان تحويل بار MD90 ورودي داخلي جمعه 07:45 2016-04-29 07:45:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:30) F100 ورودي داخلي جمعه 08:45 2016-04-29 08:45:00
آسمان 830 تهران نشست(11:12)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي جمعه 10:45 2016-04-29 10:45:00
آتا 5231 تبريز نشست(11:43)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي جمعه 11:40 2016-04-29 11:40:00
کاسپين 020 تهران نشست(12:05)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي جمعه 12:00 2016-04-29 12:00:00
اير تور 8006 ساري نشست(11:53)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي جمعه 12:30 2016-04-29 12:30:00
نفت 2630 بندر عباس نشست(13:08) F100 ورودي داخلي جمعه 13:00 2016-04-29 13:00:00
آسمان 3883 شيراز نشست(13:55)-پايان تحويل بار AT72 ورودي داخلي جمعه 14:05 2016-04-29 14:05:00
نفت 2538 سيري نشست(13:44) FK50 ورودي داخلي جمعه 14:45 2016-04-29 14:45:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 15:30 2016-04-29 15:30:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B738 ورودي داخلي جمعه 16:40 2016-04-29 16:40:00
تابان 6238 اصفهان طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 17:00 2016-04-29 17:00:00
تابان 6275 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 18:00 2016-04-29 18:00:00
ايران اير 311 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 18:00 2016-04-29 18:00:00
کاسپين 012 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 18:50 2016-04-29 18:50:00
نفت 2632 رشت طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 19:15 2016-04-29 19:15:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 20:30 2016-04-29 20:30:00
نفت 2622 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 21:05 2016-04-29 21:05:00
آسمان 832 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 21:15 2016-04-29 21:15:00
ايران اير 333 اصفهان طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:25 2016-04-29 21:25:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 21:30 2016-04-29 21:30:00
ماهان 1098 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي جمعه 21:40 2016-04-29 21:40:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 21:45 2016-04-29 21:45:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي جمعه 21:45 2016-04-29 21:45:00
هواپيمايي قشم 1210 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 21:50 2016-04-29 21:50:00
اير تور 952 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 22:45 2016-04-29 22:45:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 23:30 2016-04-29 23:30:00
نفت 2626 يزد طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 00:05 2016-04-30 00:05:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه FA50 ورودي داخلي شنبه 00:40 2016-04-30 00:40:00
تركيش 894 کرمانشاه طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 03:15 2016-04-30 03:15:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 06:10 2016-04-30 06:10:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي شنبه 06:10 2016-04-30 06:10:00
ايران اير 431 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي شنبه 07:25 2016-04-30 07:25:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:45 2016-04-30 08:45:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 09:45 2016-04-30 09:45:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 10:45 2016-04-30 10:45:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 11:40 2016-04-30 11:40:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 ورودي داخلي شنبه 12:30 2016-04-30 12:30:00
ايران اير 403 مشهد طبق برنامه AB4 ورودي داخلي شنبه 12:45 2016-04-30 12:45:00
کيش اير 7478 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 12:45 2016-04-30 12:45:00
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 16:05 2016-04-30 16:05:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 16:05 2016-04-30 16:05:00
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 16:15 2016-04-30 16:15:00
اير تور 917 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 16:15 2016-04-30 16:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2539 سيري پرواز کرد(06:52) FA50 خروجي داخلي جمعه 07:00 2016-04-29 07:00:00
ماهان 4587 تهران پرواز کرد(07:27) A306 خروجي داخلي جمعه 07:20 2016-04-29 07:20:00
نفت 2631 بندر عباس پرواز کرد(08:05) F100 خروجي داخلي جمعه 08:00 2016-04-29 08:00:00
اير تور 8007 ساري پرواز کرد(08:35) MD82 خروجي داخلي جمعه 08:30 2016-04-29 08:30:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(09:30) F100 خروجي داخلي جمعه 09:30 2016-04-29 09:30:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(12:09) B722 خروجي داخلي جمعه 11:45 2016-04-29 11:45:00
آتا 5232 تبريز پرواز کرد(12:51) A320 خروجي داخلي جمعه 12:40 2016-04-29 12:40:00
کاسپين 021 تهران پرواز کرد(13:10) MD82 خروجي داخلي جمعه 13:00 2016-04-29 13:00:00
اير تور 957 تهران پرواز کرد(13:15) MD82 خروجي داخلي جمعه 13:15 2016-04-29 13:15:00
نفت 2629 كيش پرواز کرد(14:05) FK50 خروجي داخلي جمعه 13:30 2016-04-29 13:30:00
آسمان 3884 شيراز پرواز کرد(14:41) AT72 خروجي داخلي جمعه 14:35 2016-04-29 14:35:00
نفت 2633 رشت پرواز کرد(15:30) F100 خروجي داخلي جمعه 15:30 2016-04-29 15:30:00
نفت 2613 تهران پايان پذيرش مسافر-انجام امور بازرسی F100 خروجي داخلي جمعه 16:10 2016-04-29 16:10:00
نفت 2627 يزد درب خروج بسته شد- FK50 خروجي داخلي جمعه 16:15 2016-04-29 16:15:00
آسمان 831 تهران پذيرش مسافر در کانتر (11)- A320 خروجي داخلي جمعه 17:40 2016-04-29 17:40:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي جمعه 18:00 2016-04-29 18:00:00
تابان 6237 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 18:00 2016-04-29 18:00:00
ايران اير 332 اصفهان طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 18:45 2016-04-29 18:45:00
تابان 6276 تهران طبق برنامه B212 خروجي داخلي جمعه 19:00 2016-04-29 19:00:00
کاسپين 013 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 19:50 2016-04-29 19:50:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 20:25 2016-04-29 20:25:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه B212 خروجي داخلي جمعه 21:30 2016-04-29 21:30:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه FA50 خروجي داخلي جمعه 21:35 2016-04-29 21:35:00
ايران اير 310 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 22:10 2016-04-29 22:10:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 22:15 2016-04-29 22:15:00
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 22:30 2016-04-29 22:30:00
هواپيمايي قشم 1211 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:35 2016-04-29 22:35:00
کاسپين 019 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 22:40 2016-04-29 22:40:00
ماهان 1099 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي جمعه 22:50 2016-04-29 22:50:00
اير تور 953 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 23:30 2016-04-29 23:30:00
تركيش 894 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 04:10 2016-04-30 04:10:00
نفت 2623 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 06:00 2016-04-30 06:00:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي شنبه 07:20 2016-04-30 07:20:00
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 07:45 2016-04-30 07:45:00
ايران اير 402 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي شنبه 08:00 2016-04-30 08:00:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FK50 ورودي داخلي شنبه 08:00 2016-04-30 08:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 09:30 2016-04-30 09:30:00
تابان 6246 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 10:45 2016-04-30 10:45:00
کيش اير 7032 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 11:45 2016-04-30 11:45:00
اير تور 916 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 12:25 2016-04-30 12:25:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي شنبه 12:30 2016-04-30 12:30:00
کيش اير 7479 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-04-30 13:30:00
ايران اير 430 تهران طبق برنامه A306 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-04-30 13:30:00
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان از افزایش پروازهای فرودگاه اهواز خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خوزستان محمدرضارضایی ضمن اعلام این خبر افزود:به جهت رفاه حال مردم استان خوزستان مذاکراتی با مسئولین شرکت هواپیمایی کاسپین در اهوازانجام گردیدکه این شرکت اقدام به افزایش 4سورتی پروازدر مسیر اهوازبه مشهدمقدس وبالعکس نمود. مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان گفت: این پروازها در روزهای شنبه ،دوشنبه،سه شنبه وپنج شنبه هر هفته به دیگر پروازهای فرودگاه اهواز اضافه شده اند. براین اساس شرکت هواپیمایی کاسپین در روزهای شنبه وسه شنبه ساعت 19:30و دوشنبه وپنج شنبه هادر ساعت 14:45 ظهراهواز را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد. گفتنی است :فرودگاه اهواز با هفته ای حدود 490 پرواز داخل
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
خداونددر قران کریم درسوره مبارکه  بقره آیه شریفه 207 درباب امام علی (ع)می فرمایند:وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ: در میان مردم کسی است که برای خشنودی خدا، جان خود را می فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت امیر مومنان حضرت علی (ع) وروز پدر نماز وحدت ومراسم مولودی خوانی در وصف امام علی (ع)باحضور کارکنان اداره کل ،سپاه حفاظت هواپیمایی ،پلیس فرودگاههای استان، شرکت های هواپیمایی وتمامی ارگان های مستقر در فرودگاه اهواز به امامت حجه الاسلام شوشتری نصب نماینده ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاههای استان برگزار شد. گفتنی است :در این مراسم
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان از افزایش پروازهای فرودگاه اهواز خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان :محمدرضا رضایی ازافزایش چهارسورتی پرواز درمسیرمشهدمقدس وتهران درروزهای یکشنبه وچهارشنبه هرهفته توسط شرکت هواپیمایی اترک خبرداد. مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان با اعلام این خبرافزود:به جهت رفاه حال مردم شریف استان خوزستان  مذاکراتی با شرکت هواپیمایی اترک انجام گردیده که این شرکت تعدادچهار سورتی پرواز رادرروزهای یکشنبه وچهارشنبه هرهفته به تعدادپروازهای فرودگاه اهواز اضافه کرد. رضایی گفت: پروازشرکت هواپیمایی اترک درروزهای یکشنبه وچهارشنبه هرهفته با هواپیمای ایرباس ساعت 0930 صبح از مشهد مقدس وارد فرودگاه اهواز می شود ودر ساعت 1030 صبح اهواز را به مقصد ت
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان: به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)محمدرضارضایی مدیرکل به اتفاق معاونین واداره حراست با حضور دردفتر فرماندهی سپاه حفاظت فرودگاههای استان خوزستان این روز رابه همه همکاران در مجموعه سپاه فرودگاه اهواز تبریک گفتند. محمد رضا رضایی درادامه از زحمات وتلاش های شبانه روزی فرماندهی وپرسنل سپاه حفاظت در تامین امنیت وآرامش پروازها در فرودگاه بین المللی اهواز تقدیر وتشکر کردند.