خوش آمدید — امروز شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۵
اهواز
امروز شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
37°
49°
30°
فردا ۸ شهریور ۱۳۹۴
48°
31°
۹ شهریور ۱۳۹۴
48°
32°
۱۰ شهریور ۱۳۹۴
49°
32°
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
49°
33°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 411 تهران نشست(08:29)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 07:25 2015-08-29 07:25:00
اير تور 956 تهران نشست(08:03)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 08:00 2015-08-29 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:35)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 08:45 2015-08-29 08:45:00
نفت 2550 خارک نشست(12:26)-پايان تحويل بار FA50 خروجي داخلي شنبه 12:30 2015-08-29 12:30:00
اير تور 917 كيش نشست(12:05)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:40 2015-08-29 12:40:00
نفت 2636 نوشهر نشست(13:49)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي شنبه 13:35 2015-08-29 13:35:00
نفت 2622 اصفهان نشست(14:14)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي شنبه 14:40 2015-08-29 14:40:00
آسمان 832 تهران نشست(15:32)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي شنبه 15:40 2015-08-29 15:40:00
ايران اير 311 تهران نشست(17:53) F100 ورودي داخلي شنبه 16:15 2015-08-29 16:15:00
ايران اير 433 شيراز نشست(18:18)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 18:40 2015-08-29 18:40:00
تابان 6285 تهران اعلام ورود(19:30) MD82 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-08-29 19:00:00
زاگرس 4013 تهران اعلام ورود(19:20) MD82 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-08-29 19:00:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 19:45 2015-08-29 19:45:00
کيش اير 7433 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 20:00 2015-08-29 20:00:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:00 2015-08-29 21:00:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:00 2015-08-29 21:00:00
آسمان 837 مشهد طبق برنامه B722 ورودي داخلي شنبه 21:05 2015-08-29 21:05:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 21:30 2015-08-29 21:30:00
ايران اير 403 مشهد تاخير دارد AB4 ورودي داخلي شنبه 21:35 2015-08-29 21:35:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 22:00 2015-08-29 22:00:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 23:00 2015-08-29 23:00:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 23:45 2015-08-29 23:45:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FA50 ورودي داخلي شنبه 23:55 2015-08-29 23:55:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:05 2015-08-30 06:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 06:10 2015-08-30 06:10:00
کاسپين 4318 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2015-08-30 06:30:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:25 2015-08-30 07:25:00
آسمان 830 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 08:40 2015-08-30 08:40:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:45 2015-08-30 08:45:00
نفت 2550 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي یک شنبه 10:00 2015-08-30 10:00:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 10:30 2015-08-30 10:30:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 10:35 2015-08-30 10:35:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه A310 ورودي داخلي یک شنبه 10:45 2015-08-30 10:45:00
اير تور 952 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2015-08-30 12:30:00
آسمان 529 کويت طبق برنامه B105 خروجي خارجي یک شنبه 12:35 2015-08-30 12:35:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي یک شنبه 13:05 2015-08-30 13:05:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 15:15 2015-08-30 15:15:00
ماهان 4564 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 15:15 2015-08-30 15:15:00
نفت 2616 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 15:30 2015-08-30 15:30:00
تابان 6285 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2015-08-30 16:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2551 خارک پرواز کرد(08:10) FK50 خروجي داخلي شنبه 08:00 2015-08-29 08:00:00
ايران اير 410 تهران پرواز کرد(09:38) MD82 خروجي داخلي شنبه 08:10 2015-08-29 08:10:00
اير تور 916 كيش پرواز کرد(08:49) MD83 ورودي داخلي شنبه 08:45 2015-08-29 08:45:00
نفت 2637 نوشهر پرواز کرد(09:10) FK50 خروجي داخلي شنبه 09:00 2015-08-29 09:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(09:32) F100 خروجي داخلي شنبه 09:30 2015-08-29 09:30:00
اير تور 957 تهران پرواز کرد(13:27) MD90 خروجي داخلي شنبه 13:30 2015-08-29 13:30:00
آسمان 836 مشهد پرواز کرد(16:34) B722 خروجي داخلي شنبه 16:20 2015-08-29 16:20:00
نفت 2613 تهران پرواز کرد(16:47) FA50 خروجي داخلي شنبه 16:40 2015-08-29 16:40:00
ايران اير 402 مشهد در حال سوار شدن از درب خروج(1)- AB4 خروجي داخلي شنبه 17:00 2015-08-29 17:00:00
نفت 2629 كيش در حال سوار شدن از درب خروج(2)- FK50 خروجي داخلي شنبه 19:00 2015-08-29 19:00:00
ايران اير 432 شيراز پذيرش مسافر در کانتر (5)-انجام امور بازرسی F100 خروجي داخلي شنبه 19:15 2015-08-29 19:15:00
زاگرس 4014 تهران پذيرش مسافر در کانتر (4)- MD82 خروجي داخلي شنبه 20:00 2015-08-29 20:00:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 20:00 2015-08-29 20:00:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 20:25 2015-08-29 20:25:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 20:30 2015-08-29 20:30:00
کيش اير 7432 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 20:45 2015-08-29 20:45:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 21:40 2015-08-29 21:40:00
آسمان 833 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي شنبه 21:45 2015-08-29 21:45:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 22:00 2015-08-29 22:00:00
ايران اير 310 تهران مدت زمان تأخیر(01:00) F100 خروجي داخلي شنبه 22:20 2015-08-29 22:20:00
کاسپين 017 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 22:30 2015-08-29 22:30:00
تابان 6202 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 23:00 2015-08-29 23:00:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه B212 خروجي داخلي شنبه 23:55 2015-08-29 23:55:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 07:10 2015-08-30 07:10:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2015-08-30 07:30:00
کاسپين 4317 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:30 2015-08-30 07:30:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2015-08-30 08:10:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 09:30 2015-08-30 09:30:00
آسمان 528 کويت طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 09:40 2015-08-30 09:40:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي یک شنبه 10:00 2015-08-30 10:00:00
نفت 2551 خارک طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 10:30 2015-08-30 10:30:00
ماهان 4587 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 11:35 2015-08-30 11:35:00
نفت 2629 كيش طبق برنامه FK50 خروجي داخلي یک شنبه 11:40 2015-08-30 11:40:00
ماهان 4563 شيراز طبق برنامه A310 خروجي داخلي یک شنبه 11:45 2015-08-30 11:45:00
ماهان 4563 شيراز طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 11:45 2015-08-30 11:45:00
اير تور 953 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 13:15 2015-08-30 13:15:00
آسمان 831 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 13:35 2015-08-30 13:35:00
ماهان 4565 عسلويه طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:15 2015-08-30 16:15:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 16:15 2015-08-30 16:15:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي یک شنبه 16:40 2015-08-30 16:40:00
تابان 6286 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2015-08-30 17:00:00
ايران اير 291 تبريز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 17:35 2015-08-30 17:35:00
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴
مصاحبه تخصصی استخدامی فرودگاه اهواز با نظارت مستقیم استانداری خوزستان در فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ به دنبال آزمون استخدامی جهت جذب نیروی انسانی فرودگاه اهواز و دیگر دستگاه های دولتی استان که در اسفند ماه 91 برگزار شد از تعداد 39 نفر از پذیرفته شدگان ، در اداره کل فرودگاه های استان خوزستان آزمون مصاحبه تخصصی حضوری بعمل آمد . در این مصاحبه از تعداد 39 نفر پذیرفته شده در آزمون ، تعداد 15 نفر جهت تصدی در پست های عملیاتی و غیرعملیاتی برگزیده و براساس ضوابط و مقررات به صورت پیمانی جذب خواهند شد. برنامه مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی فرودگاه اهواز از محل طرح مهرآفرینی استانداری خوزستان با حضور کارشناسان اعزامی از بخش های مختلف ستادی شرکت فرودگاه های
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
فاز دوم عملیات نصب درپوش کانال‌های تاسیساتی مجاور رمپ پروازی به‌وسیله شبکه‌های فولادی با هزینه‌یی بالغ بر یک میلیارد و400 میلیون ریال در فرودگاه اهواز آغاز شد. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های خوزستان؛ به منظور بالا بردن ضریب ایمنی عبور و مرور مسافران و خودروهای خدمات‌رسان به پروازها، فاز دوم عملیات تعویض و نصب شبکه‌های فولادی جدید در فرودگاه اهواز آغاز شد. شبکه‌های فولادی(گریتینگ) در حقیقیت صفحات مشبکی هستند که علاوه بر امکان عبور هوا و نور از استحکام بالایی برخوردار هستند. از مزایای استفاده این شبکه‌های فولادی استحکام آن نسبت به وزن کم آن است که در واقع استفاده از این صفحات طبق اصول استاندارد طراحی ضخامت و مشخصات فنی، باعث سطح
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
نشست هماهنگی پروازهای رفت حج تمتع استان خوزستان با حضور ارگان‌های مربوطه در فرودگاه اهواز برگزار شد. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های خوزستان؛ به‌منظور تعامل هرچه بیشتر ارگان‌های مرتبط با عملیات اعزام زائران حج تمتع، جلسه هماهنگی با حضور مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان، مدیرکل حج و زیارت استان، فرماندهان سپاه و پلیس فرودگاه، رئیس ایستگاه هواپیمایی جمهوری اسلامی، سوختگیری، راهنمایی و رانندگی، نماینده مرکز بهداشت شرق اهواز، اوژانس و ... در تالار اجتماعات فرودگاه اهواز برگزار شد. محمدسعید شرفی مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان در این نشست ضمن قدردانی از حضور ارگان‌های مختلف اظهار داشت؛ امسال تلاش داریم با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته ب
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم علی و مصطفی بندرز از کارکنان مدیریت امور ترمینال‌های فرودگاه اهواز در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.