خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۵
اهواز
امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
37°
49°
30°
فردا ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
48°
31°
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
48°
32°
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
49°
32°
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
49°
33°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6201 مشهد نشست(00:20)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي یک شنبه 22:00 2015-08-02 22:00:00
نفت 2626 يزد نشست(00:15)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي یک شنبه 23:50 2015-08-02 23:50:00
نفت 2630 بندر عباس نشست(00:37)-پايان تحويل بار FK50 ورودي داخلي دو شنبه 00:15 2015-08-03 00:15:00
تركيش 890 استانبول نشست(05:05) A320 ورودی خارجي دو شنبه 04:15 2015-08-03 04:15:00
زاگرس 4017 تهران نشست(06:19)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 06:05 2015-08-03 06:05:00
کاسپين 4318 تهران نشست(06:29)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 06:30 2015-08-03 06:30:00
ايران اير 411 تهران نشست(07:07)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 07:20 2015-08-03 07:20:00
اير تور 956 تهران نشست(07:39)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 08:00 2015-08-03 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران نشست(08:55)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:45 2015-08-03 08:45:00
نفت 2620 تهران نشست(10:35)-تحويل بار از تسمه نقاله(2) F100 ورودي داخلي دو شنبه 09:45 2015-08-03 09:45:00
ماهان 4520 تهران طبق برنامه BA11 ورودي داخلي دو شنبه 11:15 2015-08-03 11:15:00
نفت 2526 خارک اعلام ورود(11:15) FA50 ورودي داخلي دو شنبه 11:30 2015-08-03 11:30:00
اترک 1904 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 11:35 2015-08-03 11:35:00
نفت 2691 دبي طبق برنامه F100 ورودی خارجي دو شنبه 13:45 2015-08-03 13:45:00
ماهان 4521 گچساران طبق برنامه BA11 ورودي داخلي دو شنبه 14:25 2015-08-03 14:25:00
کيش اير 7430 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 14:30 2015-08-03 14:30:00
نفت 2638 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 15:20 2015-08-03 15:20:00
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-08-03 19:00:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه B212 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-08-03 19:00:00
نفت 2628 كيش طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 19:30 2015-08-03 19:30:00
نفت 2612 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:45 2015-08-03 19:45:00
زاگرس 4035 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2015-08-03 20:00:00
ماهان 1040 مشهد طبق برنامه AB6 ورودي داخلي دو شنبه 20:30 2015-08-03 20:30:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 20:30 2015-08-03 20:30:00
نفت 2616 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 21:05 2015-08-03 21:05:00
کاسپين 018 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 21:30 2015-08-03 21:30:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 22:00 2015-08-03 22:00:00
اير تور 8056 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 22:00 2015-08-03 22:00:00
آسمان 3883 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 23:20 2015-08-03 23:20:00
نفت 2614 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 23:30 2015-08-03 23:30:00
نفت 2624 اصفهان طبق برنامه FK50 ورودي داخلي دو شنبه 23:45 2015-08-03 23:45:00
نفت 2634 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 03:05 2015-08-04 03:05:00
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 06:05 2015-08-04 06:05:00
ماهان 1096 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 06:10 2015-08-04 06:10:00
کاسپين 4318 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 06:30 2015-08-04 06:30:00
ايران اير 204 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 07:15 2015-08-04 07:15:00
ايران اير 411 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 07:30 2015-08-04 07:30:00
اير تور 956 تهران طبق برنامه MD90 ورودي داخلي سه شنبه 08:00 2015-08-04 08:00:00
هواپيمايي قشم 1212 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 08:45 2015-08-04 08:45:00
ماهان 4586 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 10:35 2015-08-04 10:35:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6202 مشهد پرواز کرد(01:30) B212 خروجي داخلي یک شنبه 23:00 2015-08-02 23:00:00
تركيش 890 کرمانشاه پرواز کرد(06:05) A320 خروجي داخلي دو شنبه 05:15 2015-08-03 05:15:00
نفت 2621 تهران پرواز کرد(06:44) F100 خروجي داخلي دو شنبه 06:30 2015-08-03 06:30:00
نفت 2623 اصفهان پرواز کرد(06:59) F100 خروجي داخلي دو شنبه 06:40 2015-08-03 06:40:00
نفت 2527 خارک پرواز کرد(07:15) FA50 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2015-08-03 07:00:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد(07:45) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:30 2015-08-03 07:30:00
کاسپين 4317 تهران پرواز کرد(07:40) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 07:30 2015-08-03 07:30:00
ايران اير 410 تهران پرواز کرد(08:30) F100 خروجي داخلي دو شنبه 07:55 2015-08-03 07:55:00
نفت 2690 دبي پرواز کرد(09:14) F100 ورودي داخلي دو شنبه 09:00 2015-08-03 09:00:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران پرواز کرد(09:34) F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:30 2015-08-03 09:30:00
نفت 2639 مشهد پايان پذيرش مسافر- FK50 خروجي داخلي دو شنبه 10:30 2015-08-03 10:30:00
نفت 2629 كيش در حال سوار شدن از درب خروج(1)-انجام امور بازرسی FK50 خروجي داخلي دو شنبه 11:00 2015-08-03 11:00:00
ماهان 4520 گچساران طبق برنامه BA11 خروجي داخلي دو شنبه 12:00 2015-08-03 12:00:00
اترک 1903 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 12:35 2015-08-03 12:35:00
اير تور 957 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 14:40 2015-08-03 14:40:00
ماهان 4521 تهران طبق برنامه BA11 خروجي داخلي دو شنبه 15:10 2015-08-03 15:10:00
کيش اير 7431 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 15:15 2015-08-03 15:15:00
نفت 2613 تهران طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 16:40 2015-08-03 16:40:00
نفت 2617 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:00 2015-08-03 18:00:00
زاگرس 4014 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2015-08-03 20:00:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه B212 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2015-08-03 20:00:00
نفت 2615 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:25 2015-08-03 20:25:00
نفت 2625 اصفهان طبق برنامه FK50 خروجي داخلي دو شنبه 20:30 2015-08-03 20:30:00
زاگرس 4036 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 21:00 2015-08-03 21:00:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 21:30 2015-08-03 21:30:00
نفت 2635 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 21:45 2015-08-03 21:45:00
ماهان 1041 مشهد طبق برنامه AB4 خروجي داخلي دو شنبه 22:00 2015-08-03 22:00:00
کاسپين 017 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 22:30 2015-08-03 22:30:00
اير تور 8057 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 22:40 2015-08-03 22:40:00
تابان 6202 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 23:00 2015-08-03 23:00:00
آسمان 3884 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 23:50 2015-08-03 23:50:00
نفت 2619 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2015-08-04 06:00:00
ماهان 1097 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 07:10 2015-08-04 07:10:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 07:30 2015-08-04 07:30:00
کاسپين 4317 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 07:30 2015-08-04 07:30:00
ايران اير 204 لاوان طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 07:50 2015-08-04 07:50:00
ايران اير 410 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:15 2015-08-04 08:15:00
اير تور 916 كيش طبق برنامه MD90 خروجي داخلي سه شنبه 08:45 2015-08-04 08:45:00
هواپيمايي قشم 1213 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 09:30 2015-08-04 09:30:00
سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
دوره آموزشی مصرف بهینه برق با هدف صرفه جویی در مصرف برق ، در سالن اجتماعات فرودگاه اهواز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان؛ به منظور آشنایی هر چه بیشتر کارکنان و نیز اقدامات مورد انتظار در راستای بهینه سازی مصرف برق ، دوره آموزشی مربوطه در فرودگاه اهواز برگزار شد . بنابراین گزارش ؛ این دوره با حضور کلیه ی کارکنان فرودگاه اهواز و توسط کارشناسان سازمان برق استان خوزستان با هدف مصرف بهینه برق در ادارات و منازل برگزار شد . در این دوره شرکت کنندگان با مواردی همچون عدم بهره گیری از لامپ های پر مصرف (هالوژنی ، گازی ، خیاری ، قلمی و...) ، بکارگیری سیستم های پربازده روشنایی LED و کم مصرف ، بهسازی ساختمان های موجود جهت جلوگیری از اتلاف انرژی ، بهره گیری از تجهیزات مجهز به ف
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
دوره آموزشی ایمنی و اطفای حریق ویژه کلیه‌ی کارکنان واحدهای اداری، عملیاتی در فرودگاه اهواز برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خوزستان؛ به‌منظور ارتقای سطح دانش کارکنان در برخورد و مقابله با حریق، دوره آموزشی اطفای حریق در محل آموزش اداره‌کل فرودگاه‌های استان خوزستان برگزار شد. بنابر این گزارش؛ این دوره با حضور 130 نفر از کارکنان فرودگاه اهواز و توسط اداره عملیات آتش‌نشانی و نجات فرودگاهی با هدف آشنایی پرسنل با اصول مقدماتی اطفاء حریق و نیز انواع خاموش کننده‌ها برگزار شد. گفتنی است؛ از جمله این آموزش‌ها می‌توان به ایمنی فردی در آتش سوزی‌ها، مثلث آتش، انواع مواد و گروه‌بندی آنها از نظر اشتعال‌زایی، انتخاب
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
مدیرکل فرودگاههای خوزستان از راه اندازی سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض خروج از کشور (وب کیوسک) توسط بانک ملی در پایانه خارجی فرودگاه اهواز خبر داد. به گزارش روابط غمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد سعید شرفی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت :  این سامانه در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و نیز به منظور رفاه حال مسافران راه اندازی شده است. وی افزود: سامانه وب کیوسک به مسافران امکان پرداخت سریع و امنیت بالای عوارض خروج از کشور را به صورت الکترونیکی خواهد داد، در عین حالی که پرداخت عوارض مذکور همچنان از طریق شعب این بانک نیز صورت می گیرد. شرفی ادامه داد: مسافران می توانند با استفاده از کارت اعتباری، رمز دوم، کد ملی و شماره گذرنامه نسبت به پرداخت عوارض خروج از کشور اقدام نمایند.
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
 محمدسعید شرفی مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان اظهار کرد: هر فرودگاهی نیازمند طرح جامع است که طرح جامع نخست در سال 1386 برای فرودگاه اهواز دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نیست. وی اضافه کرد: در طرح نخست میزان جابجایی ها در فرودگاه اهواز یک میلیون نفر در سال 1393 دیده شده بود که این رقم پارسال به دو میلیون و 500هزار نفر افزایش یافت. شرفی گفت: با توجه به این میزان افزایش طرح جامع فرودگاه اهواز نیازمند بازنگری است و در این چارچوب از بین چهار شرکت توانمند داخلی در این عرصه یکی از شرکت ها برنده شده و مطالعه طرح را آغاز کرده است. وی اضافه کرد: در طرح جامع فرودگاه اهواز، جانمایی، میزان ساخت و سازها، پیش بینی مسافر و نقشه های پیشرفته دیده شده و مبنای اصلی در این طرح میزان مسافر و تعداد پروا